Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

Sənədlər

В соответствии с подпунктом 2.12.1 Указа Президента Азербайджанской Республики от 5 сентября 2009 года № 156 «О применении Закона Азербайджанской Республики «Об образовании» Кабинет Министров Республики Азербайджана постановляет:

Мингячевирский государственный университет должен быть реорганизован путем преобразования его в Мингячевирский государственный университет, имеющий статус публично-правового лица при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики.

Утвердить «Устав Мингячевирского Государственного Университета» (прилагается).

Конституция Азербайджанской Республики была подготовлена комиссией, подготовившей проект новой Конституции Азербайджанской Республики под председательством Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева, и принята 12 ноября 1995 года на заседании всенародного голосования (референдум). Он вступил в силу 27 ноября 1995 года с поправками, принятыми на всенародном голосовании (референдуме) 24 августа 2002 г., с дополнениями и изменениями, принятыми на всенародном голосовании (референдуме) 18 марта 2009 г., с дополнениями и изменениями, принятыми на всенародном голосовании (референдуме), состоявшемся 26 сентября 2016 года.

“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli 833-IIIQ nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə

QƏRARA ALIRAM:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, üç ay müddətində: 

1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması, o cümlədən bu Fərmanın 2.3-2.8-ci bəndlərinə uyğun olaraq həmin Qanunda nəzərdə tutulmuş vəzifələrlə bağlı müvafiq dövlət orqanlarının əsasnamələrinə əlavələrin edilməsi barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

В целях рационализации сети образовательных учреждений в Азербайджанской Республике ПОСТАНОВЛЯЮ, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики:

1. На базе Мингячевирского Политехнического Института при Министерстве образования Азербайджанской Республики создать Мингячевирский государственный университет при Министерстве образования Азербайджанской Республики, осуществляющий подготовку кадров на всех уровнях высшего образования.

2. Кабинет Министров Азербайджанской Республики:

2.1. Обеспечить в двухмесячный срок передачу материально-технической базы упраздненного Мингячевирского филиала Азербайджанского педагогического института на баланс Мингячевирского Государственного Университета;