Internal control department

About the department

The Internal Control Department (henceforth – Department) of Mingachevir State University (hereinafter MSU) is a structural unit that implements internal control measures on the functional activity of the structural units of the MSU and the labor activity of its employees.

In its activity, the department is guided by the normative legal acts included in the legislative system of the Republic of Azerbaijan, the acts of the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan, the charter of MSU, as well as the decisions and instructions of the management of MSU, as well as the internal Regulations.

While performing its duties and exercising its rights, the department interacts with institutions included in the structure of MSU, as well as with state and local self-government bodies, legal entities and individuals. The Internal Control Department studies the performance of labor functions and compliance with ethical behavior rules by the scientific-pedagogical and administrative staff and ensures the normal course of the work regime, participates in the process of establishing and maintaining relations with students in accordance with the law.

In order to ensure the implementation of the tasks assigned to the department, to conduct monitoring in the structural units of the university, to inspect the documents reflecting the activities of the structural units of MSU in accordance with the valid instructions and regulations based on the plan and special task, to monitor the state of labor discipline in the units and the labor discipline and ethics by the employees. Issues such as monitoring compliance with the rules of conduct are among the main tasks.

Daxili nəzarət şöbəsi

Şöbə haqqında

Mingəçevir Dövlət Universitetinin (bundan sonra MDU) Daxili nəzarət şöbəsi (bundan sonra – Şöbə) MDU-nun struktur bölmələrinin funksional fəaliyyəti və əməkdaşlarının əmək fəaliyyəti üzrə daxili nəzarət tədbirlərini həyata keçirən struktur bölmədir. Şöbə öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktları, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin aktları, MDU-nun nizamnaməsi, həmçinin MDU-nun rəhbərliyinin qərar və göstərişlərini, habelə daxili Əsasnaməni rəhbər tutur.

Şöbə öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən MDU-nun strukturuna daxil olan qurumlarla, həmçinin dövlət və yerli özünü idarəetmə orqanları, hüquqi və fiziki şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

Daxili nəzarət Şöbəsi elmi-pedoqoji və inzibati heyət tərəfindən əmək funksiyalarının yerinə yetirilməsi və etik davranış qaydalarına riayət edilməsi vəziyyətini öyrənir və iş rejiminin normal gedişatını təmin edir, təhsilalanlarla münasibətlərin qanunvericiliyə uyğun qurulması və davam etdirilməsi prosesində iştirak edir.

Şöbəyə həvalə edilmiş tapşırıqların icrasını təmin etmək məqsədilə universitetin struktur bölmələrində monitorinqlər keçirmək, MDU-nun struktur bölmələrinin fəaliyyətini özündə əks elətdirən sənədləri qüvvədə olan təlimat və əsasnamələrə uyğun olaraq plan və xüsusi tapşırıq əsasında təftiş etmək, bölmələrdə əmək intizamının vəziyyətinə və işçilər tərəfindən əmək intizamına və etik davranış qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət etmək kimi məsələlər əsas vəzifələrdəndir.