Канцелярия

Об отделе

Отдел был создан приказом ректора Мингячевирского  Государственного Университета от 25 августа 2019 года. Отделение в своей работе руководствуется утвержденным постановлением президента  Азербайджанской Республики, в которое входят инструкции по ведению клерикальной работы в органах государственной власти, в управлениях и организациях, а также приказов и распоряжений руководителей  высших учебных заведений Министерства образования. План деятельности составляется отдельно для каждого учебного года и утверждается ректором. Отделом руководствует подчиненный непосредственно ректору, заведующий отделом. Заведующий отделом назначается и освобождается с работы ректором университета. Заведующий отделом руководствует деятельностью отделения. Претворяет в жизнь указания и несет ответственность в выполнении заданных поручений.

Работы, проводимые в отделе

 • Точно и беспрерывно выполнять работу делопроизводства МГУ;
 • Своевременно рассматривать документы, поступившие из администрации Президента Азербайджанской Республики, Милли Меджлиса, Министерства образования и других организаций, представлять их руководству,  регистрировать  их, а затем претворять в жизнь их распределение в соответствующие отделы и факультеты;
 • Организовывать прием внутренних документов, предоставление их руководству, регистрацию и оперативное предоставление в соответствующие органы, прикрепление к делу и постоянное хранение;
 • По распоряжению руководства организовывать подготовку отдельных проектов, приказов и распоряжений, писем, справок, и других документов и согласовывать их в соответствии со структурными подразделениями;
 • Контролировать исполнение документов;
 • Размещение архивных документов, прием документов от структурных подразделений университета, проведение экспертизы, подготовка их к передаче в государственный архив и предоставление справок на поступающие заявления об архивных документах.

Şöbə müdiri

Əməkdaşlar

Şahnaz Nəbiyeva  – kiçik mütəxəssis

Bulqeyis Cabbarova  – arxivçi

Dəftərxana ilə əlaqəli sənədlər

Qərarlar, əmrlər, sərəncamlar, məktublar, ərizələr.

Əlaqə

Telefon: 024-27-5-91-99

Email: defterxana@mdu.edu.az

Dəftərxana

Şöbə haqqında

Şöbə Mingəçevir Dövlət Universitetinin rektorunun 25 oktyabr 2019-cu il tarixli əmri ilə yaradılıb. Şöbə öz işində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyət orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ı, ali məktəb haqqında Əsasnaməni, Təhsil Nazirliyinin, həmçinin ali məktəb rəhbərinin əmr və Sərəncamlarını rəhbər tutur. İş (fəaliyyət) planı hər tədris ili üçün ayrıca tərtib olunur və rektor tərəfindən təsdiq edilir. Şöbəyə universitetin rektoruna bilavasitə tabe olan şöbə müdiri rəhbərlik edir. Dəftərxana müdiri vəzifəyə universitetin rektoru tərəfindən təyin edilir və vəzifədən azad edilir. Şöbənin müdiri şöbənin fəaliyyətinə rəhbərlik edir, Əsasnamədə göstərilən vəzifələri həyata keçirir və verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsində məsuliyyət daşıyır.

Şöbədə görülən işlər

 • Mingəçevir Dövlət Universitetinin kargüzarlıq işlərini dəqiq və fasiləsiz təşkil etmək;
 • Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyası, Nazirlər Kabineti, Milli Məclis, Təhsil Nazirliyi, tədris müəssisələri və digər idarə, təşkilatlardan daxil olan sənədlərin vaxtı-vaxtında baxılması üçün rəhbərliyə təqdim edilməsi, dərkənar yazıldıqdan sonra qeydiyyata alınması, müvafiq şöbə və fakültələrə paylanmasını həyata keçirmək;
 • Daxili sənədlərin qəbulunu, rəhbərliyə təqdim edilməsini, qeydiyyatını, saxlanılmasını, aidiyyatı üzrə vaxtında və operativ çatdırılmasını, işə tikilməsini və eləcə də daimi qorunmasını düzgün təşkil etmək;
 • Rəhbərliyin tapşırığı ilə ayrı-ayrı layihə, əmr və sərəncamlar, məktub, arayış və digər sənədlərin hazırlanması və aidiyyatı struktur bölmələri ilə razılaşdırılmasını təşkil etmək;
 • Sənədlərin icrasına nəzarət etmək;

Arxiv sənədlərinin yerləşdirilməsi, universitetin struktur bölmələrindən sənədlərin qəbul edilməsi, ekspertiza aparılması, qorunması, dövlət arxivinə təhvil verilməsi üçün hazırlanması və arxiv sənədləri haqqında daxil olan ərizələrə arayışların verilməsi işlərini yerinə yetirmək.

Şöbə müdiri

Сотрудники

Şahnaz Nəbiyeva  – kiçik mütəxəssis

Bulqeyis Cabbarova  – arxivçi

Dəftərxana ilə əlaqəli sənədlər

Qərarlar, əmrlər, sərəncamlar, məktublar, ərizələr.

Контакт

Telefon: 024-27-5-91-99

Email: defterxana@mdu.edu.az