Mingəçevir Dövlət Universitetində

16 aprel 2020-ci il tarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

(Magistratura təhsil pilləsi)

Qrup

Saat

AƏM19

XDM19

RMM19

İMM19

İSM19

İM19

STM19

EEM19

YNM19

İTM19

EMM19

18:40

Orfoepiya və orfoqrafiya təliminin elmi əsasları

f.f.d.

G.Yunusova

İngilis dilində planlaşdırma və qiymətləndirmə metodikası

dos.

Z.Əzizova

Riyaziyyatın tədrisinində yaradıcı təvəkkürün formalaşdırılması

dos.

S.Mustayev

Kompüter riyaziyyatının tədrisi metodikası

dos.

M.İsmayılova

Ana dilinin tədrisi metodikasının aktual problemləri

f.f.d.

R.Məmmədova

Ali makroiqtisa-

diyyat

prof.

V.Əyyubov

Layihələrin idarə edilməsi

dos.

R.Əliyev

Elektroenergetika mühəndisliyinin müasir problemləri

dos.

K.Əyyubova

Avtomobil nəqliyyatının müasir problemləri  

dos.

S.Qəhrəmanov

Verilənlərin paylanmış emalı            

dos.

E.İsrafilova

Ekoloji proqramlaşdırma    

dos.

P.Səfərova

19:40

Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi

dos.

N.Manafov

Fənlərarası əlaqənin problemləri        

f.f.d. Ş.Qocayeva

Riyaziyyatın tədrisi metodikasının müasir problemləri                  

dos.

R.Bağırov

Avtomobil konstruksiyalarının təhlükəsizliyi müh.

dos.

S.Qəhrəmanov

17 aprel 2020-ci iltarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

(Magistratura təhsil pilləsi)

Qrup

Saat

AƏM19

XDM19

RMM19

İMM19

İSM19

İM19

STM19

EEM19

YNM19

İTM19

EMM19

18:40

Azərbaycan multikulturalizmi

b/m İ.Məmmədov

Ekonometrika

dos.

C.Musayeva

Energetika sənayesinin

iqtisadi

problemləri

dos.

E.Hüseynova

Azərbaycan multikulturalizmi

b/m İ.Məmmədov

19:40

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının müasir problemləri

dos.

N.Manafov

İngilis dilinin tədrisi tarixi

dos.

M.İsmayılov

Məktəb riyaziyyat kursunda ali riyaziyyat elementlərinin tədrisi metodikası

dos.

M.Hümmətov

İnformasiyanın qorunmasının metodoloji əsasları

dos.

A.Əliyeva

İqtisadi

inkişaf və iqtisadi artım

dos. A.Qasımov

Energetika müəssisələrinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi yolları

dos.

E.Hüseynova

Energetik sistemlər

dos. T.Hüseynov

Nəqliyyat axınları nəzəriyyəsi

dos.

S.Qəhrəmanov

İnformasiya texnologiya-

larının müasir problemləri

tex.f.d.

M.Əhmədov

Ekoloji

informasiya sistemləri

dos.

M.Mehdiyev

 

18 aprel 2020-ci iltarixi üçün

DƏRS CƏDVƏLİ

(Magistratura təhsil pilləsi)

Qrup

Saat

AƏM19

XDM19

RMM19

İMM19

İM19

STM19

YNM19

İTM19

EMM19

12:00

Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi

dos.

F.Namazova

Alınma sözlərin ingilis dilinin zənginləşdirilməsi yolları

dos.

M.İsmayılov

Məktəb riyaziyyat kursunda tənlik və bərabərsizliklərin öyrənilməsi

dos.

Q.Kələşov

İnformatika tədrisinin aktual problemləri

dos.

A.Əliyeva

Dövlətin regional siyasəti

prof.

F.Məmmədov

İnvestisiyaların

idarə edilməsi

dos. E.Cəfərov

Yol şəraiti və yol hərəkətinin təhlükəsizliyi

dos.

Ş.Heydərov

İnformasiya emalı sistemlərinin riyazi modelləri

tex.f.d.

M.Əhmədov

Ekoloji təhlükəsizlik

prof.

E.Məmmədov

13:00

İngilis dilində

hazırlığın tarixi və metodologiyası

dos.

M.İsmayılov

Proqramlaşdırma

dilləri

dos.

A.Əliyeva

Dövlətin iqtisadi siyasətinin strateji istiqamətləri

prof.

F.Məmmədov

Obyektyönümlü proqramlaşdırma

tex.f.d.

M.Əhmədov

Ekoloji informasiya sistemləri

f.f.d.

R.Ağayeva