MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİ       
2020/2021-Ci TƏDRİS İLİNİN PAYIZ SEMESTRİ MAGİSTRATURA SƏVİYYƏSİ ÜÇÜN
DƏRS   CƏDVƏLİ

AƏM 20

XDM 20

RMM 20

İMM 20

İSM 20

İM 20

STM 20

BİM 20

DBM 20

İEM 20

YNM 20

İTM 20

EMM 20

IV

1

Tədqiqat metodları  
müh.
dos.F.İsgəndərov

2

A   l     i         m   ə  k     t   ə   b           p   e   d     a   q   o     g   i   k     a   s   ı      
                                                                            
p.f.d., b/m S.Əliyev

Ali mikroiqtisadiyyat müh.                           prof. V.Əyyubov

Tədqiqat metodları
müh.
dos.F.İsgəndərov

Strateji idarəetmə müh. dos. E.Hüseynova

Regional siyasət və idarəetmənin əsasları müh.             dos.R.Əliyev

A   l     i     m   ə     k   t   ə     b       p   e     d   a   q     o   g   i     k   a   s ı    
p.f.d., b/m S.Əliyev

Ali mikroiqtisadiyyat məş.                           prof. V.Əyyubov

3

Müasir Azərbaycan dili məş.          
dos. N.Manafov

İngilis dilində ixtisarlar
məş.
dos. V.Məhərrəmova

Məktəb riyaziyyat kur-sunda triqonometrik tən-liklər və bərabərsizliklərin həlli metodikası məş.       dos.M.İsmayılova

Əməliyyat sistemləri və onların tədrisi metodikası məş.                      tex.f.d. M.Əhmədov

Orfoqrafiya və orfoepiya təliminin metodik əsasları 9+6                                       fil.f.d., b/m G.Yunusova

Milli iqtisadiyyatın inkişaf problemləri
müh.    
dos. O.Səmədova

Regional siyasət və idarəetmənin əsasları müh.dos.R.Əliyev

İstilik energetikası mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası
9+6
tex.f.d.,
b/m. H.Əsgərova

Avtomobil nəqliyyatının tarixi və metodologiyası 9+6                 dos.S.Qəhrəmanov

Müasir idarəetmə nəzəriyyəsi
məş.
tex.f.d., b/m A.Mustafayeva

Ekologiya mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası
9+6
dos.M.Mehdiyev

P       S       İ         X       O         L       O       G     İ       Y       A
dos.
S.Məmmədov

Tədqiqat metodları  
məş.
dos.F.İsgəndərov

P     S         İ       X       O       L     O     G       İ     Y     A                                                                                                                                                             dos. S.Məmmədov

V

1

Xarici dil məş.
dos. Z.Əzizova

İntensiv ingilis dili
20+10  
dos. M.İsmayılov

X     a     r     i     c     i               d     i       l  
m   ə   ş.                                                            
dos. Z.Əzizova

Tədqiqat metodları
müh.
dos. Ş.Bayramov

Regional siyasət və idarəetmənin əsasları
məş. dos.R.Əliyev

Müasir idarəetmə nəzəriyyələri müh. E.Hüseynova

Regional siyasət və idarəetmənin əsasları məş.             dos.R.Əliyev

İES və AES turbinləri
məş.    
dos. M.İsmayılov

Şəhərin nəqliyyat planlaşdırılması
məş.
dos. Ə.Əliyev

İnformasiya texnologiyalarının tarixi və metodo-logiyası 9+6.
dos.E.İsrafilova

Təbii mühit və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə
müh.
dos. P.Səfərova

Tədqiqat metodları
məş.
dos. Ş.Bayramov

Sənaye müəssisələrində riskin idarə edilməsi müh.
i.f.d., b/m M.Tağıyev

Dövlət qulluğunun təşkili idarə edilməsi məş.dos.R.Əliyev

Enerji resursları və onların qorunması məş. dos. H.Əsgərova

Yol hərəkətinin təşkilinin əsas istiqamətləri məş.             dos. Ə.Əliyev

Verilənlərin təhlilinin müasir texnologiyaları
lab.
tex.f.d., b/m M.Əhmədov

Ətraf mühitin mühafizəsinin texnikası və texnologiyası məş.
dos.P.Səfərova

2

Ədəbi əsərlərin təhlili müh.                
dos. F.Namazova

Xarici dil (alman dili)
məş.        
dos. N.Manafov

Məktəb riyaziyyat kursunda triqonometrik tənliklər və bərabərsizliklərin həlli metodikası  
müh.
dos. M.İsmayılova

Əməliyyat sistemləri və onların tədrisi metodikası müh.                               tex.f.d. M.Əhmədov

Azərbaycan təhsil tarixi 20+10 müh+məş.
p.f.d., b/m S.Əliyev

İqtisadi təlimlər tarixinin təkamülü
müh.
dos.
O.Səmədova

Energetika istehsalının təşkili və plan-laşdırılması prob-lemləri məş.   dos. T.Hüseynov

Strateji insan resursları müh. R.Hüseynova

Dövlət qulluğunun təşkili idarə edilməsi müh.dos.R.Əliyev

X   a     r   i   c i         d   i   l
məş.
dos. V.Məhərrəmova

Sənaye müəssisələrində riskin idarə edilməsi məş.
i.f.d. M.Tağıyev

VI

1

Ədəbi əsərlərin təhlili məş.                  
dos. F.Namazova

İngilis dilində hazırlığın müasir problemləri
20+10  
dos.
M.İsmayılov

Riyaziyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
9+6    
dos.Q.Kələşov

İnformatikanın tədrisi metodikasının elmi əsasları müh.
dos. M.İsmayılova

Müasir pedaqoji texnologiyalar
10+20 müh+məş.
dos.
B.Seyidzadə

İqtisad eliminin müasir problemləri
müh.
dos.
C.Qasımov

Sənayenin təşkili və idarə edilməsinin müasir problemləri
müh.
dos. F.İsgəndərov

Müasir idarəetmə nəzəriyyələri məş. E.Hüseynova

Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyinin müa-sir problemləri müh. prof.F.Məmmədov

Enerji resursları və onların qorunması müh. dos. H.Əsgərova

Yol hərəkətinin təşkilinin əsas istiqamətləri
müh.
dos. Ə.Əliyev

Ətraf mühitin mühafizəsinin texnikası və texnologiyası müh.                           dos.P.Səfərova

Ədəbiyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
9+6            
fil.f.d. M.Manafova

Riyaziyyatin təliminin pedaqoji və psixoloji əsasları
məş.
dos. M.Hümmətov

İqtisad eliminin müasir problemləri
məş.
dos. C.Qasımov

Sənayenin təşkili və idarə edilməsinin müasir problemləri
məş.
dos. F.İsgəndərov

Strateji idarəetmə məş. dos. E.Hüseynova

2

Müasir Azərbaycan dili müh
dos.
N.Manafov

Riyaziyyatin təliminin pedaqoji və psixoloji əsasları
müh.              
dos. M.Hümmətov

İnformatikanın tədrisi metodikasının elmi əsasları məş.
dos. M.İsmayılova

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsaslarının aktual problemləri müh.
dos.R.Bağırov

Milli iqtisadiyyatın inkişaf problemləri
məş.
dos.
O.Səmədova

Energetika istehsalının təşkili və planlaşdırılması problemləri müh.
dos. T.Hüseynov

Biznesin idarə edilməsinin müasir prob-lemləri müh.
dos. F.İsgəndərov

Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyinin müa-sir problemləri məş. prof.F.Məmmədov

İES və AES turbinləri
müh.    
dos. M.İsmayılov

Şəhərin nəqliyyat planlaşdırılması
müh.
dos. Ə.Əliyev

Verilənlərin təhlilinin müasir texnologiyaları müh.
tex.f.d., b/m. M.Əhmədov

Təbii mühit və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə
müh.
dos. P.Səfərova

Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsaslarının aktual problemləri məş.
dos.R.Bağırov

İqtisadi təlimlər tarixinin təkamülü
məş.
dos. O.Səmədova

Dövlət idarəçiliyinin informasiya təminatı məş. prof. F.Məmmədov

3

İngilis dilində ixtisarlar
müh.
dos. V.Məhərrəmova

Biznesin idarə edilməsinin müasir problemləri məş.
dos. F.İsgəndərov

Dövlət idarəçiliyinin informasiya təminatı müh. prof. F.Məmmədov

Müasir idarəetmə nəzəriyyəsi
müh.
tex.f.d., b/m A.Mustafayeva

Tədqiqat metodları
məş.
dos.F.İsgəndərov

Strateji insan resursları məş. R.Hüseynova

 

 

AƏM 19

XDM 19

RMM 19

İMM 19

İSM 19

EEM 19

YNM 19

İTM 19

EMM 19

IV

1

Linqivistik təhlilin elmi metodiki əsasları 20+10
fil.f.d., b/m G.Yunusova

Müasir ingilis dilində modellərin geniş istifadə metodikası
müh.
dos.
M.İsmayılov

Məktəb riyaziyyat kursunda riyazi strukturun elementlərinin tədrisi metodikası
müh.  
dos. M.Rəsulov

İnformatika kursunun təd-risində əməliyyat sisteminin tətbiqi metodikası müh.    
tex.f.d., b/m M.Əhmədov

İbtidai sinif şagirdlərinin nitqinin inkişaf etdirilməsi yolları 20+10. fil.f.d., b/m.R.Məmmədova

Uzaq elektrik ötürməsi müh.             dos.K.Eyyubova

Ekspert sistemləri
müh.
dos.E.İsrafilova

Sənaye tullantılarından ətraf mühitin təmizlənməsində fiziki üsulların tətbiqi
müh.
prof. E.Məmmədov

İnformatika kursunun təd-risində əməliyyat sisteminin tətbiqi metodikası lab. tex.f.d., b/m M.Əhmədov

Təkərli maşınların hərəkət nəzəriyyəsi məş.      
prof. Ə.Tağızadə  

2

Ədəbiyyatın tədrisinin müasir problemləri 9+6
fil.f.d., m M.Manafova

Tərcümə metodikası
müh.
dos. M.İsmayılov

Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları 20+10 müh. məş             dos. S.Mustafayev

İnformatikanın tədrisinin tarixi və metodologiyası 9+6.                 dos.A.Əliyeva

Məsələ həllinin metodiki problemləri
müh.
dos.M.Rəsulov

Elektroenergetika sistemlərində elektromexaniki keçid prosesləri müh.       dos.T.Hüseynov

Təkərli maşınların hərəkət nəzəriyyəsi
müh.
prof. Ə.Tağızadə  

Ekspert sistemləri   lab.   dos. E.İsrafilova

Tətbiqi ekologiya
müh.
b.f.d., b/m V.Mustafayeva

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
məş.
dos. N.Manafov

İnformatika kursunun təd-risində ədəbiyyat sisteminin tədrisi metodikası məş.   tex.f.d., b/m M.Əhmədov

Məsələ həllinin metodiki problemləri
məş.
dos.M.Rəsulov

İdarəetmə sistemləri və vasitələrinin avtomat-laşdirilmiş layihələn-dirilməsi lab.    
tex.f.d., b/m A.Mustafayeva

V

1

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası müh.
dos. N.Manafov

İngilis dilinin tədrisi metodikası
müh.           dos.V.Məhərrəmova

Məktəb riyyaziyyat kursunda riyazi struktu-run elementlərinin tədrisi metodikası     lab.
dos. M.Rəsulov

Tədris tətbiqi və öyrədici proqram paketləri müh. tex.f.d., b/m.M.Əhmədov

Linqvistik təhlilin elmi metodik əsasları müh. fil.f.d., b/m.G.Yunusova

Uzaq elektrik ötürməsi məş.             dos.K.Eyyubova

Nəqliyyatda informasiya texnologiyaları 20+10     dos. S.Qəhrəmanov

Elmi tədqiqatların proqram təminatı 20+10. dos. A.Əliyeva

Sənaye tullantılarından ətraf mühitin təmizlənməsində fiziki üsulların tətbiqi
məş.
prof. E.Məmmədov

Həcmlərin öyrənilməsi metodikası məş.                 dos. S.Mustafayev

İnformatika dərsliklərinin və proqramlarının formalaş-dırılması metodikası məş.         dos.M.Rəsulov

Linqvistik təhlilin elmi metodik əsasları məş. fil.f.d., b/m.G.Yunusova

Elektroenergetika sistemlərində elektromexaniki keçid prosesləri məş. dos. T.Hüseynov

2

Fənlərarası əlaqənin problemləri 20+10     fil.f.d., m. M.Manafova

Tərcümə metodikası məş.   dos.M.İsmayılov

Məktəb riyaziyyatı məsələlərinin həlli metodikası
müh.         dos.M.Hümbətov

İnformatika dərsliklərinin və proqramlarının formalaşdırılması metodikası müh. dos.M.Rəsulov

İbtidai təhsil pedaqogi-kasının tarixi və metodo-logiyası 9+6           dos.B.Seyidzadə

Elektroenergetika sistemlərinin optimal inkişaf modeli 20+10 müh.
dos.
K.Eyyubova

Yol nəqliyyat hadisələrinin tədqiqi və avtotexniki ekspertiza müh.
dos. Ə.Əliyev

İdarəetmə sistemləri və vasitələrinin avtomat-laşdirilmiş layihələndiril-məsi müh. tex.f.d., b/m A.Mustafayeva

Torpaq mühafizəsinin müasir problemləri 20+10 dos. P.Səfərova

Müasir ingilis dilində modellərin geniş istifadə metodikası məş.         dos.M.İsmayılov

Sosial pedaqogika məş.      dos.B.Seyidzadə

VI

1

Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikasının nəzəri problemləri
20+10
fil.f.d., b/m R.Məmmədova

Azərbaycan və ingilis dillərinin leksikologiyasının tədrisinin elmi metodik əsasları
müh.
dos.V.Məhərrəmova

Məktəb riyaziyyatı məsələlərinin həlli metodikası məş.         dos.M.Hümmətov

Tədris tətbiqi və öyrədici proqram paketləri lab.
tex.f.d., b/m M.Əhmədov

Müqayisə nəzəriyyəsi elementləri və onların tətbiqləri 20+10.                     dos.R.Bağırov

Kabel və izolyasiya texnikasının yeni növləri 20+10 müh. dos.Ü.Aşurova

Yol hərəkətinin nizamlanması üsulları və alqoritmləri
müh.       dos.S.Qəhrəmanov

Matlabdan istifadə etməklə tətbiqi məsələlərin həlli
müh. tex.f.d., b/m A.Mustafayeva

Ekoloji menecment
müh.    
prof. E.Məmmədov

Məktəb riyyaziyyat kursunda riyazi struk-turun elementlərinin tədrisi metodikası məş.                
dos. M.Rəsulov

Tədris tədbiqi və öyrədici proqram paketləri məş. tex.f.d., b/m.M.Əhmədov

2

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi
20+10
dos. F.Namazova

Azərbaycan və ingilis dillərinin leksikologiyasının tədrisinin elmi metodik əsasları məş.
dos.V.Məhərrəmova

Həcmlərin öyrənilməsi metodikası müh.                 dos. S.Mustafayev

İnformatika fənninin kurikulumuna dair bəzi məsələlər müh.               dos. M.İsmayılova

Sosial pedaqogika
dos. B.Seyidzadə

Elektroenergetika sistemlərinin etibarlılığı 20+10             dos.T.Hüseynov

Yol hərəkətinin nizamlanması üsulları və alqoritmləri məş.         dos.S.Qəhrəmanov

Matlabdan istifadə etməklə tətbiqi məsələlərin həlli lab. tex.f.d., b/m A.Mustafayeva

Ekoloji menecment  
məş.
pof. E.Məmmədov

İngilis dilinin tədrisi metodikası məş.         dos.V.Məhərrəmova

İnformatika fənninin kurikulumuna dair bəzi məsələlər lab. dos. M.İsmayılova

Tətbiqi ekologiya məş.
b.f.d., b/m V.Mustafayeva

3

Yol nəqliyyat hadisələrinin tədqiqi və avtotexniki ekspertiza məş.      
dos.Ə.Əliyev

Yol nəqliyyat hadisə-lərinin tədqiqi və avto-texniki ekspertiza lab.
dos.Ə.Əliyev