MİNGƏÇEVİR DÖVLƏT UNİVERSİTETİ      
                     2020/2021-Cİ TƏDRİS İLİNİN PAYIZ SEMESTRİ ÜÇÜN
                           DƏRS   CƏDVƏLİ

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 15.09.2020

MU18

M18

İ18.1

İ18.2

ST18

Mq18

Bİ18

DB18

TO18

MU19.1

MU19.2

M19

II

09-00
10-00

Maliyyə uçotu müh. Əhmədov A.K.

Büdcə təşkilatlarının maliyyəsi     müh.                               Kələşov A.Q.

Mülki müdafiə   müh.                                                                                               b/m. Abbasov A.M.

Müəssisənin                         iqtisadiyyatı   müh.                                 i.f.d. Tağıyev M.Z.

Ərzaq                                               təhlükəsizliyi məş.                             Nəsibova A.C.

Maliyyə   müh.                                                                                                       Hüseynova A.İ.

Regional turizmin inkişafının tənzimlənməsi müh.                                   Quliyeva M.E.

Makroiqtisadiyyat   müh.
b/m Şəfaqətov G.M.

10-15
11-15

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti   müh.                                     b/m. Rəhimova M.F.

Bank işi məş.                     Musayev Ə.N.

Ekonometrika   müh.                                                                                                 dos. Musayeva C.Q.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh.                                      Süleymanova T.Ə.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   müh.                             Aslanova S.R.

Statistika məş.                                               b/m. Hacıyeva E.Z.

İnsan resursalrının                             idarə edilməsi müh.   Süleymanova T.Ə.

Mülki müdafiə müh.                                         b/m. Abbasov A.M.

Dünya iqtisadiyyatı   müh.
Xəlilova E.E.

Maliyyə Nəzarəti   müh.
Məmmədli V.Ə.

İşgüzar yazışmalar   məş.
Hacıyev A.V.

11-30
12-30

Menecment məş.                         Kərimli G.F.

Statistika məş.                           Süleymanova T.Ə.

İqtisadiyyatın                                   tənzimlənməsi   məş.                                                              b/m. Tağıyev A.M.

Menecment   məş.                                                                                                   b/m. Rəsulov Z.Y.

Beynəlxalq biznes   müh.     Nəsibova A.C.

Regional                                   idarəetmə məş.                                 i.f.d. Hüseynova R.A.

Turizmdə marketinq və                   marketinq araşdırmaları   məş. Xəlilova X.Q.

Qiymət və qiymətləndirmə   məş.
Yusifova N.E

Maliyyə   məş.
b/m Kərimova M.A.

Marketinq   məş.
Namazova A.M.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   lab.
Aslanova S.R.
Əsədova M.Y.

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 15.09.2020

İ19

ST19

MQ19

Bİ19.1

Bİ19.2

DB19

K19

TO19

II

09-00
10-00

Gəlir və əməkhaqqı siyasəti   müh.
b/m Rəhimova M.F.

Biznesin əsasları   müh.
b/m Paşayeva S.B.

Menecment   müh.
Kərimli G.F

Biznesin əsasları   müh.
b/m Paşayeva S.B.

Dövlət qulluğu   müh.
Məmmədov S.Y.

Menecment   müh.
Kərimli G.F.

Turizmin iqtisadiyyatı   müh.
Xəlilov X.R.

10-15
11-15

Qiymət və qiymətləndirmə   müh.
Yusifova N.E.

Makroiqtisadiyyat   məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Reklam işinin təşkili və idarə edilməsi     müh.
b/m Hacıyeva E.Z.

İnsan resurslarının idarə edilməsi   müh.
Süleymanova T.Ə.

Makroiqtisadiyyat   məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Makroiqtisadiyyat   məş.
b/m Şəfaqətov G.M.

Marketinqin əsasları   müh.
Namazova A.M.

11-30
12-30

Dünya                            iqtisadiyyatı məş.
Xəlilova E.E.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları   məş
b/m Paşayev M.Ə.

Ətraf mühitin                                 iqtisadiyyatı məş.
b/m Səfərova T.A.

Dövlət təşkilatlarında                   menecment   məş.
Məmmədov S.Y.

Marketinq   məş.
Namazova A.M.

Beynəlxalq turizmin əsasları   məş.
Qocayeva A.M.

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi - 15.09.2020

MU17

M17

İ17.1

İ17.2

ST17.1

ST17.2

MT17

MQ17

Bİ17

DB17

TO17

II

09-00
10-00

Audit müh.               Musayev Ə. N

Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri müh. Kələşov A.Q.

İnvestisiya-innovasiya proseslərinin                                                     dövlət tənzimlənməsi     müh.                                                                           dos. Səmədova O.M.

Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatı   və idarə edilməsi   müh.                                                             b/m. Rəsulov Z.Y.

Audit   müh.                                                                                
Musayev Ə.N.

Müəssisənin maliyyə menecmenti məş. Süleymanova T.Ə.

İqtisadi                         diplomatiya müh. Nəsibova A.C.

Mehmanxana fəaliyyətinin texnologiyası müh.
Quliyeva M.E.

10-15
11-15

Ekonometrika   məş. dos. Güləliyev M.G.

Dövlətin iqtisadi siyasəti   məş.                       dos. Qasımov C.C.

Vergilər və                           vergitutma   məş.                                     b/m. Niftəliyev N. F.

Biznes-plan məş.                       b/m. Səfərova T.A.

Strateji                           menecment   müh.             dos. Hüseynova E.Y

Marketinqin kommunikasiya sistemi   müh.                                 Məmmədov S.Y.

Biznes etikası və                     sosial məsuliyyət   müh. Nəsibova A.C.

Məntiq   müh.                             dos. Rəsulov M.B.

Kənd turizminin   təşkili     müh. Qocayeva A.M.

Vergi inzibatçılığı   məş.   Məmmədli V. Ə.

Biznes-plan məş.                             b/m. Səfərova T.A.

11-30
12-30

Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu   müh. Muradov Ş. N.

Ekonometrika məş.                         dos. Güləliyev M. G.

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı     məş. Məmmədli Y.Z.

Audit   məş.                       Kələşov A.Q.

Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı məş.                                 b/m. Əliyeva T. Ə.

Layihələrin idarə edilməsi məş.                              b/m. Hacıyeva E.Z.

Mülki müdafiə müh. Abbasov A.M.

Azərbaycanın turizm sənayesi məş. Quliyeva M.E

Pedaqoji fakültə - 15.09.2020

II

AƏ19.1

AƏ19.2

İS19.1

İS19.2

MT19.1

MT19.2

Rİ19.1

Rİ19.2

R19.1

R19.2

T19

XD19

09-00
10-00

Pedaqogika                    
Mühazirə
Səbinə Quliyeva

Politologiya
Mühazirə
Üzeyir Zeynalov

Azərbaycan dili
Mühazirə
Səbinə Novruzova

Riyazi analiz-3
Mühazirə
Vaqif Abdullayev

Psixologiya
Mühazirə
İlhamə İsmayılova

Antropologiya
Mühazirə
Aygün Qədirova

Multikulturalizmə giriş
Mühazirə
İlham Məmmədov

Ana dili-3
Mühazirə
Zəminə Gülüstani

Riyazi analiz-3
Məşğələ
Vaqif Abdullayev

Riyazi analiz-3
Məşğələ
Niyaməddin Məmmədov

Riyazi analiz-3
Mühazirə
Qəhrəman Kələşov

Dilçiliyə giriş
Mühazirə
Sevil İsayeva

10-15
11-15

Müasir Azərbaycan dili - 2                                                                        Mühazirə
Rahilə Mustafayeva

Ümumi pedaqogika
Mühazirə
Aygün İsmayılova

Məktəbəqədər pedaqogika
Mühazirə
Səbinə Quliyeva

Cəbr-3
Mühazirə
Sabir Babuşov

Həndəsə-3
Mühazirə
Nailə Allahyarova

Azərbaycan Albaniyası tarixinin problemləri
Mühazirə
Nizami Zeynalov

Akademik yazı və oxu
Məşğələ
Dürdanə Qurbanova
Şükufə Qocayeva

11-30
12-30

Xarici dil-3
Məşğələ
Şükufə Qocayeva

Xarici dil-1
Məşğələ
Xəyalə Abdullayeva

Pedaqogika
Məşğələ
Aygün İsmayılova

Riyazi analiz-3
Məşğələ
Qəhrəman Kələşov

Pedaqoji fakültə - 15.09.2020

II

AƏ17

XD17

Rİ17

R17

İS17.1

İS17.2

MT17.1

MT17.2

RI16

İS18.1

İS18.2

MT18.1

MT18.2

09-00
10-00

Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı
Mühazirə
Fəzriyyə İsayeva

Azərbaycan ədəbiyyatı
Mühazirə
Maarifə Manafova

Xətti normallı fəzalar və xətti operatorlar
Mühazirə

Sabir Babuşov

Riyaziyyatın tədrisi metodikası -2
Mühazirə

Məlahət İsmayılova

Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası
Mühazirə

Könül Cabbarova

Nitq inkişafı üzrə işin metodikası
Mühazirə

Rahilə Məmmədova

Riyaziyyatın tədrisi metodikası
Mühazirə
Məlahət İsmayılova

İnformatika və onun tədrisi metodikası
Mühazirə
Leyla İsmayılzadə

Ailədə milli tərbiyə məsələləri
Mühazirə
Ülviyyə Verdiyeva

Xarici dilinin tədrisi metodikası-3
Məşğələ
Əsmər Hacıyeva

İnformatikanın tədrisi metodikası
Mühazirə
Məlahət İsmayılova

Tibbi biliklərin əsasları
Mühazirə
Afina Allahverdiyeva

10-15
11-15

Ümumi dilçilik
Mühazirə
Maarifə Manafova

Xarici dilinin üslubiyyatı
Məşğələ
Kərim Əliyev

Proqramlaşdırma dilləri
Mühazirə
Rəsmiyyə Əmiraslanova

Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika elementləri
Məşğələ
Nailə Allahyaroiva

Ana dilinin tədrisi metodikası-2
Mühazirə

Səbinə Novruzova

Musiqi və onun tədrisi metodikası
Mühazirə

Ülviyyə Kərimova

Təhsildə İKT
Mühazirə
Zemfira Əliyeva

Uşaq ədəbiyyatı
Mühazirə
Səadət Ağakişiyeva

Tərbiyə işinin təşkili metodikası
Mühazirə
Ülviyyə Verdiyeva

11-30
12-30

Türk dillərinin müqayisəsi:
Məşöələ

Xarici dildə və oxu və nitq-7
Məşğələ
0,5.1
Riçard Şlayd

Tbbi biliklərin əsasları-1
Mühazirə
Afina Allahverdiyeva

Xarici dil-5
məşğələ
0,5.1
Lalə Rüstəmova

Nitq mədəniyyəti
məşğələ
Rahilə Məmmədova

Mühəndislik fakültəsi - 15.09.2020

Gün

Saat

EE19

ÇM19.1

ÇM19.2

YN19

İT19

EM19

E19

EE17

İE17

YN17

İT17

EM17

II

1

Ölçmə texnikasının əsasları                                             G.Qocayeva                                     Müh.

İşgüzar əlaqələr və yazışmalar                                                  R.Hüseynova                                                                                                                             Müh.

Nəqliyyat mühərrikləri                                                 dos.S.Qəhrəmanov                                        Müh.

Kompüter arxitekturası                                     G.Baxşiyeva                                     Müh.

Mühəndis qrafikası                                                     Ş.Əliyeva                                              Müh.

Ekoloji tədqiqat metodları                                                     A.Cavadova                                             Müh.

Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissələri                                           S.Şıxəliyeva                                  Müh.        

İES-in su rejimi və kimyəvi nəzarət                                             t.f.d.   H.Əsgərova                                         Müh.

Yol hərəkət qaydaları və hərəkətin təhlükəsizliyi                                          İ.Məmmədov                                       Müh.

Rəqəmsal sistemlər                                    
   N.Əhmədova           Müh.

Toksikologiyanın əsasları                                                 V.Mustafayeva                                            Müh.

Nəqliyyat mühərrikləri                                                 dos.S.Qəhrəmanov                                       Məş.

Azərbaycan tarixi                                                          T.Quliyeva                                               Müh.

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi                                 S.Mahmudova                                 lab.

2

Texniki xarici dil                                                                  dos.M.İsmayılov                                                                 Məş.

Tətbiqi mexanika                                                               R.Mustafayev                                                                                                                                        Müh.

Materialşunaslıq                                             b/m O.Məmmədov                                     Müh.

Elektronikanın əsasları                                       Ə.Bəxtiyar                                               Lab.

Azərbaycan tarixi                                                           T.Quliyeva                                             Müh.

Torpaqşunaslıq                                                            V.Mustafayeva                                   Məş.

Elektrik sistemlərinin rejimləri və istismarı                       A.Nəcəfov                                   Müh.

Havanın kondisiyalaşdırılması                                                G.Qocayeva                               Müh.

Nəqliyyat sistemində idarəetmənin əsasları                                                   İ.Məmmədov                                 Müh.

Paylanmış sistemlər                                                                                                                      dos.E.Israfilova                                                                                                                   Məş.

Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları                                                          G.Məmmədova                             Müh.                                                                    

Tətbiqi mexanika                                                               R.Mustafayev                                   Məş.

Politologiya                                                     Ş.Quliyeva         Məş.

Materialşunaslıq                                             b/m O.Məmmədov                                     Lab.

3

Multikulturalizmə giriş                                                               b/m İ.Məmmədov                                     Məş.

İnformatika                                                                                                                                        b/m.Z.Əliyeva                                                                                                                             Müh.

Nəzəri mexanika                                                              R.Mustafayev                                     Müh.

İnformasiya sistemləri                                                                   dos.E.Israfilova                                               Məş.

Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi                                                               f.f.d R.Ağayeva                                 Məş.

Azərbaycan coğrafiyası                                                     Q.Abdullayev                                               Məş.

Sənaye elektrik təchizatı                                   S.Şıxəliyeva         Məş.

Energetik qurğuların elektrik avadanlığı                                           A.Nəcəfov                                 Müh.      

Avtomobil nəqliyyatının istismarı                                          Q.Kərimov                       Müh.

Mühəndis iqtisadiyyatı                                                           A.Hacıyev                                                 Məş.    

Avtomobillərin istismar materialları                                         S.Mahmudova                     Lab.