Scientific Journal of Sustainable Development

Scientific Journal of Sustainable Development

Scientific Journal of Sustainable Development

About the magazine

 

 

  SUSTAİNABLE DEVELOPMENT

 ISSN      2788 – 9726    (print);

E-ISSN   2788 – 9734   (online).


Founder: Mingachevir State University (MSU)

The multidisciplinary magazine “Sustainable Development” (JSD) was founded by Mingachevir State University (MSU) in 2020 and is published 4 times a year.

Scientific articles in the fields of economics, pedagogy and engineering in Azerbaijani, Turkish, Russian and English languages are published in the Scientific Journal of “Sustainable Development”.

 

The multidisciplinary journal "Sustainable Development" (JSD) has been state registered in the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan. Register No. 4332

Published copies of the magazine "Sustainable Development" (JSD) are sent to the libraries of higher educational institutions of Azerbaijan and many countries.

Purpose: "Sustainable Development" is a multidisciplinary journal that aims to publish high-quality, original, research in this field.

News
Ethical commentary
Editorial staff

Baş redaktor –

Ph.D., associate professor Sahin BAYRAMOV

Baş redaktorun müavini –

Ph.D., prof. Veysel AYYUBOV

Məsul katib –

Ph.D., associate professor Vugar MUSTAFAYEV

Təbiət və texnika elmləri üzrə redaktor –

tex.f.d., dosent Almaz Əliyeva

İctimai elmlər üzrə redaktor –

Ph.D., associate professor Nushaba GADIMLI

Humanitar elmlər üzrə redaktor –

Ph.D., associate professor Nizami ZEYNALOV

Editorial board

i.e.d., prof. Ədalət Muradov (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), Azərbaycan); i.e.d., prof. Vilayət Vəliyev (Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan); t.e.d., prof. Cəfər Cəfərov (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan); r.e.d., prof. Natiq İbrahimov (Lənkəran Dövlət Universiteti, Azərbaycan); fil.e.d., prof. İsmayıl Məmmədli (AMEA Dilçilik İnstitutu); t.e.d., prof. Qasım Hacıyev (AMEA Tarix İnstitutu); tex.e.d., prof. Əsgər Tağızadə (Azərbaycan Texniki Universiteti); tex.e.d., prof. Səyyəddin Cəfərov (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti); p.e.d., prof. Fərrux Rüstəmov (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti); r.e.d., prof. Araz Əliyev (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti); i.e.d, dos. Mayis Gülalıyev (Azərbaycan Texnologiya Universiteti); prof., dr. Mahmut Selvi (Qazi Universiteti, Türkiyə); prof., İnqa Zaleniene (Mykolas Romeris Universiteti, Litva); dos., dr. Almaz Kadıraliyev (Qırğızıstan İqtisad Universiteti, Qırğızıstan); prof., dr. Wang Xia (Lanzhou Maliyyə və İqtisadiyyat Universiteti, Çin), Dr. Andrea Gatto (CED İqtisadi İnkişaf və Sosial Dəyişiklikllər Mərkəzi, Naples, İtaliya), prof. Məsud Əfəndiyev (“Helmholtz” Elmi-Tədqiqat Mərkəzi, Münhen, Almaniya)

Məqalələrə qoyulan tələblər
 1. Məqalə Azərbaycan, türk, ingilis və ya rus dillərindən birində yazılmaqla aid olduğu sahə üzrə son tədqiqatların nəticələrini və elmi yenilikləri əks etdirməlidir.
 2. Mətn A4 formatında, Times New Roman 12 şrifti ilə, sətirlərarası məsafə 1 interval olmaqla, soldan 30 mm, sağdan 20 mm, yuxarıdan 20 mm və aşağıdan 20 mm məsafə saxlamaqla yazılmalıdır.
 3. Məqalənin həcmi cədvəl, qrafik, diaqram, şəkil və əlavələr də daxil olmaqla 8 səhifədən artıq olmamalıdır.
 4. Məqalədə aşağıdakılar qeyd olunmalıdır:
 • Universal Onluq Təsnifat (UOT) indeksi;
 • müəllif(lər)in soyadı, adı və atasının adı, onların elmi dərəcəsi və elmi adı, vəzifəsi, çalışdığı təşkilat (müəssisə), elektron poçt ünvanı, mobil telefon nömrəsi;
 • 3 dildə açar sözlər (20 sözdən artıq olmamaqla);
 • 3 dildə xülasə (hər biri 200 sözdən artıq olmamaqla);
 • məqalədə elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. Ədəbiyyat siya­hısı ya əlifba ardıcıllığı ilə, ya da istinad olunan ədəbiyyatın mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nöm­rə­lən­məlidir. Mətndə istinadlar kvadrat mötərizədə işarə olunmalıdır (məsələn, [1] və ya [1, s. 119]);
 • mənbə kimi son 10 ildə işlənmiş elmi əsərlərə (məqalə, dissertasiya, monoqrafiya və s.) istinadlara üstünlük verilməlidir. Mənbənin biblioqrafik təsviri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının “Dissertasiyaların tərtibi qaydaları” barədə qüvvədə olan təlimatının “İstifadə edilmiş ədəbiyyat” bölməsinin tələblərinə uyğun olmalıdır;
 • qrafik və diaqramlar Excel proqramında qurulmalıdır, bununla bağlı ədədi məlumatlar faylın özündə saxlanılmalıdır. Qrafik xüsusi proqramda işlənmişdirsə, o halda vektor formatında (*.pdf, *.eps, *.ai, *.cdr) yaddaşda saxlanılmalıdır.
 1. Məqalə unikal olmalı və əvvəllər hər hansı jurnal­ və ya məcmuələrdə dərc edilməmiş olmalıdır. Məqalənin unikallığı StrikePlagiarism (www.strikeplagiarism.com) antiplagiat proqramı ilə yoxlanılır (OƏ1 50 %-dən, OƏ2 5 %-dən artıq olmamalıdır). Yoxlamanın hesabatı məqalə ilə birlikdə təqdim edilir.
 2. Redaksiya məqalədə düzəlişlər və ixtisarlar aparılmasını zəruri bildiyi halda müəllif(lər)ə müraciət edə bilər. Müəllif(lər) redaksiya ilə razılaşmadıqda məqalənin çap olunmasından imtina edilə bilər.
 3. Redaksiyanın poçt ünvanı: AZ4500, Azərbaycan Respublikası, Mingəçevir ş., Dilarə Əliyeva 21, Mingəçevir Dövlət Universiteti.

Redaksiyanın elektron poçt ünvanı: dayanıqlı.inkishaf@mdu.edu.az

Jurnalın internet saytı: https://mdu.edu.az/scientific

Əlaqə telefonu: (02427) 5 23 75

Makalelerde yer alan gereksinimler
 1. Makale: Azerice, Türkçe, İngilizce veya Rusça dillerinden birinde yazılmalı ve ait olduğu alandaki en son araştırma ve bilimsel yeniliklerin sonuçlarını yansıtmalıdır.
 2. Makale: A4 formatında, Times New Roman yazı tipi ve 12 punto, 1 satır aralığında yazılmalıdır.
 3. Sayfa kenarlıkları soldan 30 mm, sağdan 20 mm, üstten 20 mm ve alttan 20 mm olmalıdır.
 4. Makale: tablo, grafik, diyagram, şekil ve ekler dahil 8 sayfayı geçmemelidir.
 • Makalede olması gerekenler:
 • Evrensel Ondalık Sınıflandırma (UOT) endeksi;
 • yazar(lar)ın soyadı, adı ve baba adı, akademik derecesi ve bilimsel unvanı, çalıştığı yer (kurum-işletme), e-posta adresi, cep telefonu numarası;
 • 3 dilde anahtar kelimeler (en fazla 20 kelime);
 • 3 dilde özet (her biri 200 kelimeden fazla olmayacak);
 • Makalede kaynak olarak kullanılan her referanslar belirtilmelidir. Referanslar, alfabetik sıraya göre veya alıntı yapılan literatürün metinde bulunduğu sıraya göre numaralandırılmalıdır. Metin içindeki referanslar köşeli parantez içinde belirtilmelidir (örneğin, [1] veya [1, s. 119]);
 • Kaynak olarak son 10 yılda yazılmış bilimsel eserler (makale, tez, monograf vb.) tercih edilmelidir. Kaynakça, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na bağlı Yüksek Tasdik Komisyonu’nun “Tezleri derleme kuralları” hakkındaki mevcut talimatının “Kullanılmış literatür” bölümünün gereklerine uygun olmalıdır;
 • Grafikler ve çizelgeler Excel’de oluşturulmalı ve kullanılan sayısal bilgiler dosyada saklanmalıdır. Eğer grafikler özel bir program kullanılarak geliştirildiyse, vektör formatında (*.pdf, *.eps, *.ai, *.cdr) saklanmalıdır.
 1. Makale benzersiz olmalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Makalenin benzersizliği, anti-intihal programı StrikePlagiarism (www.strikeplagiarism.com) tarafından kontrol edilmelidir (SC(%)1 50’yi, SC(%)2 5’i geçmemelidir). İnceleme raporu makale ile birlikte sunulmalıdır.
 2. Editörlük, makalede düzeltme veya değişiklik gerekli gördüğü takdirde yazar(lar)a başvurabilir. Yazar(lar)ın editörler ile anlaşamaması durumunda makalenin yayınlanması reddedilebilir.
 3. Yazışma adresi: AZ4500, Azərbaycan Respublikası, Mingəçevir ş., Dilarə Əliyeva 21, Mingəçevir Dövlət Universiteti.

Editörlük e-posta: dayanıqlı.inkishaf@mdu.edu.az

Derginin internet sayfası: https://mdu.edu.az/scientific

İrtibat telefonu: (02427) 5 23 75

Requirements for the articles
 1. The article should be written in one of the Azerbaijani, Turkish, English or Russian languages ​​and reflect the results of the recent research and scientific innovations in the field to which it belongs.
 2. The text should be written in A4 format, in Times New Roman 12 font, with 1 line spacing, 30 mm left, 20 mm right, 20 mm top and 20 mm bottom.
 3. The volume of the article should not exceed 8 pages, including tables, graphs, diagrams, figures and appendices.
 4. The followings should be noted in the article:

– Universal Decimal Classification (UDC) index;

– surname, name and patronymic of the author (s), their scientific degree and scientific title, position, organization (enterprise), e-mail address, mobile phone number;

– Keywords in 3 languages ​​(not more than 20 words);

– Abstract in 3 languages ​​(not more than 200 words each);

– The article should contain references to scientific sources. The bibliography should be numbered either in alphabetical order or in the order in which the cited literature is found in the text. References in the text should be indicated in square brackets (for example, [1] or [1, p. 119]);

– References to scientific works (articles, dissertations, monographs, etc.) written  in the last 10 years as a source should be preferred. Bibliographic description of the source must comply with the requirements of the section “Used literature” of the current instruction of the Higher Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan on “Rules for compiling dissertations”;

– graphs and diagrams must be built in Excel, numerical information must be stored in the file. If the graphic was developed in a special program, then it must be stored in vector format (* .pdf, * .eps, * .ai, * .cdr).

 1. The article must be unique and not previously published in any journal or collection of articles. The uniqueness of the article is checked by the anti-plagiarism program StrikePlagiarism (www.strikeplagiarism.com) (SC 1 should not exceed 50%, SC 2 should not exceed 5%). The inspection report is submitted together with the article.
 2. The editorial office may apply to the author (s) if it deems it necessary to make corrections and reductions in the article. If the author (s) do not agree with the editors, the publication of the article may be refused.
 3. Postal address of the editorial office: AZ4500, Republic of Azerbaijan, Mingachevir, Dilara Aliyeva 21, Mingachevir State University.

E-mail address of the editorial office: dayanıqlı.inkishaf@mdu.edu.az

Website: https://mdu.edu.az/scientific

Contact phone: (02427) 5 23 75

Требования к статьям
 1. Статья должна быть написана на одном из азербайджанского, турецкого, английского или русского языков и отражать результаты последних исследований и научные новизны в области, к которой она относится.
 2. Тексты статей составляются в формате А4, шрифтом Times New Roman 12. Расстояние между строками должно быть 1 интервал. Расстояния от краев должны быть в следующем порядке: слева – 30 мм, справа – 20 мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм.
 3. Размер статей вместе с графиками, диаграммами, рисунками и приложениями не должен превышать 8 страниц.
 4. В статьях должны быть отмечены следующее:

– индекс УДК (Универсальная десятичная классификация);

– фамилия, имя и отчество автор(ов)а, его (их) ученая степень, научное звание, должность, организация (предприятие), где работае(ю)т автор(ы), адрес электронной почты и номер мобильного телефона;

– ключевые слова (не более 20 слов) в трех языках;

– резюме (150-200 слов) в трех языках;

– соответствующие ссылки и примечания на научные источники;

– список литературы должны быть пронумерованы в алфавитном порядке или в порядке ссылок на литературу, обозначенной в тексте статьи. В тексте статьи ссылки должны быть указаны в квадратных скобках (например, [1] или  [1, с. 119]);

– в качестве источника предпочтение должно быть сделано ссылкам на научные труды (научные статьи, диссертации, монографии и т.д.), разработанные в последние 10 лет. Библиографическое представление всех источников должно соответствовать всеобщим требованиям раздела «Использованная литература», ныне действующей инструкции о «Правилах составления диссертаций» Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики;

– графики и диаграммы должны быть установлены с использованием программы Excel и в связи с этим все цифровые информации должны быть сохранены в самом файле. Если графика разработана в специальной программе, тогда она сохраняется в памяти в формате вектор (*.pdf, *.eps, *.ai, *.cdr).

 1. Статьи должны быть уникальными и доселе не должны быть опубликованы в каких-нибудь журналах или других научных изданиях. Уникальность статей будут проверяться с помощью программы антиплагиат (КП1 не должен превышать 50%, а КП2 не более 5%) StrikePlagiarism (www.strikeplagiarism.com). Результаты проверки представляются вместе с текстом статей.
 2. Редакция журнала при необходимости коррективов и сокращений может обращаться к автор(ам)у. Автор(ы) в случае не согласия с редакцией может отказаться от публикации статьи.
 3. Почтовый адрес редакции: AZ4500, Азербайджанская Республика, г. Мингячевир, ул. Дилары Алиевой 21, Мингяевирский государственный университет. Адрес электронной почты редакции: dayanıqlı.inkishaf@mdu.edu.az

Интернет сайт журнала: https://mdu.edu.az/scientific  

Контактный телефон: (02427) 5 23 75

Contact

Redaksiyanın ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Mingəşevir şəhəri, Dilarə Əliyeva küç. 21

Phone: (+994) 24 275 32 72

Fax: (+994) 24 275 32 72

E-mail: elmi.jurnal@mdu.edu.az   dayaniqli.inkishaf@mdu.edu.az

İnternet saytıwww.mdu.edu.az

About the magazine
 


SUSTAİNABLE DEVELOPMENT

 ISSN      2788 – 9726    (print);

E-ISSN   2788 – 9734   (online).


Founder: Mingachevir State University (MSU)

The multidisciplinary magazine “Sustainable Development” (JSD) was founded by Mingachevir State University (MSU) in 2020 and is published 4 times a year.

Scientific articles in the fields of economics, pedagogy and engineering in Azerbaijani, Turkish, Russian and English languages are published in the Scientific Journal of “Sustainable Development”.

 

The multidisciplinary journal "Sustainable Development" (JSD) has been state registered in the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan. Register No. 4332

Published copies of the magazine "Sustainable Development" (JSD) are sent to the libraries of higher educational institutions of Azerbaijan and many countries.

Purpose: "Sustainable Development" is a multidisciplinary journal that aims to publish high-quality, original, research in this field.

News
Ethical commentary
Editorial staff
EDITORIAL BOARD
Baş redaktor – Ph.D., associate professor Sahin BAYRAMOV
Baş redaktorun müavini – Ph.D., prof. Veysel AYYUBOV
Məsul katib – Ph.D., associate professor Mayis GULALIYEV
Təbiət və texnika elmləri üzrə redaktor – Ph.D., associate professor Vugar MUSTAFAYEV
İctimai elmlər üzrə redaktor – Ph.D., associate professor Nushaba GADIMLI
Humanitar elmlər üzrə redaktor – Ph.D., associate professor Nizami ZEYNALOV
Editorial board
Məqalələrə qoyulan tələblər
 1. Məqalə Azərbaycan, türk, ingilis və ya rus dillərindən birində yazılmaqla aid olduğu sahə üzrə son tədqiqatların nəticələrini və elmi yenilikləri əks etdirməlidir.
 2. Mətn A4 formatında, Times New Roman 12 şrifti ilə, sətirlərarası məsafə 1 interval olmaqla, soldan 30 mm, sağdan 20 mm, yuxarıdan 20 mm və aşağıdan 20 mm məsafə saxlamaqla yazılmalıdır.
 3. Məqalənin həcmi cədvəl, qrafik, diaqram, şəkil və əlavələr də daxil olmaqla 8 səhifədən artıq olmamalıdır.
 4. Məqalədə aşağıdakılar qeyd olunmalıdır:
 • Universal Onluq Təsnifat (UOT) indeksi;
 • müəllif(lər)in soyadı, adı və atasının adı, onların elmi dərəcəsi və elmi adı, vəzifəsi, çalışdığı təşkilat (müəssisə), elektron poçt ünvanı, mobil telefon nömrəsi;
 • 3 dildə açar sözlər (20 sözdən artıq olmamaqla);
 • 3 dildə xülasə (hər biri 200 sözdən artıq olmamaqla);
 • məqalədə elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. Ədəbiyyat siya­hısı ya əlifba ardıcıllığı ilə, ya da istinad olunan ədəbiyyatın mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nöm­rə­lən­məlidir. Mətndə istinadlar kvadrat mötərizədə işarə olunmalıdır (məsələn, [1] və ya [1, s. 119]);
 • mənbə kimi son 10 ildə işlənmiş elmi əsərlərə (məqalə, dissertasiya, monoqrafiya və s.) istinadlara üstünlük verilməlidir. Mənbənin biblioqrafik təsviri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının “Dissertasiyaların tərtibi qaydaları” barədə qüvvədə olan təlimatının “İstifadə edilmiş ədəbiyyat” bölməsinin tələblərinə uyğun olmalıdır;
 • qrafik və diaqramlar Excel proqramında qurulmalıdır, bununla bağlı ədədi məlumatlar faylın özündə saxlanılmalıdır. Qrafik xüsusi proqramda işlənmişdirsə, o halda vektor formatında (*.pdf, *.eps, *.ai, *.cdr) yaddaşda saxlanılmalıdır.
 1. Məqalə unikal olmalı və əvvəllər hər hansı jurnal­ və ya məcmuələrdə dərc edilməmiş olmalıdır. Məqalənin unikallığı StrikePlagiarism (www.strikeplagiarism.com) antiplagiat proqramı ilə yoxlanılır (OƏ1 50 %-dən, OƏ2 5 %-dən artıq olmamalıdır). Yoxlamanın hesabatı məqalə ilə birlikdə təqdim edilir.
 2. Redaksiya məqalədə düzəlişlər və ixtisarlar aparılmasını zəruri bildiyi halda müəllif(lər)ə müraciət edə bilər. Müəllif(lər) redaksiya ilə razılaşmadıqda məqalənin çap olunmasından imtina edilə bilər.
 3. Redaksiyanın poçt ünvanı: AZ4500, Azərbaycan Respublikası, Mingəçevir ş., Dilarə Əliyeva 21, Mingəçevir Dövlət Universiteti.

Redaksiyanın elektron poçt ünvanı: dayanıqlı.inkishaf@mdu.edu.az

Jurnalın internet saytı: https://mdu.edu.az/scientific

Əlaqə telefonu: (02427) 5 23 75

Makalelerde yer alan gereksinimler
 1. Makale: Azerice, Türkçe, İngilizce veya Rusça dillerinden birinde yazılmalı ve ait olduğu alandaki en son araştırma ve bilimsel yeniliklerin sonuçlarını yansıtmalıdır.
 2. Makale: A4 formatında, Times New Roman yazı tipi ve 12 punto, 1 satır aralığında yazılmalıdır.
 3. Sayfa kenarlıkları soldan 30 mm, sağdan 20 mm, üstten 20 mm ve alttan 20 mm olmalıdır.
 4. Makale: tablo, grafik, diyagram, şekil ve ekler dahil 8 sayfayı geçmemelidir.
 • Makalede olması gerekenler:
 • Evrensel Ondalık Sınıflandırma (UOT) endeksi;
 • yazar(lar)ın soyadı, adı ve baba adı, akademik derecesi ve bilimsel unvanı, çalıştığı yer (kurum-işletme), e-posta adresi, cep telefonu numarası;
 • 3 dilde anahtar kelimeler (en fazla 20 kelime);
 • 3 dilde özet (her biri 200 kelimeden fazla olmayacak);
 • Makalede kaynak olarak kullanılan her referanslar belirtilmelidir. Referanslar, alfabetik sıraya göre veya alıntı yapılan literatürün metinde bulunduğu sıraya göre numaralandırılmalıdır. Metin içindeki referanslar köşeli parantez içinde belirtilmelidir (örneğin, [1] veya [1, s. 119]);
 • Kaynak olarak son 10 yılda yazılmış bilimsel eserler (makale, tez, monograf vb.) tercih edilmelidir. Kaynakça, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na bağlı Yüksek Tasdik Komisyonu’nun “Tezleri derleme kuralları” hakkındaki mevcut talimatının “Kullanılmış literatür” bölümünün gereklerine uygun olmalıdır;
 • Grafikler ve çizelgeler Excel’de oluşturulmalı ve kullanılan sayısal bilgiler dosyada saklanmalıdır. Eğer grafikler özel bir program kullanılarak geliştirildiyse, vektör formatında (*.pdf, *.eps, *.ai, *.cdr) saklanmalıdır.
 1. Makale benzersiz olmalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Makalenin benzersizliği, anti-intihal programı StrikePlagiarism (www.strikeplagiarism.com) tarafından kontrol edilmelidir (SC(%)1 50’yi, SC(%)2 5’i geçmemelidir). İnceleme raporu makale ile birlikte sunulmalıdır.
 2. Editörlük, makalede düzeltme veya değişiklik gerekli gördüğü takdirde yazar(lar)a başvurabilir. Yazar(lar)ın editörler ile anlaşamaması durumunda makalenin yayınlanması reddedilebilir.
 3. Yazışma adresi: AZ4500, Azərbaycan Respublikası, Mingəçevir ş., Dilarə Əliyeva 21, Mingəçevir Dövlət Universiteti.

Editörlük e-posta: dayanıqlı.inkishaf@mdu.edu.az

Derginin internet sayfası: https://mdu.edu.az/scientific

İrtibat telefonu: (02427) 5 23 75

Requirements for the articles
 1. The article should be written in one of the Azerbaijani, Turkish, English or Russian languages ​​and reflect the results of the recent research and scientific innovations in the field to which it belongs.
 2. The text should be written in A4 format, in Times New Roman 12 font, with 1 line spacing, 30 mm left, 20 mm right, 20 mm top and 20 mm bottom.
 3. The volume of the article should not exceed 8 pages, including tables, graphs, diagrams, figures and appendices.
 4. The followings should be noted in the article:

– Universal Decimal Classification (UDC) index;

– surname, name and patronymic of the author (s), their scientific degree and scientific title, position, organization (enterprise), e-mail address, mobile phone number;

– Keywords in 3 languages ​​(not more than 20 words);

– Abstract in 3 languages ​​(not more than 200 words each);

– The article should contain references to scientific sources. The bibliography should be numbered either in alphabetical order or in the order in which the cited literature is found in the text. References in the text should be indicated in square brackets (for example, [1] or [1, p. 119]);

– References to scientific works (articles, dissertations, monographs, etc.) written  in the last 10 years as a source should be preferred. Bibliographic description of the source must comply with the requirements of the section “Used literature” of the current instruction of the Higher Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan on “Rules for compiling dissertations”;

– graphs and diagrams must be built in Excel, numerical information must be stored in the file. If the graphic was developed in a special program, then it must be stored in vector format (* .pdf, * .eps, * .ai, * .cdr).

 1. The article must be unique and not previously published in any journal or collection of articles. The uniqueness of the article is checked by the anti-plagiarism program StrikePlagiarism (www.strikeplagiarism.com) (SC 1 should not exceed 50%, SC 2 should not exceed 5%). The inspection report is submitted together with the article.
 2. The editorial office may apply to the author (s) if it deems it necessary to make corrections and reductions in the article. If the author (s) do not agree with the editors, the publication of the article may be refused.
 3. Postal address of the editorial office: AZ4500, Republic of Azerbaijan, Mingachevir, Dilara Aliyeva 21, Mingachevir State University.

E-mail address of the editorial office: dayanıqlı.inkishaf@mdu.edu.az

Website: https://mdu.edu.az/scientific

Contact phone: (02427) 5 23 75

Требования к статьям
 1. Статья должна быть написана на одном из азербайджанского, турецкого, английского или русского языков и отражать результаты последних исследований и научные новизны в области, к которой она относится.
 2. Тексты статей составляются в формате А4, шрифтом Times New Roman 12. Расстояние между строками должно быть 1 интервал. Расстояния от краев должны быть в следующем порядке: слева – 30 мм, справа – 20 мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм.
 3. Размер статей вместе с графиками, диаграммами, рисунками и приложениями не должен превышать 8 страниц.
 4. В статьях должны быть отмечены следующее:

– индекс УДК (Универсальная десятичная классификация);

– фамилия, имя и отчество автор(ов)а, его (их) ученая степень, научное звание, должность, организация (предприятие), где работае(ю)т автор(ы), адрес электронной почты и номер мобильного телефона;

– ключевые слова (не более 20 слов) в трех языках;

– резюме (150-200 слов) в трех языках;

– соответствующие ссылки и примечания на научные источники;

– список литературы должны быть пронумерованы в алфавитном порядке или в порядке ссылок на литературу, обозначенной в тексте статьи. В тексте статьи ссылки должны быть указаны в квадратных скобках (например, [1] или  [1, с. 119]);

– в качестве источника предпочтение должно быть сделано ссылкам на научные труды (научные статьи, диссертации, монографии и т.д.), разработанные в последние 10 лет. Библиографическое представление всех источников должно соответствовать всеобщим требованиям раздела «Использованная литература», ныне действующей инструкции о «Правилах составления диссертаций» Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики;

– графики и диаграммы должны быть установлены с использованием программы Excel и в связи с этим все цифровые информации должны быть сохранены в самом файле. Если графика разработана в специальной программе, тогда она сохраняется в памяти в формате вектор (*.pdf, *.eps, *.ai, *.cdr).

 1. Статьи должны быть уникальными и доселе не должны быть опубликованы в каких-нибудь журналах или других научных изданиях. Уникальность статей будут проверяться с помощью программы антиплагиат (КП1 не должен превышать 50%, а КП2 не более 5%) StrikePlagiarism (www.strikeplagiarism.com). Результаты проверки представляются вместе с текстом статей.
 2. Редакция журнала при необходимости коррективов и сокращений может обращаться к автор(ам)у. Автор(ы) в случае не согласия с редакцией может отказаться от публикации статьи.
 3. Почтовый адрес редакции: AZ4500, Азербайджанская Республика, г. Мингячевир, ул. Дилары Алиевой 21, Мингяевирский государственный университет. Адрес электронной почты редакции: dayanıqlı.inkishaf@mdu.edu.az

Интернет сайт журнала: https://mdu.edu.az/scientific  

Контактный телефон: (02427) 5 23 75

Contact

Redaksiyanın ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Mingəşevir şəhəri, Dilarə Əliyeva küç. 21

Phone: (+994) 24 275 32 72

Fax: (+994) 24 275 32 72

E-mail: elmi.jurnal@mdu.edu.az   dayaniqli.inkishaf@mdu.edu.az

İnternet saytıwww.mdu.edu.az

About the magazine
 

 

SUSTAİNABLE DEVELOPMENT

 ISSN      2788 – 9726    (print);

E-ISSN   2788 – 9734   (online).


Founder: Mingachevir State University (MSU)

The multidisciplinary magazine “Sustainable Development” (JSD) was founded by Mingachevir State University (MSU) in 2020 and is published 4 times a year.

Scientific articles in the fields of economics, pedagogy and engineering in Azerbaijani, Turkish, Russian and English languages are published in the Scientific Journal of “Sustainable Development”.

The multidisciplinary journal "Sustainable Development" (JSD) has been state registered in the Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan. Register No. 4332

Published copies of the magazine "Sustainable Development" (JSD) are sent to the libraries of higher educational institutions of Azerbaijan and many countries.

Purpose: "Sustainable Development" is a multidisciplinary journal that aims to publish high-quality, original, research in this field.

News
Ethical commentary
Editorial staff

EDITORIAL BOARD

 

Baş redaktor –

Ph.D., associate professor Sahin BAYRAMOV

Baş redaktorun müavini –

Ph.D., prof. Veysel AYYUBOV

Məsul katib –

Ph.D., associate professor Mayis GULALIYEV

Təbiət və texnika elmləri üzrə redaktor –

Ph.D., associate professor Vugar MUSTAFAYEV

İctimai elmlər üzrə redaktor –

Ph.D., associate professor Nushaba GADIMLI

Humanitar elmlər üzrə redaktor –

Ph.D., associate professor Nizami ZEYNALOV

 

Editorial board
Məqalələrə qoyulan tələblər
 1. Məqalə Azərbaycan, türk, ingilis və ya rus dillərindən birində yazılmaqla aid olduğu sahə üzrə son tədqiqatların nəticələrini və elmi yenilikləri əks etdirməlidir.
 2. Mətn A4 formatında, Times New Roman 12 şrifti ilə, sətirlərarası məsafə 1 interval olmaqla, soldan 30 mm, sağdan 20 mm, yuxarıdan 20 mm və aşağıdan 20 mm məsafə saxlamaqla yazılmalıdır.
 3. Məqalənin həcmi cədvəl, qrafik, diaqram, şəkil və əlavələr də daxil olmaqla 8 səhifədən artıq olmamalıdır.
 4. Məqalədə aşağıdakılar qeyd olunmalıdır:
 • Universal Onluq Təsnifat (UOT) indeksi;
 • müəllif(lər)in soyadı, adı və atasının adı, onların elmi dərəcəsi və elmi adı, vəzifəsi, çalışdığı təşkilat (müəssisə), elektron poçt ünvanı, mobil telefon nömrəsi;
 • 3 dildə açar sözlər (20 sözdən artıq olmamaqla);
 • 3 dildə xülasə (hər biri 200 sözdən artıq olmamaqla);
 • məqalədə elmi mənbələrə istinadlar olmalıdır. Ədəbiyyat siya­hısı ya əlifba ardıcıllığı ilə, ya da istinad olunan ədəbiyyatın mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nöm­rə­lən­məlidir. Mətndə istinadlar kvadrat mötərizədə işarə olunmalıdır (məsələn, [1] və ya [1, s. 119]);
 • mənbə kimi son 10 ildə işlənmiş elmi əsərlərə (məqalə, dissertasiya, monoqrafiya və s.) istinadlara üstünlük verilməlidir. Mənbənin biblioqrafik təsviri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının “Dissertasiyaların tərtibi qaydaları” barədə qüvvədə olan təlimatının “İstifadə edilmiş ədəbiyyat” bölməsinin tələblərinə uyğun olmalıdır;
 • qrafik və diaqramlar Excel proqramında qurulmalıdır, bununla bağlı ədədi məlumatlar faylın özündə saxlanılmalıdır. Qrafik xüsusi proqramda işlənmişdirsə, o halda vektor formatında (*.pdf, *.eps, *.ai, *.cdr) yaddaşda saxlanılmalıdır.
 1. Məqalə unikal olmalı və əvvəllər hər hansı jurnal­ və ya məcmuələrdə dərc edilməmiş olmalıdır. Məqalənin unikallığı StrikePlagiarism (www.strikeplagiarism.com) antiplagiat proqramı ilə yoxlanılır (OƏ1 50 %-dən, OƏ2 5 %-dən artıq olmamalıdır). Yoxlamanın hesabatı məqalə ilə birlikdə təqdim edilir.
 2. Redaksiya məqalədə düzəlişlər və ixtisarlar aparılmasını zəruri bildiyi halda müəllif(lər)ə müraciət edə bilər. Müəllif(lər) redaksiya ilə razılaşmadıqda məqalənin çap olunmasından imtina edilə bilər.
 3. Redaksiyanın poçt ünvanı: AZ4500, Azərbaycan Respublikası, Mingəçevir ş., Dilarə Əliyeva 21, Mingəçevir Dövlət Universiteti.

Redaksiyanın elektron poçt ünvanı: dayanıqlı.inkishaf@mdu.edu.az

Jurnalın internet saytı: https://mdu.edu.az/scientific

Əlaqə telefonu: (02427) 5 23 75

Makalelerde yer alan gereksinimler
 1. Makale: Azerice, Türkçe, İngilizce veya Rusça dillerinden birinde yazılmalı ve ait olduğu alandaki en son araştırma ve bilimsel yeniliklerin sonuçlarını yansıtmalıdır.
 2. Makale: A4 formatında, Times New Roman yazı tipi ve 12 punto, 1 satır aralığında yazılmalıdır.
 3. Sayfa kenarlıkları soldan 30 mm, sağdan 20 mm, üstten 20 mm ve alttan 20 mm olmalıdır.
 4. Makale: tablo, grafik, diyagram, şekil ve ekler dahil 8 sayfayı geçmemelidir.
 • Makalede olması gerekenler:
 • Evrensel Ondalık Sınıflandırma (UOT) endeksi;
 • yazar(lar)ın soyadı, adı ve baba adı, akademik derecesi ve bilimsel unvanı, çalıştığı yer (kurum-işletme), e-posta adresi, cep telefonu numarası;
 • 3 dilde anahtar kelimeler (en fazla 20 kelime);
 • 3 dilde özet (her biri 200 kelimeden fazla olmayacak);
 • Makalede kaynak olarak kullanılan her referanslar belirtilmelidir. Referanslar, alfabetik sıraya göre veya alıntı yapılan literatürün metinde bulunduğu sıraya göre numaralandırılmalıdır. Metin içindeki referanslar köşeli parantez içinde belirtilmelidir (örneğin, [1] veya [1, s. 119]);
 • Kaynak olarak son 10 yılda yazılmış bilimsel eserler (makale, tez, monograf vb.) tercih edilmelidir. Kaynakça, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na bağlı Yüksek Tasdik Komisyonu’nun “Tezleri derleme kuralları” hakkındaki mevcut talimatının “Kullanılmış literatür” bölümünün gereklerine uygun olmalıdır;
 • Grafikler ve çizelgeler Excel’de oluşturulmalı ve kullanılan sayısal bilgiler dosyada saklanmalıdır. Eğer grafikler özel bir program kullanılarak geliştirildiyse, vektör formatında (*.pdf, *.eps, *.ai, *.cdr) saklanmalıdır.
 1. Makale benzersiz olmalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Makalenin benzersizliği, anti-intihal programı StrikePlagiarism (www.strikeplagiarism.com) tarafından kontrol edilmelidir (SC(%)1 50’yi, SC(%)2 5’i geçmemelidir). İnceleme raporu makale ile birlikte sunulmalıdır.
 2. Editörlük, makalede düzeltme veya değişiklik gerekli gördüğü takdirde yazar(lar)a başvurabilir. Yazar(lar)ın editörler ile anlaşamaması durumunda makalenin yayınlanması reddedilebilir.
 3. Yazışma adresi: AZ4500, Azərbaycan Respublikası, Mingəçevir ş., Dilarə Əliyeva 21, Mingəçevir Dövlət Universiteti.

Editörlük e-posta: dayanıqlı.inkishaf@mdu.edu.az

Derginin internet sayfası: https://mdu.edu.az/scientific

İrtibat telefonu: (02427) 5 23 75

Requirements for the articles
 1. The article should be written in one of the Azerbaijani, Turkish, English or Russian languages ​​and reflect the results of the recent research and scientific innovations in the field to which it belongs.
 2. The text should be written in A4 format, in Times New Roman 12 font, with 1 line spacing, 30 mm left, 20 mm right, 20 mm top and 20 mm bottom.
 3. The volume of the article should not exceed 8 pages, including tables, graphs, diagrams, figures and appendices.
 4. The followings should be noted in the article:

– Universal Decimal Classification (UDC) index;

– surname, name and patronymic of the author (s), their scientific degree and scientific title, position, organization (enterprise), e-mail address, mobile phone number;

– Keywords in 3 languages ​​(not more than 20 words);

– Abstract in 3 languages ​​(not more than 200 words each);

– The article should contain references to scientific sources. The bibliography should be numbered either in alphabetical order or in the order in which the cited literature is found in the text. References in the text should be indicated in square brackets (for example, [1] or [1, p. 119]);

– References to scientific works (articles, dissertations, monographs, etc.) written  in the last 10 years as a source should be preferred. Bibliographic description of the source must comply with the requirements of the section “Used literature” of the current instruction of the Higher Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan on “Rules for compiling dissertations”;

– graphs and diagrams must be built in Excel, numerical information must be stored in the file. If the graphic was developed in a special program, then it must be stored in vector format (* .pdf, * .eps, * .ai, * .cdr).

 1. The article must be unique and not previously published in any journal or collection of articles. The uniqueness of the article is checked by the anti-plagiarism program StrikePlagiarism (www.strikeplagiarism.com) (SC 1 should not exceed 50%, SC 2 should not exceed 5%). The inspection report is submitted together with the article.
 2. The editorial office may apply to the author (s) if it deems it necessary to make corrections and reductions in the article. If the author (s) do not agree with the editors, the publication of the article may be refused.
 3. Postal address of the editorial office: AZ4500, Republic of Azerbaijan, Mingachevir, Dilara Aliyeva 21, Mingachevir State University.

E-mail address of the editorial office: dayanıqlı.inkishaf@mdu.edu.az

Website: https://mdu.edu.az/scientific

Contact phone: (02427) 5 23 75

Требования к статьям
 1. Статья должна быть написана на одном из азербайджанского, турецкого, английского или русского языков и отражать результаты последних исследований и научные новизны в области, к которой она относится.
 2. Тексты статей составляются в формате А4, шрифтом Times New Roman 12. Расстояние между строками должно быть 1 интервал. Расстояния от краев должны быть в следующем порядке: слева – 30 мм, справа – 20 мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм.
 3. Размер статей вместе с графиками, диаграммами, рисунками и приложениями не должен превышать 8 страниц.
 4. В статьях должны быть отмечены следующее:

– индекс УДК (Универсальная десятичная классификация);

– фамилия, имя и отчество автор(ов)а, его (их) ученая степень, научное звание, должность, организация (предприятие), где работае(ю)т автор(ы), адрес электронной почты и номер мобильного телефона;

– ключевые слова (не более 20 слов) в трех языках;

– резюме (150-200 слов) в трех языках;

– соответствующие ссылки и примечания на научные источники;

– список литературы должны быть пронумерованы в алфавитном порядке или в порядке ссылок на литературу, обозначенной в тексте статьи. В тексте статьи ссылки должны быть указаны в квадратных скобках (например, [1] или  [1, с. 119]);

– в качестве источника предпочтение должно быть сделано ссылкам на научные труды (научные статьи, диссертации, монографии и т.д.), разработанные в последние 10 лет. Библиографическое представление всех источников должно соответствовать всеобщим требованиям раздела «Использованная литература», ныне действующей инструкции о «Правилах составления диссертаций» Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики;

– графики и диаграммы должны быть установлены с использованием программы Excel и в связи с этим все цифровые информации должны быть сохранены в самом файле. Если графика разработана в специальной программе, тогда она сохраняется в памяти в формате вектор (*.pdf, *.eps, *.ai, *.cdr).

 1. Статьи должны быть уникальными и доселе не должны быть опубликованы в каких-нибудь журналах или других научных изданиях. Уникальность статей будут проверяться с помощью программы антиплагиат (КП1 не должен превышать 50%, а КП2 не более 5%) StrikePlagiarism (www.strikeplagiarism.com). Результаты проверки представляются вместе с текстом статей.
 2. Редакция журнала при необходимости коррективов и сокращений может обращаться к автор(ам)у. Автор(ы) в случае не согласия с редакцией может отказаться от публикации статьи.
 3. Почтовый адрес редакции: AZ4500, Азербайджанская Республика, г. Мингячевир, ул. Дилары Алиевой 21, Мингяевирский государственный университет. Адрес электронной почты редакции: dayanıqlı.inkishaf@mdu.edu.az

Интернет сайт журнала: https://mdu.edu.az/scientific  

Контактный телефон: (02427) 5 23 75

Contact

Redaksiyanın ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Mingəşevir şəhəri, Dilarə Əliyeva küç. 21

Phone: (+994) 24 275 32 72

Fax: (+994) 24 275 32 72

E-mail: elmi.jurnal@mdu.edu.az   dayaniqli.inkishaf@mdu.edu.az

İnternet saytıwww.mdu.edu.az