DAYANIQLI İNKİŞAF (CİLD 3, № 2, 2023)

Baş redaktordan5
İQTİSAD ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

Ş.V.Bayramov 

Azərbaycanın iqtisadi strategiyasının formalaşmasında Heydər Əliyev fenomeni …………………………………………………………………..

6

V.S.Əyyubov, A.M.Tağıyev 

Azərbaycanın müasir milli kadr siyasətinin formalaşmasının Heydər Əliyev modeli ………………………………………………………………..

12

E.M.Sadıqov

Heydər Əliyev və Azərbaycanın bank sisteminin inkişaf yolları …………………………………………………………………………………………………….

18

R.R.Əliyev

Azərbaycanda sənayenin formalaşmasında Heydər Əliyev irsi…………………………………………………………………………………………………..

29

N.A.Qədimli

Azərbaycanın dayanıqlı maliyyə sisteminin formalaşmasında Heydər Əliyevin rolu …………………………………………………………………

37

A.Ə.Əliyeva, A.M.Abdurrahmanova

Mingəçevirin sənaye şəhəri kimi inkişafında Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri …………………………………………………………………….

46

E.Y.Hüseynova, T.T.Xəlilov

Azərbaycanda sahibkarlıq mühitinin yaranması və inkişafında Ulu Öndər Heydər Əliyevin rolu………………………………………………..

53

V.Ə.Məmmədli

Azərbaycanın müasir vergi sisteminin formalaşmasında Heydər Əliyevin xidmətləri ……………………………………………………………..

59
TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

L.Ç.Süleymanova, A.B.Şəfiyeva

Dünyanın enerji xəritəsinə Azərbaycanın adını yazdıran lider………………………………………………………………………………………………………………

67

V.S.Mustafayev, S.Ə.Qəhrəmanov, R.P.Mustafayev

Azərbaycanda maşınqayırmanın inkişafında Ulu Öndər Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri……………………………………………………………..

72

Ə.H.Əliyev, M.B.İsmayılov, Ə.H.Tağızadə

Azərbaycanda nəqliyyat infrastrukturunun inkişafında Heydər Əliyevin rolu…………………………………………………………………………………….

83

A.D.Aslanov, M.S.Mehdiyev, P.S.Səfərova

Heydər Əliyev dövründə Azərbaycanın kimya sənayesində yenilik və tərəqqi………………………………………………………………………………….

88

A.M.Mustafayeva, E.N.İsrafilova, E.O.Xəlilov

Azərbaycanda informasiya texnologiyaları sənayesi: Heydər Əliyev siyasətinin innovativ inkişafa təsiri……………………………………..

94

V.S.Mustafayeva

Azərbaycanın təbii sərvətlərinin qorunması: Heydər Əliyev irsi ……………………………………………………………………………………………………………

99
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ 

E.H.Cəfərova

Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin düsturu: “bir millət – iki dövlət” ………………………………………………………………………………………

102

F.C.Cəlil

Heydər Əlíyev síyasətíndə tolerantlığın yeri və Azərbaycan pedaqojí mühítínə təsirlərí ………………………………………………………………….

110

F.K.Namazova

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin İlyas Əfəndiyev dramaturgiyasina verdiyi önəm ………………………………………………………………………..

115

N.R.Manafov

Ana dilinin inkişafina böyük qayği ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

122

М.Н.Рагимов

Историческая роль Гейдара Алиева в подготовке высококвалифицированных кадров за пределами Азербайджана

126

V.E.Məhərrəmova

Heydər Əliyev və Azərbaycanda ali təhsil sisteminin transformasiyası …………………………………………………………………………………………

130

R.M.Məmmədova

Heydər Əliyevin fenomenal natiqlik bacarıqları ………………………………………………………………………………………………………………………………….

136

A.N.İsmayılov

Azərbaycanın milli intibahının Heydər Əliyev dövrü ……………………………………………………………………………………………………………………………..

145

S.A.Ağakişiyeva

Uşaq ədəbiyyatında Heydər Əliyev obrazı ………………………………………………………………………………………………………………………………….

150

A.Ç.Babazadə

Ədəbiyyatda Heydər Əliyev idealının təsvir və tərənnümü ………………………………………………………………………………………………………………

155
MƏQALƏLƏRƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..162
MAKALELERDE YER ALAN GEREKSİNİMLER ………………………………………………………………………………………………………………………………………….163
REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….164
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….165
Baş redaktordan5
İQTİSAD ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

Ş.V.Bayramov 

Azərbaycanın iqtisadi strategiyasının formalaşmasında Heydər Əliyev fenomeni

6

V.S.Əyyubov, A.M.Tağıyev 

Azərbaycanın müasir milli kadr siyasətinin formalaşmasının Heydər Əliyev modeli

12

E.M.Sadıqov

Heydər Əliyev və Azərbaycanın bank sisteminin inkişaf yolları

18

R.R.Əliyev

Azərbaycanda sənayenin formalaşmasında Heydər Əliyev irsi

29

N.A.Qədimli

Azərbaycanın dayanıqlı maliyyə sisteminin formalaşmasında Heydər Əliyevin rolu 

37

A.Ə.Əliyeva, A.M.Abdurrahmanova

Mingəçevirin sənaye şəhəri kimi inkişafında Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri

46

E.Y.Hüseynova, T.T.Xəlilov

Azərbaycanda sahibkarlıq mühitinin yaranması və inkişafında Ulu Öndər Heydər Əliyevin rolu

53

V.Ə.Məmmədli

Azərbaycanın müasir vergi sisteminin formalaşmasında Heydər Əliyevin xidmətləri

59
TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

L.Ç.Süleymanova, A.B.Şəfiyeva

Dünyanın enerji xəritəsinə Azərbaycanın adını yazdıran lider

67

V.S.Mustafayev, S.Ə.Qəhrəmanov, R.P.Mustafayev

Azərbaycanda maşınqayırmanın inkişafında Ulu Öndər Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri

72

Ə.H.Əliyev, M.B.İsmayılov, Ə.H.Tağızadə

Azərbaycanda nəqliyyat infrastrukturunun inkişafında Heydər Əliyevin rolu

83

A.D.Aslanov, M.S.Mehdiyev, P.S.Səfərova

Heydər Əliyev dövründə Azərbaycanın kimya sənayesində yenilik və tərəqqi

88

A.M.Mustafayeva, E.N.İsrafilova, E.O.Xəlilov

Azərbaycanda informasiya texnologiyaları sənayesi: Heydər Əliyev siyasətinin innovativ inkişafa təsiri

94

V.S.Mustafayeva

Azərbaycanın təbii sərvətlərinin qorunması: Heydər Əliyev irsi

99
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ 

E.H.Cəfərova

Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin düsturu: “bir millət – iki dövlət”

102

F.C.Cəlil

Heydər Əlíyev síyasətíndə tolerantlığın yeri və Azərbaycan pedaqojí mühítínə təsirlərí

110

F.K.Namazova

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin İlyas Əfəndiyev dramaturgiyasina verdiyi önəm

115

N.R.Manafov

Ana dilinin inkişafina böyük qayği

122

М.Н.Рагимов

Историческая роль Гейдара Алиева в подготовке высококвалифицированных кадров за пределами Азербайджана

126

V.E.Məhərrəmova

Heydər Əliyev və Azərbaycanda ali təhsil sisteminin transformasiyası

130

R.M.Məmmədova

Heydər Əliyevin fenomenal natiqlik bacarıqları

136

A.N.İsmayılov

Azərbaycanın milli intibahının Heydər Əliyev dövrü

145

S.A.Ağakişiyeva

Uşaq ədəbiyyatında Heydər Əliyev obrazı

150

A.Ç.Babazadə

Ədəbiyyatda Heydər Əliyev idealının təsvir və tərənnümü

155
MƏQALƏLƏRƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR162
MAKALELERDE YER ALAN GEREKSİNİMLER163
REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES164
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ165