Отдел внутреннего контроля

Об отделе

Отдел внутреннего контроля (отныне – отдел)- это структура, которая претворяет в жизнь мероприятия по осуществлению внутреннего контроля функциональной деятельности сотрудников структурных отделений МГУ. Отдел своей деятельностью руководствуется нормативными юридическими актами, включенными в систему законодательства Азербайджанской Республики, актами Министерства образования  АР, Постановлением МГУ, а также решениями и предписаниями руководства МГУ и внутреннего устава.

Осуществляя свои обязанности и права, отдел проявляет взаимодеятельность со структурами МГУ, органами самоуправления, а также юридическими и физическими лицами.

Отдел внутреннего контроля изучает факты соблюдения выполнения трудовых функций со стороны научно-педагогического состава и соблюдение этических правил, а также обеспечивает ход нормального режима. Отдел участвует в процессе продолжения построения отношений со студентами, соответствующих законодательству.

Проводит мониторинги в структурах университета с целью обеспечения исполнения порученных заданий. Проверять документы, отражающие деятельность структур МГУ, на основе особо важных заданий, соответствующих плану и инструкции устава и постановления, контролировать трудовую дисциплину сотрудников в структурах соблюдение ими этических норм – является одной из основных задач.

Daxili nəzarət şöbəsi

Şöbə haqqında

Mingəçevir Dövlət Universitetinin (bundan sonra MDU) Daxili nəzarət şöbəsi (bundan sonra – Şöbə) MDU-nun struktur bölmələrinin funksional fəaliyyəti və əməkdaşlarının əmək fəaliyyəti üzrə daxili nəzarət tədbirlərini həyata keçirən struktur bölmədir. Şöbə öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktları, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin aktları, MDU-nun nizamnaməsi, həmçinin MDU-nun rəhbərliyinin qərar və göstərişlərini, habelə daxili Əsasnaməni rəhbər tutur.

Şöbə öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən MDU-nun strukturuna daxil olan qurumlarla, həmçinin dövlət və yerli özünü idarəetmə orqanları, hüquqi və fiziki şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

Daxili nəzarət Şöbəsi elmi-pedoqoji və inzibati heyət tərəfindən əmək funksiyalarının yerinə yetirilməsi və etik davranış qaydalarına riayət edilməsi vəziyyətini öyrənir və iş rejiminin normal gedişatını təmin edir, təhsilalanlarla münasibətlərin qanunvericiliyə uyğun qurulması və davam etdirilməsi prosesində iştirak edir.

Şöbəyə həvalə edilmiş tapşırıqların icrasını təmin etmək məqsədilə universitetin struktur bölmələrində monitorinqlər keçirmək, MDU-nun struktur bölmələrinin fəaliyyətini özündə əks elətdirən sənədləri qüvvədə olan təlimat və əsasnamələrə uyğun olaraq plan və xüsusi tapşırıq əsasında təftiş etmək, bölmələrdə əmək intizamının vəziyyətinə və işçilər tərəfindən əmək intizamına və etik davranış qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət etmək kimi məsələlər əsas vəzifələrdəndir.