Mingəçevir Dövlət Universiteti tələbələri üçün videodərslər

Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) tələbələri üçün professor-müəllim heyəti üzvlərinin iştirakı ilə hazırlanmış videodərsləri təqdim edirik:

Qeyd: Hər bir mövzu üzrə mühazirə mətnləri elektron poçt vasitəsilə tələbələrə göndərilib.

Müəllim:        Gülnarə Qurbanova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil - 2

Mövzu:          Unit7B. How much water do we really need? (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/AH7s6jq5tIo

Müəllim:        İradə Quliyeva

Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          А.С.Пушкин (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/d-7qG9pfIx0

Müəllim:        Svetlana Nəsibli

Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Ünsiyyət mədəniyyəti. Danışıq etikası (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/mjuURGfkEUM

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) - dil

Mövzu:          İlin fəsilləri (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/xHQn297TKwQ

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            İqtisadi hüquq

Mövzu:          Sahibkarlığın hüquqi əsasları (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/eTu_AgMdYLI

Müəllim:        Arif Tağıyev

Fənn:            Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Mövzu:          Milli iqtisadiyyatın inkişafında investisiyaların rolu və tənzimlənməsi mexanizmləri (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/20j2FG_2sa0

Müəllim:        Ruhiyyə Hüseynova

Fənn:            İşgüzar yazışmalar

Mövzu:          Xidməti yazışmalar və sənədlərin hazırlanması (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/DDlRovaU8rU

Müəllim:        Rəsmiyyə Əmiraslanova

Fənn:            İqtisadi informatika

Mövzu:          MS WORD 2010 proqramında mətnin formatlandırılması: abzasların, şablonların və formaların hazırlanması (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/DBEEoK8sipM

Müəllim:        Zenfira Əzizova

Fənn:            İngilis dilində planlaşdırma və qiymətləndirmə metodikası

Mövzu:          Dərs planlaşdırarkən nəzərə alınmalı məqamlar (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/DXU57kMeUpE

Müəllim:        Alim Nəcəfov

Fənn:            Elektrik sistemlərində keçid prosesleri

Mövzu:          Sinxron maşının ali keçid parametrləri (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/3_Gw1Mqkj7o

Müəllim:        İlham Məmmədov

Fənn:            Peşə etikası və etiket

Mövzu:          Əmək kollektivində işgüzar münasibətlər etikası (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/zp6NSnuc1EE

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            İnformatika və təhsildə İKT

Mövzu:          Budaqlanan strukturlu alqoritmləri proqramlaşdırılması (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/PGqQljswgr8

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları - 2

Mövzu:          Ən böyük ortaq bölən və onların tapılması üsulları (08.04.2020)

Link:             https://youtu.be/LT524kAh968

Müəllim:        İlham Məmmədov

Fənn:            Azərbaycan tarixi

Mövzu:          Azərbaycanın İranla Rusiya arasında bölüşdürülməsi (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/VZ06I7hqO7Y

Müəllim:        Aygün Qədirova

Fənn:            Politologiya

Mövzu:          Demokratiya (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/VDcnMe1XztA

Müəllim:        Səbinə Novruzova

Fənn:            Ana dilinin tədrisi metodikası - 1

Mövzu:          İbtidai siniflərdə istifadə olunan yeni təlim texnologiyaları (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/3SGaVbJ4Zvs

Müəllim:        Ələsvər Musayev

Fənn:            Audit

Mövzu:          Auditin standartları və prinsipləri adlanır (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/51x6kGksynQ

Müəllim:        Səbinə Quliyeva

Fənn:            İbtidai təhsilin kurikulumu

Mövzu:          Taksanomiyalar: emosional taksanomiya (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/Yjag5nCsfsQ

Müəllim:        Afayət Tanırverdiyeva

Fənn:            İngilisa dilinin fonetikası – 2

Mövzu:          English occulusive-plosive consonants (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/w3An-JfB-os

Müəllim:        Sevil İsayeva

Fənn:            Müasir Azərbaycan dili-1

Mövzu:          Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin üslubları,danışıq dili onun xüsusiyyətləri, dialekt və şivələr (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/cDL4I4kQocI

Müəllim:        Günəş Şəfaqətov

Fənn:            Mikroiqtisadiyyat

Mövzu:          Təkmil rəqabətli bazarda firmanın davranışı (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/LgqS9tOciNc

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            İnformatika və təhsildə İKT

Mövzu:          Turbo Pascal proqramlaşdırma sisteminin pəncərəsinin strukturu LAB (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/z6m-lQk7rdI

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyat-2

Mövzu:          Qüvvə sıralarının diferensiallanması və inteqrallanması (07.04.2020)

Link:             https://youtu.be/X7pEbbV9csg

Müəllim:        Sevil İsayeva

Fənn:            Müasir Azərbaycan dili-1

Mövzu:          Azərbaycan ədəbi dilinin fonetikası haqqında ümumi  məlumat (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/ZZPV00NLqaw

Müəllim:        Aynur Əzizova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil - 2

Mövzu:          Turizm və onun əsasları (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/LEcfWr5PmJw

Müəllim:        Mehriban Kərimova

Fənn:            Maliyyə

Mövzu:          Dövlət büdcəsi və büdcə sistemi (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/3JVqAloPk_E

Müəllim:        Svetlana Nəsibli

Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Dil və nitq. Nitqin növləri (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/mWew1Lnd5GU

Müəllim:        Namaz Manafov

Fənn:            Alman dili - 1

Mövzu:          Artikel. Das Labor. (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/l5YYcb8hYVs

Müəllim:        Fərman İsgəndərov

Fənn:            İstehsal Sahələrinin Marketinqi

Mövzu:          Sənaye müəssələrində qiymətin yaranması (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/yrh3EIKn9AE

Müəllim:        Sima Mahmudova

Fənn:            Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya

Mövzu:          Ölçü və sınaq vasitələrinin sertifikasiyası (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/7RP5Sx6H8M0

Müəllim:        Elmira Hacıyeva

Fənn:            Statistika

Mövzu:          Statistika göstəriciləri (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/vm26hDH-m_M

Müəllim:        Gülər Əjdərzadə

Fənn:            Azərbaycan tarixi

Mövzu:          Monqolların Azərbaycana I, II, III yürüşləri (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/QfKdCn5qWcU

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            Korporativ informasiya sistemləri

Mövzu:          Korporativ informasiya sistemlərinin qurulma əsasları (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/GMjKF7cVcV8

Müəllim:        Aytən Hüseynova

Fənn:            Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları

Mövzu:          Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatın beynəlxalq standartlara uyğun uçotu (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/LNUmYeuwlpo 

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyat-2

Mövzu:          Çoxrabitəli oblast üçün Koşi teoremi. Sonlu oblast üçün Koşi teoremi (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/QZTECEtByjI

Müəllim:        Nərgiz İslamova

Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          Роль молодежи в жизни страны. Сложные предложения (06.04.2020)

Link:             https://youtu.be/h5v1_UtiROY

Müəllim:        Rəsmiyyə Əmiraslanova

Fənn:            İKT

Mövzu:          MS Excel cədvəl prosessorunda siyahı ilə işləmə texnologiyası (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/kxEgjvaAG0A

Müəllim:        Aytən Hüseynova

Fənn:            Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi

Mövzu:          Azərbaycan Respublikasında Dövlət büdcəsindən maliyyə dəstəyi (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/LlWFWZu1Vvo

Müəllim:        Maarif Qarayev

Fənn:            Ekonometrika

Mövzu:          Makroiqtisadi modellər sistemi (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/mFQ2IyWNlYw

Müəllim:        Səbinə Quliyeva

Fənn:            İbtidai təhsilin kurikulumu

Mövzu:          Tsanomiyalar: idrak taksanomiyası (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/dqEj9xJG4U4

Müəllim:        Zenfira Əzizova

Fənn:            İngilis dilində planlaşdırma və qiymətləndirmə metodikası

Mövzu:          Dərsin növləri (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/2kR0zLRq58c

Müəllim:        Liliya Süleymanova

Fənn:            Elektrotexnika

Mövzu:          Üçfazalı elektrik dövrələri. Üçfazalı elektrik hərəkət qüvvəsinin alınması (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/xeQwStO-vE4

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova

Fənn:            Xarici (İngilis dili) dil - 1

Mövzu:          Qeyri-müəyyən əvəzliklər (İndefinite pronouns) (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/Fz63HFRiO4Q

Müəllim:        Əliyeva Təranə

Fənn:            Bazar infrastrukturu

Mövzu:          Birjalar, yarmarkalar və hərraclar bazar infrastrukturu sistemində (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/VLK6x4SDOlw

Müəllim:        Şəbnəm Nəsirova

Fənn:            İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları

Mövzu:          Kriptoqrafiyanın perspektivləri (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/hT6EAohNjbU

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyat-2

Mövzu:          Müsbət hədli sıraların yığılma əlamətləri (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/PaPixTPArjo

Müəllim:        Elmira Hacıyeva

Fənn:            Statistika

Mövzu:          Statistika göstəriciləri (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/5RPrjwu5B0A

Müəllim:        Nərgiz İslamova

Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          Сложноподчиненное предложения, их образование (03.04.2020)

Link:             https://youtu.be/hADFS-CZUFA

Müəllim:        Alim Nəcəfov

Fənn:            Elektrik sistemlərində keçid prosesləri

Mövzu:          Qısaqapanmanın qərarlaşmış rejiminə təsirlənmənin avtomatik tənzimlənməsinin təsiri (02.04.2020)

Link:             https://youtu.be/Zsy4Z0Y9G9I

Müəllim:        Elmira Xəlilova

Fənn:            Dünya iqtisadiyyatı

Mövzu:          Dünya təsərrüfatında əhali və işçi qüvvəsi (02.04.2020)

Link:             https://youtu.be/DyGtn8Zcv5E

Müəllim:        Maarif Qarayev

Fənn:            Ekonometrika

Mövzu:          Nəqliyyat məsələsi (02.04.2020)

Link:             https://youtu.be/S-jYsktbORE

Müəllim:        Məlahət Rəhimova

Fənn:            İqtisadiyyat

Mövzu:          Tələb və təklif (02.04.2020)

Link:             https://youtu.be/un9UGAZUMuA

Müəllim:        Aynur Əzizova

Fənn:            Xarici (İngilis dili) - 2

Mövzu:          Turizmin tarixi və inkişaf mərhələləri (davamı) (02.04.2020)

Link:             https://youtu.be/pGHV9Z86cVA

Müəllim:        Nərgiz İslamova

Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          Студенческие научные общества (02.04.2020)

Link:             https://youtu.be/m9o7kBrw4Ss

Müəllim:        Elmira Hacıyeva

Fənn:            Statistika

Mövzu:          Statistik məlumatların yekunlaşdırılması və qruplaşdırılması (02.04.2020)

Link:             https://youtu.be/hkbnnybtM3Y

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyat-2

Mövzu:          Kompleks dəyişənli funksiyaların törəməsi. Koşi-Riman şərti (02.04.2020)

Link:             https://youtu.be/S-1xE_l4rjg

Müəllim:        Lalə Rüstəmova

Fənn:            Xarici (İngilis dili) - 2

Mövzu:          Famous fears and phobias, grammar present perfect (for, since) (02.04.2020)

Link:             https://youtu.be/1xJp7jrsxVI

Müəllim:        Mətanət İsmayılova

Fənn:            Xarici (İngilis dili) - 2

Mövzu:          Alternative Energy (02.04.2020)

Link:              https://youtu.be/N8ZfjgIKy1g

Müəllim:        Zaur Rəsulov

Fənn:            Korporativ idarəetmə (Korporativ menecment)

Mövzu:          Korporativ idarəetmə orqanları: müşahidə (direktorlar) şurası (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/f2ADZYiTTCQ

Müəllim:        Səbinə Quliyeva

Fənn:            İbtidai təhsilin kurikulumu

Mövzu:          Məzmun standartının strukturu: biliyin kateqoriyaları (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/KoPXNZ1tZEg

Müəllim:        Arif Tağıyev

Fənn:            Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Mövzu:          Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının tənzimlənməsi xüsusiyyətləri (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/VP-JD8YMa6A

Müəllim:        Rəsmiyyə Əmiraslanova

Fənn:            İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Mövzu:          İdarəetmə sektorlarında İKT-nin istifadəsinin əsasları (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/_I_DYAuwMyw

Müəllim:        Təranə Səfərova

Fənn:            Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

Mövzu:          Təbii ehtiyatların iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/4fUA2w7Wr0k

Müəllim:        Şəlalə Quliyeva

Fənn:            Politalogiya

Mövzu:          Siyasi sistem və dövlət. Siyasi rejimlər (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/S3TJz79DBQA

Müəllim:        Saqib Məmmədov

Fənn:            Yerli özünüidarəetmənin nəzəri və iqtisadi əsasları

Mövzu:          Yerli özünüidarəetmə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/xAga01eQQSg

Müəllim:        Şəbnəm Nəsirova

Fənn:            İnformatika

Mövzu:          Say sistemləri. Ədədlərin bir say sistemindən digərinə çevrilməsi (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/yfACK6vC0DU

Müəllim:        Nərgiz İslamova

Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          Образование сложных предложений (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/ZidHnMU3zEU

Müəllim:        Elmira Hacıyeva

Fənn:            Statistika

Mövzu:          Statistika müşahidə nəzəriyyəsi (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/OgRMwfSxKu0

Müəllim:        Könül Cabbarova

Fənn:            Pedaqogika

Mövzu:          Tərbiyənin prinsiplərinin təsnifatı və təyinatı (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/kjL7qZWqIPo

Müəllim:        Alim Nəcəfov

Fənn:            Elektrik sistemlərində keçid prosesləri

Mövzu:          Qısaqapanmanın qərarlaşmış rejimində Eq elektrik hərəkət qüvvəsinin təyini (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/IwM_g0Ezedw

Müəllim:        Ruhiyyə Hüseynova

Fənn:            İşgüzar yazışmalar

Mövzu:          Kərgüzarlıq xidmətinin təşkili (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/XcCRqS0Mepo

Müəllim:        Mürsəl Paşayev

Fənn:            Texniki informatika

Mövzu:          Kompüterin arxitekturası və strukturu anlayışının təhlili (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/8gPWBGZIFNc

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-2

Mövzu:          Sadə və mürəkkəb ədədlər (01.04.2020)

Link:             https://youtu.be/Yr8F2wxStOk

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            İqtisadi hüququ

Mövzu:          Bank hüququ (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/rCRiWmOavQY

Müəllim:        Zaur Rəsulov

Fənn:            Korporativ idarəetmə

Mövzu:          Səhmdarların hüquqları (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/diOJldXRBdE

Müəllim:        Elmir Cəfərov

Fənn:            Bələdiyyə idarəçiliyi

Mövzu:          Bələdiyyə vergiləri və yerli ödənişlər (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/mh-RntlC8ws

Müəllim:        Təranə Əliyeva

Fənn:            Biznesin idarə edilməsi

Mövzu:          Menecerlər qrupunun formalaşması (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/dm4sYimETN8

Müəllim:        Svetlana Nəsibli

Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Azərbaycanda natiqlik sənəti (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/IGznKxy1HeA

Müəllim:        Təranə Süleymanova

Fənn:            Biznesin təhlükəsizliyi

Mövzu:          Kommersiya sirri və onun təhlükəsizliyinin təşkili (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/zA5QGCQAeW8

Müəllim:        Səadət Ağakişiyeva

Fənn:            Azərbaycan ədəbi dili tarixi

Mövzu:          Azərbaycan ədəbi dilinin milli dil əsasında formalaşması və inkişaf dövrü. XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbi dili (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/Fk0phMB2dpg

Müəllim:        Təranə Səfərova

Fənn:            Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

Mövzu:          Sənaye istehsalının mahiyyəti və sənayenin sahə quruluşu (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/EaRekME6RR0

Müəllim:        Rəsmiyyə Əmiraslanova

Fənn:            İqtisadi informatika

Mövzu:          Fərdi kompüterin giriş və çıxış qurğuları (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/NMA7ROjthdM

Müəllim:        Mürsəl Paşayev

Fənn:            İqtisadi informatika

Mövzu:          İqtisadi informasiya sisteminin əsas komponentləri (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/Fc4xkT5GjE8

Müəllim:        Mehriban Kərimova

Fənn:            Maliyyə

Mövzu:          Maliyyə bazarı və maliyyə nəzarəti (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/MULJHZl5ePM

Müəllim:        Maarif Qarayev

Fənn:            Ekonometrika

Mövzu:          Süni bazis üsulu, qoşma xətti məsələ (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/GxxhLVeZ9eo

Müəllim:        İradə Quliyeva

Fənn:            Xarici (rus dili) dil

Mövzu:          Россия – великая страна (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/eZzPfchWg1Q

Müəllim:        Füzuli Məmmədov

Fənn:            Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Mövzu:          Əmək resurslarının beynəlxalq hərəkəti (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/IoEgqQCoqvc

Müəllim:        Ələsvər Musayev

Fənn:            Audit

Mövzu:          Auditor məsuliyyəti və peşə etikası (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/OvbMV4nP-3Y

Müəllim:        Arif Tağıyev

Fənn:            İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Mövzu:          İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin büdcə-vergi mexanizmləri (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/0bVNsYtEMo4

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            İnformatika və təhsildə İKT

Mövzu:          Xətti strukturlu alqoritmlərin proqramlaşdırılması (31.03.2020)

Link:             https://youtu.be/0B5EjCVy0r8

Müəllim:        Arif Tağıyev

Fənn:            İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Mövzu:          İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin obyekt və subyektləri (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/RnRSlLypYdQ

Müəllim:        Aytac Cavadova

Fənn:            Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi

Mövzu:          Azərbaycanda su ehtiyatları, su ehtiyatlarının paylanması və Milli su qanunvericiliyi (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/9QfWLpgI69U

Müəllim:        Sevda Mikayılova

Fənn:            Xarici (İngilis dili) dil - 2

Mövzu:          Britain's financial and banking institutions  (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/jMQA64Fre2o

Müəllim:        Ayna Babazadə

Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Nitqin növləri və formaları  (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/sMscflvUA7Q

Müəllim:        Füzuli Məmmədov

Fənn:            Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Mövzu:          Beynəlxalq valyuta maliyyə münasibətləri  (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/VYXgARD49aw

Müəllim:        Vüqar Məmmədli

Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət  (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/kyfo5OeeocY

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            İqtisadi hüquq

Mövzu:          Vergi hüququ  (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/s-gy2Aqcgfs

Müəllim:        Təranə Süleymanova

Fənn:            Biznesin təhlükəsizliyi

Mövzu:          Təhlükəsizliyin idarə edilməsində mühafizənin təşkili  (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/zWB2IvAyDsY

Müəllim:        Zenfira Əzizova

Fənn:            İngilis dilində planlaşdırma və qiymətləndirmə metodikası

Mövzu:          Planlaşdırma səlahiyyətli müəllimin vacib bacarıqlarındandır  (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/KFGG_rKVVhc

Müəllim:        Sima Mahmudova

Fənn:            Metrologiya, standartlaşma və sertifikasiya

Mövzu:          Metroloji təminatın əsasları  (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/rf95PlruVxQ

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyat - 2

Mövzu:          Funksional sıranın yığılması. Qüvvə sırasının yığılması. Abel teoremi  (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/I4Qo-UPfLPk

Müəllim:        Rozitta Yusubova

Fənn:            Xarici (rus dili) dil 

Mövzu:          Прошедшее время глагола   (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/769PP7Vv0yw

Müəllim:        Səadət Ağakişiyeva

Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Natiqlik sənətinin növləri   (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/-UKjXr-QyVI

Müəllim:        Mürsəl Paşayev

Fənn:            İnformatika

Mövzu:          Kompüterlərin klassik arxitekturası. Fon-Neyman arxitekturası   (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/lZXQ_I3D8vE

Müəllim:        İradə Quliyeva

Fənn:            Xarici (rus dili) dil 

Mövzu:          Azərbaycan Elmlər Akademiyası   (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/TW-lJGE68QE

Müəllim:        Lalə Əhmədova

Fənn:            Xarici (rus dili) dil  - 2

Mövzu:          Сложное предложение   (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/VmQKmYamLjY

Müəllim:        Cəmilə Musayeva

Fənn:            Ekonometrika

Mövzu:          Ekonometrik modelləşdirmənin əsasları   (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/Vi_WPmp2DrY

Müəllim:        Kərim Əliyev

Fənn:            İntensiv ingilis dili

Mövzu:          Ev heyvanları   (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/aLlUR-wnc3w

Müəllim:        Aytən Hüseynova

Fənn:            Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları

Mövzu:          Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatın beynəlxalq standartlara uyğun uçotu   (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/6qDP5giFGKY

Müəllim:        Əzizova Aynur

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil - 2

Mövzu:          Turizmin tarixi və inkişaf mərhələləri   (30.03.2020)

Link:             https://youtu.be/h94Tvmqx8EI

Müəllim:        Gülşən Nəsirova

Fənn:            Xarici (ingilis dili) dil

Mövzu:          Qrammatik qayda   (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/eC2ruqrftOs

Müəllim:        Lalə Əhmədova

Fənn:            Xarici (rus dili) dil  - 2

Mövzu:          Простое предложение   (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/0xaZAoG5y6A

Müəllim:        Yeganə Məmmədli

Fənn:            Aqrar iqtisadiyyat

Mövzu:          Aqrar sahənin əmək resursları   (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/2WiB3uPmU_8

Müəllim:        Svetlana Nəsibli

Fənn:            Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:          Natiqlik sənətinin inkişaf mərhələləri. Antik dövrün natiqlik sənəti  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/nL7pCOZgNsA

Müəllim:        Gülər Əjdərzadə

Fənn:            Azərbaycan tarixi

Mövzu:          Atabəylər dövləti  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/8LfA6OlOSso

Müəllim:        Rəsmiyyə Əmiraslanova

Fənn:            İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Mövzu:          İnformasiya kommunikasiya texnologiyasının yaradılmasının əsasları  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/CQ4nBuWlaBA

Müəllim:        Gülnarə Qurbanova

Fənn:            Xarici dil - 2

Mövzu:          National holiday Novruz   (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/h2ojV7424A4

Müəllim:        Sima Mahmudova

Fənn:            Standartlaşdırma və sertifikasiya

Mövzu:          Standartlaşdırma işlərinə dövlət nəzarəti   (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/TJ-HNCYiMkM

Müəllim:        Mürsəl Paşayev

Fənn:            Texniki informatika

Mövzu:          Fərdi kompüterdə informasiyanın kodlaşdırılması və verilənlərin təsvir formaları   (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/YO-YRPgshbo

Müəllim:        Səadət Şıxəliyeva 

Fənn:            Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması

Mövzu:          Rayon elektrik şəbəkələrinin  hesablanması  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/MSD58HQ0sQA

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            İqtisadi hüquq

Mövzu:          Maliyyə hüququnun əsasları  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/bhAE-UOOgao

Müəllim:        Saqib Məmmədov

Fənn:            Marketinq

Mövzu:          Marketinqdə məhsul siyasəti  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/PP5GJJAsEiQ

Müəllim:        Elmira Xəlilova

Fənn:            Dünya iqtisadiyyatı

Mövzu:          Dünya təsərrüfatında istehsalın və kapitalın qloballaşması  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/AMCeNRmksvI

Müəllim:        Elnur Xəlilov

Fənn:            İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları

Mövzu:          İnformasiyanın icazəsiz müraciətlərdən qorunması  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/f0koQGJn5W4

Müəllim:        Günəş Şəfaqətov

Fənn:            Mikroiqtisadiyyat

Mövzu:          İstehsal xərcləri mənfəət  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/umPUgl59ysw

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyat

Mövzu:          Kompleks dəyişənli funksiyanın inteqralı. Koşi teoremi  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/UOfP-8aBI2A

Müəllim:        Füzuli Məmmədov

Fənn:            Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Mövzu:          Beynəlxalq ticarət və beynəlxalq ticarət siyasəti  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/GVqJC5qZGJw

Müəllim:        Adil Aslanov

Fənn:            Üzvi kimya

Mövzu:          Alkanlar  (27.03.2020)

Link:            https://youtu.be/gEQ6EMDIcAM

Müəllim:        Samirə Əhmədova

Fənn:            Xarici (ingilis) dili-2

Mövzu:          Major Environmental problems  (27.03.2020)

Link:            https://youtu.be/620hiTpQ2eM

Müəllim:        Sevda İsmayılova

Fənn:            Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası

Mövzu:          İbtidai sisniflərdə riyaziyyat təlimində tətbiq olunan prinsiplər  (27.03.2020)

Link:             https://youtu.be/XvEYUsxb8_k

Müəllim:        Vüqar Məmmədli

Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Vergi ödəyicilərinin uçotu  (27.03.2020)

Link:              https://youtu.be/_H1vmnxCkXE

Müəllim:        Şəfa Əliyeva

Fənn:            Trikotaj memulatları

Mövzu:          Trikotaj toxucu maşını  (26.03.2020)

Link:              https://youtu.be/LEhuVZ6x9z8

Müəllim:        Rozitta Yusubova

Fənn:            Rus dili

Mövzu:          Новруз - праздник весны  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/JWf1UC2vwWY

Müəllim:        Zenfira Əzizova

Fənn:            İngilis dilində planlaşdırma və qiymətləndirmə metodikası

Mövzu:          Dərsin səmərəli planlaşdırılması  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/2HB4-GfqMXA

Müəllim:        Rəsmiyyə Əmiraslanova

Fənn:            İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

Mövzu:          MS Excel proqramında statistik funksiyalar. Ekspert qiymətləndirmə üsulu  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/9UtC9Blg2RA

Müəllim:        Səbuhi Qəhrəmanov

Fənn:            Avtomobil yolları

Mövzu:          Planda əyrilərin radiusunun təyini  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/Lv8cGvyTOqA

Müəllim:        Vəfa Məhərrəmova

Fənn:            Xarici dil - 2

Mövzu:          Computer capabilities and limitations  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/rnoRuXR4fEE

Müəllim:        Vüqar Məmmədli

Fənn:            Müəssisənin maliyyəsi

Mövzu:          Müəssisənin mənfəəti və onun planlaşdırılması  (26.03.2020)

Link:            https://youtu.be/wI_DHIsp16U

Müəllim:        Rəsmiyyə Əmiraslanova

Fənn:            İqtisadi informatika

Mövzu:          MS Word proqramında səhifə parametrlərinin təyini və mətnin redaktəsi  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/Q_GnBuJ3Huo

Müəllim:        Təranə Səfərova

Fənn:            Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

Mövzu:          Sənayenin ərazi üzrə yerləşdirilməsinin əhəmiyyəti  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/QmB5sTnr09M

Müəllim:        Ruhiyyə Hüseynova

Fənn:            İşgüzar yazışmalar

Mövzu:          Rəsmi – işgüzar üslub  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/D7_9ufTPOy8

Müəllim:        Nazim Səfərov

Fənn:            Sığorta işinin təşkili

Mövzu:          Şəxsi sığorta  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/mPk8ft_J0nI

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Vergi menecmenti  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/9OCQb_OjjQ8

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov 

Fənn:            Riyaziyyat-2

Mövzu:          İşarəsini növbə ilə dəyişən sıralar. Leybnis əlaməti. Mütləq və şərti yığılma (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/cdNU6FqxVmA

Müəllim:        Füzuli Məmmədov

Fənn:            Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Mövzu:          Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində kapitalın beynəlxalq hərəkəti (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/4EjaYmY-LUg

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            Korporativ informasiya sistemləri

Mövzu:          İnformasiya texnologiyaları və informasiya sistemlərinin yaradılması mərhələləri, metodları və təşkili  (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/wvs5-xvzfmk

Müəllim:        Aynur Əzizova

Fənn:            Xarici (ingilis) dil-2

Mövzu:          Tourism in Azerbaijan (26.03.2020)

Link:             https://youtu.be/rqnCZQyG4sw

Müəllim:        Nazim Səfərov

Fənn:            Sığorta işinin təşkili

Mövzu:          Sığortanın təyinatına və tətbiq sahəsinə görə təsnifatı (25.03.2020)

Link:              https://youtu.be/f2jMi8JtINA

Müəllim:        Rəsmiyyə Əmiraslanova

Fənn:            İqtisadi informatika

Mövzu:          Fərdi kompüterlərin əsas xarakteristikaları və tətbiq sahələri(25.03.2020)

Link:             https://youtu.be/BiyDVG2vkvA

Müəllim:        Ceyhun Əlizadə

Fənn:            İnformatika və təhsildə İKT

Mövzu:          Turbo Paskal proqramlaşdırma dili  (25.03.2020)

Link:              https://youtu.be/xab4MW9Z7Y8

Müəllim:        Nərgiz İslamova

Fənn:            Xarici (rus) dil

Mövzu:          Студентческие научные общества  (25.03.2020)

Link:             https://youtu.be/j5IGmkfBfjg

Müəllim:        Gülnarə Qurbanova

Fənn:            Xarici (ingilis) dil

Mövzu:          Education system in England  (25.03.2020)

Link:            https://youtu.be/0UFu80zzLvY

Müəllim:        Zaur Rəsulov

Fənn:            Korporativ idarəetmə (Korporativ menecment)

Mövzu:          Korporativ idarəetmə orqanları: səmdarların ümumi yığıncağı  (25.03.2020)

Link:             https://youtu.be/_ILFnttZ4Vg

Müəllim:        Əsmər Hacıyeva

Fənn:            İngilis dilinin tədrisi metodikası

Mövzu:          How to teach grammar  (25.03.2020)

Link:             https://youtu.be/aIKEftJX3E4

Müəllim:        Ülkər Aşurova

Fənn:            İstilik elektrik stansiyalarının qazan qurğuları

Mövzu:          Qazan qurğularının istilik balans tənliyi  (25.03.2020)

Link:             https://youtu.be/km3dvg8qpOo

Müəllim:        Vüqar Məmmədli

Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Vergi nəzarəti  (25.03.2020)

Link:             https://youtu.be/C1jcXGy-dbM

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            İqtisadi hüquq

Mövzu:          Rəqabət hüququ  (25.03.2020)

Link:             https://youtu.be/X2oRtYMAgUU

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları-2

Mövzu:          Paskalın ümumi bölünmə əlaməti. Digər say sistemlərində bölünmə əlaməti  (25.03.2020)

Link:             https://youtu.be/eRgc6BGTw8k

Müəllim:        Mehriban Kərimova

Fənn:            Maliyyə

Mövzu:          Maliyyənin idarə edilməsi və planlaşdırılması(24.03.2020)

Link:            https://youtu.be/GdnVnjEcdIY

Müəllim:        Rayihə Ağayeva

Fənn:            Fizika-2

Mövzu:          İntensivlik, potensial, dielektriklər, polyarlaşma vektoru(24.03.2020)

Link:            https://youtu.be/MrgiLaOOHBk

Müəllim:        Mürsəl Paşayev

Fənn:            İqtisadi informatika

Mövzu:          Tipik alqoritmik strukturlar(24.03.2020)

Link:             https://youtu.be/bTAcIiWB5oI

Müəllim:        Ələsvər Musayev

Fənn:            Audit

Mövzu:          Auditin inkişaf tarixi və Azərbaycanda auditin təşkili(24.03.2020)

Link:            https://youtu.be/X6o_USlLmeI

Müəllim:        Arif Tağıyev

Fənn:            İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Mövzu:          İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin metodlar sistemi, forma və metodları (24.03.2020)

Link:             https://youtu.be/OQ481Y1qMvs

Müəllim:        Şəbnəm Nəsirova

Fənn:             İdarəetmədə informasiya texnologiyaları

Mövzu:          Yekunların və struktur verilənlərin hesablanması - Laboratoriya-2 (24.03.2020)

Link:             https://youtu.be/pPjBN_6Zgx4

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            Vergilər və vergitutma

Mövzu:          Vergi siyasəti və Azərbaycanda həyata keçirilən vergi islahatları (24.03.2020)

Link:            https://youtu.be/n9G825YGhLk

Müəllim:        Sevda İsmayılova

Fənn:            Elementar riyaziyyat

Mövzu:          Kompleks ədədlərin triqonometrik şəkli (24.03.2020)

Link:             https://youtu.be/Lxk1ZD4PmRg

Müəllim:        Vüqar Məmmədli

Fənn:            Müəssisənin maliyyəsi

Mövzu:          Müəssisənin gəlirlərinin idarə olunması (24.03.2020)

Link:             https://youtu.be/uU_zEo5oa10

Müəllim:        Qərib Abdullayev

Fənn:            Ətraf mühitin mühafizəsinin nəzəri əsasları

Mövzu:          Təbii mühit faktorlarının təsnifatı (24.03.2020)

Link:             https://youtu.be/wdKOyOgAwN4

Müəllim:        Məlahət Rəhimova

Fənn:            İqtisadiyyat

Mövzu:          Bazar iqtisadiyyatı və onun məzmunu (24.03.2020)

Link:             https://youtu.be/geFfHcx57Aw

Müəllim:        Kərim Əliyev

Fənn:            Ölkəşünaslıq. Birləşmiş Krallıq

Mövzu:          Middle Ages in British History (24.03.2020)

Link:             https://youtu.be/WQPGVqFmUVw

Müəllim:        Mədinə Quliyeva

Fənn:            Səyahət agentlikləri və turoperatorluq

Mövzu:          Səyahətlərin paylanması və satış sistemləri (24.03.2020)

Link:             https://youtu.be/cAxnCNCWWJE

Müəllim:        Mətanət İsmayılova

Fənn:            Xarici (dil)-2

Mövzu:          Environment and ecology. Environmental problems (24.03.2020)

Link:             https://youtu.be/1OZhTDiKd-c

Müəllim:        Məhəmməd Məmmədov

Fənn:            Riyaziyyat-2

Mövzu:          Koşi-Riman şərti. Hormonik funksiyalar. (24.03.2020)

Link:             https://youtu.be/wSgAE43-Stw

Müəllim:        Adil Aslanov

Fənn:            Kimya

Mövzu:          Molekulların fəza quruluşu (24.03.2020)

Link:             https://youtu.be/pHh7uOdh3nw

Müəllim:        Nazim Niftəliyev

Fənn:            İqtisadi hüquq

Mövzu:          İqtisadi hüquqda müqavilə münasibətləri (24.03.2020)

Link:             https://youtu.be/t1eGgbF0muo

Müəllim:        Cəlil Bağırov

Fənn:            Bronlaşdırma sistemləri

Mövzu:          Bronlaşdırmanın mahiyyəti, tarixi və istifadəsinin əhəmiyyəti (24.03.2020)

Link:             https://youtu.be/0mMEVzQNUDU

Müəllim:        Elmira Xəlilova

Fənn:            Dünya iqtisadiyyatı

Mövzu:          Dünya Bazarları. Qlobal problemlər(24.03.2020)

Link:             https://youtu.be/sh8LgDlCHWs 

Müəllim:        Elnur Xəlilov

Fənn:            İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları

Mövzu:          Kompüter sistemi təhlükəsizliyinin qiymətləndirmə prinsipləri (24.03.2020)

Link:              https://youtu.be/zbQAmJ1g1ls 

Müəllim:        Vüqar Məmmədli

Fənn:            Müəssisənin maliyyəsi

Mövzu:          Müəssisənin xərclərinin idarə olunması (24.03.2020)

Link:             https://youtu.be/qWljSkfvpO8

Müəllim:        Zaur Rəsulov

Fənn:            Menecment

Mövzu:          Menecmentin prinsipləri (24.03.2020)

Link:            https://youtu.be/rxmyo99lobg

Müəllim:        Ruhiyyə Hüseynova

Fənn:            İşgüzar yazışmalar

Mövzu:          Sənədlərin təsnifatı və rekvizitlər (24.03.2020)

Link:             https://youtu.be/9KuSgZjNNno 

Müəllim:        Aytən Hüseynova

Fənn:            Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi

Mövzu:          Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatı (24.03.2020)

Link:            https://youtu.be/Cf5zWEgBnms

Müəllim:        Aysel Qocayeva

Fənn:            Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası

Mövzu:          Azərbaycanda şəhər və kənd əhalisinin məskunlaşması. Növləri və formaları (19.03.2020)

Link:              https://youtu.be/0IZ7nMacnLk

Müəllim:        Mahir İsmayılov

Fənn:            İES-in buxar və qaz turbinləri

Mövzu:          Turbin qurğusunun istilik tsikli (19.03.2020)

Link:              https://youtu.be/G6bGAb7MKXQ

Müəllim:        Rövşən Babayev

Fənn:            Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Mövzu:          Ehtimalların toplanması. Uyuşan və uyuşmayan hadisələr (19.03.2020)

Link:              https://youtu.be/5aXXURKnIUg

Müəllim:         Aynur Namazova

Fənn:             Logistika

Mövzu:          Tədarükat logistikası (19.03.2020)

Link:               https://youtu.be/KI82suwGRb0

Müəllim:         Saqib Məmmədov

Fənn:             Yerli özünüidarəetmənin nəzəri və iqtisadi əsasları

Mövzu:           Qərbin inkişaf etmiş ölkələrində yerli özünüidarəetmə formaları (19.03.2020)

Link:               https://youtu.be/Eif5b4kZx-s

Müəllim:         Təranə Səfərova

Fənn:             Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

Mövzu:           Su təsərrüfatının ekolojiləşdirilməsi. Xüsusi mühafizə olunan təbii ərazilər (19.03.2020)

Link:               https://youtu.be/1kdMVXM9NAw

Müəllim:         Nərgiz Həsənova

Fənn:             Psixologiya

Mövzu:           Şəxsiyyətin psixoloji cəhətdən öyrənilməsi (19.03.2020)

Link:               https://youtu.be/fR68caPJTFg

Müəllim:         Vaqif Abdullayev

Fənn:             Riyazi analiz-2

Mövzu:           Rasional kəsrlərin inteqrallanması (19.03.2020)

Link:              https://youtu.be/zjSSRDHJ17c

Müəllim:         Aytən Hüseynova

Fənn:             Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları

Mövzu:           Mühasibat balansının beynəlxalq standartlara girişi (19.03.2020)

Link:              https://youtu.be/fiMgxNXr78A   

Müəllim:         Səadət Şıxəliyeva

Fənn:             Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması

Mövzu:           Budaqlanmış dolaqlı transformatorlar (19.03.2020)

Link:               https://youtu.be/H7OW6KzeOJQ

Müəllim:         Rəsmiyyə Əmiraslanova

Fənn:             İqtisadi informatika

Mövzu:           İnformasiya emalının texniki vasitələri (19.03.2020)

Link:               https://youtu.be/U-jwQq6V6a4

Müəllim:         Səbinə Novruzova

Fənn:             Ana dilinin tədrisi metodikası-1

Mövzu:           Fəal təlimdə qiymətləndirmə, üsulları və növləri (19.03.2020)

Link:               https://youtu.be/8N_bBvlkRLI

Müəllim:         Yeganə Məmmədli

Fənn:             Aqrar iqtisadiyyat

Mövzu:           Aqrar sənaye kompleksi və ərzaq təhlükəsizliyi (19.03.2020)

Link:               https://youtu.be/FYD_wYtedjI

Müəllim:         Xəyalə Xəlilova

Fənn:             Marketinq

Mövzu:           İstehlakçı davranışının öyrənilməsi (19.03.2020)

Link:               https://youtu.be/RXwdddwlds8

Müəllim:         Adil Aslanov

Fənn:             Analitik kimya

Mövzu:           Bufer məhlullar və onun kimyəvi analizdə tətbiqi (19.03.2020)

Link:               https://youtu.be/yMmhn4vWO9U

Müəllim:         Aygün Qədirova

Fənn:             Politologiya

Mövzu:           Siyasət və cəmiyyətin siyasi həyatı (19.03.2020)

Link:               https://youtu.be/weOD6inBMrA

Müəllim:         Vüqar Mustafayev

Fənn:             Maşın və Mexanizmlər nəzəriyyəsi

Mövzu:           Ötürmə mexanizmlərinin kinematikasının tədqiqi (19.03.2020)

Link:               https://youtu.be/IfDE7rs2U1E

Müəllim:         Sabir Babuşov

Fənn:             Cəbr-2

Mövzu:           Natural ədədlər və mənfi olmayan tam ədədlər sisteminin qurulması. Peano aksiomları. Qalıqlı bölmə alqoritmi (19.03.2020)

Link:               https://youtu.be/a8aNV6NFOpM

Müəllim:         Vüsalə Mustafayeva

Fənn:             Ümumi ekologiya

Mövzu:           Populyasiya və ya demoekologiya (19.03.2020)

Link:               https://youtu.be/N3GQjHwLLUE

Müəllim:         İlham Məmmədov

Fənn:             Multikulturalizmə giriş

Mövzu:           Dini müxtəliflik və multikulturalizm (19.03.2020)

Link:               https://youtu.be/XASO8K5YBso

Müəllim:         Gülnarə Qurbanova

Fənn:             Xarici (ingilis) dil-2

Mövzu:           Neighbours from the hell (19.03.2020)

Link:               https://youtu.be/9jqI6IlT0M0

Müəllim:         Arif Kələşov

Fənn:             Maliyyə bazarları

Mövzu:           Valyuta bazarları və onun funksiyaları (19.03.2020)

Link:               https://youtu.be/lnng2pTr3Wo

Müəllim:         Ayna Babazadə

Fənn:             Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Mövzu:           Mədəni nitqə verilən başlıca tələblər: nitqin aydınlığı, yığcamlığı, təmizliyi və düzgünlüyü (18.03.2020)

Link:               https://youtu.be/KGcI3ySlDbU

Müəllim:         Günəş Şəfaqətov

Fənn:             Mikroiqtisadiyyat

Mövzu:           İstehlakçı davranışı nəzəriyyəsi (18.03.2020)

Link:               https://youtu.be/fXRo0AwaMM8

Müəllim:         Mətanət Yusifova

Fənn:             Türk xalqları tarixi-2

Mövzu:           XIX əsrin II yarısında Volqaboyu, Krım və Sibirdə kapitalizmin inkişafı (18.03.2020)

Link:               https://youtu.be/Efapny1zX8E

Müəllim:         Təranə Əliyeva

Fənn:             Biznesin idarə edilməsi

Mövzu:           Biznesin idarə edilməsinin təşkili (18.03.2020)

Link:               https://youtu.be/2J6Fhq0FRPo

Müəllim:         Mehriban Kərimova

Fənn:             Maliyyə

Mövzu:           Maliyyə ehtiyatları və maliyyə siyasəti (18.03.2020)

Link:               https://youtu.be/hfOgOK1TOP4

Müəllim:         Emiliya Hüseynova

Fənn:             Heyətin idarə olunması

Mövzu:           Heyətin idarə edilməsinin təşkilatı quruluşu (18.03.2020)

Link:               https://youtu.be/w5AC4HkS3c8

Müəllim:         Namaz Manafov

Fənn:             Azərbaycan dialektologiyası

Mövzu:           Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin təsnifi (18.03.2020)

Link:               https://youtu.be/Yk2ztkE6UhY

Müəllim:         Sabir Babuşov

Fənn:             Cəbr - 2

Mövzu:           Matrisin ranqının hesablanması üsulları. Kramer üsulunun matrislə ifadəsi. Matrislər hasilinin ranqı (18.03.2020)

Link:               https://youtu.be/LoewcTPr2mQ

Müəllim:         Əsmər Hacıyeva

Fənn:             Xarici dilin tədrisi metodikası

Mövzu:           Tevching listinıng  (18.03.2020)

Link:               hhttps://youtu.be/12n_Qmx4gqU

Müəllim:         Cəmilə Musayeva

Fənn:             Bank işi

Mövzu:           Bankların kredit əməliyyatları (18.03.2020)

Link:               https://youtu.be/XHCcPFndmr0

Müəllim:         Sevda İsmayılova

Fənn:             Elementar riyaziyyat

Mövzu:           Kompleks ədədlər - I hissə (18.03.2020)

Link:               https://youtu.be/6WbiJzpU514

Müəllim:         Arif Tağıyev

Fənn:             Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi

Mövzu:           Milli iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsinin fiskal mexanizmləri (17.03.2020)

Link:               https://youtu.be/yHGp_aSufuI

Müəllim:         Səadət Ağakişiyeva

Fənn:             Azərbaycan ədəbi dili tarixi

Mövzu:           XV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbi dili. Ş.İ.Xətainin və Məhəmməd Fizulinin dili (17.03.2020)

Link:              https://youtu.be/2kvD0R2uwvA

Müəllim:         Müsəllim Hümmətov

Fənn:             Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Mövzu:           Tam ehtimal düsturu. Bayes düsturu (17.03.2020)

Link:               https://youtu.be/RXHDdsjYpJc

Müəllim:         Günel Yunusova

Fənn:             Əski Azərbaycan yazısı

Mövzu:           Şəkillərinə və nöqtələrinə görə hərflərin təsnifi (17.03.2020)

Link:               https://youtu.be/t_Hj0DAexV0

Müəllim:         Asudə Abdurrahmanova

Fənn:             Verilənlərin strukturu və alqoritmlər

Mövzu:           Alqoritmlər (17.03.2020)

Link:               https://youtu.be/nJJetPuFO2w

Müəllim:         Pərvanə Səfərova

Fənn:             Kimya - 2

Mövzu:           Azot yarımqrupu elementləri. Azot. Ammonyak və onun xassələri (17.03.2020)

Link:              https://youtu.be/SjSwaHMSxcA

Müəllim:         Nüşabə Qədimli

Fənn:             Mühasibat uçotu

Mövzu:           Hesablarda ikili yazılış (17.03.2020)

Link:               https://youtu.be/KL73-Dg2T5c

Müəllim:         Zaur Rəsulov

Fənn:             Menecment

Mövzu:           Menecmentin təşkilati strukturunun formalaşması və inkişafı (17.03.2020)

Link:               https://youtu.be/2iBnEG4P1sE

Müəllim:         Liliya Süleymanova

Fənn:             Elektrotexniki materiallar

Mövzu:           Nəcib metallar (17.03.2020)

Link:            https://youtu.be/pDjxiTnfYFU