Tələbə Elmi Cəmiyyəti

Tələbə Elmi Cəmiyyəti

Tələbə Elmi Cəmiyyəti

 • Mincəçevir Dövlət Universiteti Tələbə Elmi Cəmiyyətidə (TEC) işini “Ali Təhsil müəssisələrində təhsil alanların elmi-tədqiqat işinin təşkili haqqında Əsasnamə”, “Tələbə Elmi Cəmiyyəti haqqında Nümunəvi Əsasnamə”, “Mingəçevir Dövlət Universitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin Əsasnaməsi”, “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”, “Ali Təhsil müəssisələrinin Nümunəvi Nizamnaməsi”, “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası (24 oktyabr 2013-cü il)”, “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”, Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanının həyata keçirilməsi ilə bağlı Mingəçevir Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının müəyyən etdiyi Fəaliyyət Planına əsasən gerçəkləşdirir.

 • MDU TEC-in əsas məqsədi ali təhsilli mütəxəssislərin hazırlanmasının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş elmi-təşkilati tədbirlərin həyata keçirilməsi, elmi-texniki potensialın qorunub saxlanılması və artırılması, təhsil alanların elmi tədqiqat qabiliyyətinin yeni sosial-iqtisadi şəraitin tələblərinə uyğunlaşdırılmasında ali təhsil müəssinin işinə kömək etməkdən ibarətdir.

 • MDU TEC-nin vəzifələri tələbələrin elmi tədqiqat fəaliyyətinə cəlb edilməsi, elm, təhsil və təcrübənin vəhdəti prinsipinə əsaslanaraq tələbələr arasında elmi yaradıcılığın müxtəlif formalarının təbliğ edilməsi, həmin formalara və fundamental tədqiqatların aparılmasına gənclərin marağının artırılmasına köməklik göstərilməsi, tələbələrdə tədqiqatçılıq fəaliyyətinə və elmi metodların öyrənilməsinə motivasiyanın yaradılması, tələbələrdə seçilən peşəyə yaradıcı münasibətin formalaşdırılması, tələbələrə elmi-texniki və iqtisadi məsələlərin müstəqil həlli yollarının üsul və vasitələrinin öyrədilməsi, digər ali təhsil müəssisələrinin TEC-ləri ilə əməkdaşlığın həyata keçirilməsi, müxtəlif səviyyəli tədbirlərin – elmi seminar və konfranslar, tələbə elmi işlərinə, habelə kurs, buraxılış, dissertasiya işlərinə baxış müsabiqələri, müxtəlif ixtisas və fənnlər üzrə olimpiadalar, diskussiya klubları, simpoziumlar, tanınmış alimlərin seminar və mühazirələrinin dinlənilməsi və sair tədbirlərin təşkili və keçirilməsində tələbələrin iştirakının təmin edilməsi, tələbələrin innovasiya fəaliyyətinə cəlb edilməsinə köməklik göstərilməsi, tələbələrin elmi mərkəzlər, texnoparklar, ideya inkubatoru və sair müəssisələrdə aparılan işlərə (o cümlədən ödənişli) cəlb edilməsi univesitetdaxili və univesitetdənkənar elmi tədbirlər haqqında məlumatların toplanılması, yayılması və ali təhsil müəssisəsinin internet səhifəsində yerləşdirilməsinin təşkil edilməsi və sairədir.

 • Mingəçevir Dövlət Universtetinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin strukturuna daxildir: kafedra nəzdində fəaliyyət göstərən tələbə elmi dərnəkləri; elmi dərnəkləri profil üzrə birləşdirən gənc alimlər birliyi (bölmələri); hər kursda (potokda) təhsilalanların elmi işinə cavabdeh olan TEC-in kurs (potok) bölmələri; TEC-in fakültə bölmələri: “İqtisadiyyat və idarəetmə”, “Təhsil” və “Mühəndisli” fakultələri.

 • Əsasnəmənin tələblərinə uyğun olaraq tədris ilinin hər bir semestrində Universitetin və onun hər bir fakultəsində Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmin, tədrisin və cəmiyyətin aktual problemlərinə aid konfranslar təşkil edilir.

 • Hazırda Mingəçevir Dövlət Universitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyəti fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2015-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” və 2 fevral 2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”i və Fəaliyyət Planının icrası istiqamətində davam etdirilir.
 • Mincəçevir Dövlət Universiteti Tələbə Elmi Cəmiyyətidə (TEC) işini “Ali Təhsil müəssisələrində təhsil alanların elmi-tədqiqat işinin təşkili haqqında Əsasnamə”, “Tələbə Elmi Cəmiyyəti haqqında Nümunəvi Əsasnamə”, “Mingəçevir Dövlət Universitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin Əsasnaməsi”, “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”, “Ali Təhsil müəssisələrinin Nümunəvi Nizamnaməsi”, “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası (24 oktyabr 2013-cü il)”, “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”, Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanının həyata keçirilməsi ilə bağlı Mingəçevir Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının müəyyən etdiyi Fəaliyyət Planına əsasən gerçəkləşdirir.

 • MDU TEC-in əsas məqsədi ali təhsilli mütəxəssislərin hazırlanmasının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş elmi-təşkilati tədbirlərin həyata keçirilməsi, elmi-texniki potensialın qorunub saxlanılması və artırılması, təhsil alanların elmi tədqiqat qabiliyyətinin yeni sosial-iqtisadi şəraitin tələblərinə uyğunlaşdırılmasında ali təhsil müəssinin işinə kömək etməkdən ibarətdir.

 • MDU TEC-nin vəzifələri tələbələrin elmi tədqiqat fəaliyyətinə cəlb edilməsi, elm, təhsil və təcrübənin vəhdəti prinsipinə əsaslanaraq tələbələr arasında elmi yaradıcılığın müxtəlif formalarının təbliğ edilməsi, həmin formalara və fundamental tədqiqatların aparılmasına gənclərin marağının artırılmasına köməklik göstərilməsi, tələbələrdə tədqiqatçılıq fəaliyyətinə və elmi metodların öyrənilməsinə motivasiyanın yaradılması, tələbələrdə seçilən peşəyə yaradıcı münasibətin formalaşdırılması, tələbələrə elmi-texniki və iqtisadi məsələlərin müstəqil həlli yollarının üsul və vasitələrinin öyrədilməsi, digər ali təhsil müəssisələrinin TEC-ləri ilə əməkdaşlığın həyata keçirilməsi, müxtəlif səviyyəli tədbirlərin – elmi seminar və konfranslar, tələbə elmi işlərinə, habelə kurs, buraxılış, dissertasiya işlərinə baxış müsabiqələri, müxtəlif ixtisas və fənnlər üzrə olimpiadalar, diskussiya klubları, simpoziumlar, tanınmış alimlərin seminar və mühazirələrinin dinlənilməsi və sair tədbirlərin təşkili və keçirilməsində tələbələrin iştirakının təmin edilməsi, tələbələrin innovasiya fəaliyyətinə cəlb edilməsinə köməklik göstərilməsi, tələbələrin elmi mərkəzlər, texnoparklar, ideya inkubatoru və sair müəssisələrdə aparılan işlərə (o cümlədən ödənişli) cəlb edilməsi univesitetdaxili və univesitetdənkənar elmi tədbirlər haqqında məlumatların toplanılması, yayılması və ali təhsil müəssisəsinin internet səhifəsində yerləşdirilməsinin təşkil edilməsi və sairədir.

 • Mingəçevir Dövlət Universtetinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin strukturuna daxildir: kafedra nəzdində fəaliyyət göstərən tələbə elmi dərnəkləri; elmi dərnəkləri profil üzrə birləşdirən gənc alimlər birliyi (bölmələri); hər kursda (potokda) təhsilalanların elmi işinə cavabdeh olan TEC-in kurs (potok) bölmələri; TEC-in fakültə bölmələri: “İqtisadiyyat və idarəetmə”, “Təhsil” və “Mühəndisli” fakultələri.

 • Əsasnəmənin tələblərinə uyğun olaraq tədris ilinin hər bir semestrində Universitetin və onun hər bir fakultəsində Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmin, tədrisin və cəmiyyətin aktual problemlərinə aid konfranslar təşkil edilir.

 • Hazırda Mingəçevir Dövlət Universitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyəti fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2015-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” və 2 fevral 2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”i və Fəaliyyət Planının icrası istiqamətində davam etdirilir.
 • Mincəçevir Dövlət Universiteti Tələbə Elmi Cəmiyyətidə (TEC) işini “Ali Təhsil müəssisələrində təhsil alanların elmi-tədqiqat işinin təşkili haqqında Əsasnamə”, “Tələbə Elmi Cəmiyyəti haqqında Nümunəvi Əsasnamə”, “Mingəçevir Dövlət Universitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin Əsasnaməsi”, “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”, “Ali Təhsil müəssisələrinin Nümunəvi Nizamnaməsi”, “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası (24 oktyabr 2013-cü il)”, “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”, Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 dekabr 2016-cı il tarixli Fərmanının həyata keçirilməsi ilə bağlı Mingəçevir Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının müəyyən etdiyi Fəaliyyət Planına əsasən gerçəkləşdirir.

 • MDU TEC-in əsas məqsədi ali təhsilli mütəxəssislərin hazırlanmasının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş elmi-təşkilati tədbirlərin həyata keçirilməsi, elmi-texniki potensialın qorunub saxlanılması və artırılması, təhsil alanların elmi tədqiqat qabiliyyətinin yeni sosial-iqtisadi şəraitin tələblərinə uyğunlaşdırılmasında ali təhsil müəssinin işinə kömək etməkdən ibarətdir.

 • MDU TEC-nin vəzifələri tələbələrin elmi tədqiqat fəaliyyətinə cəlb edilməsi, elm, təhsil və təcrübənin vəhdəti prinsipinə əsaslanaraq tələbələr arasında elmi yaradıcılığın müxtəlif formalarının təbliğ edilməsi, həmin formalara və fundamental tədqiqatların aparılmasına gənclərin marağının artırılmasına köməklik göstərilməsi, tələbələrdə tədqiqatçılıq fəaliyyətinə və elmi metodların öyrənilməsinə motivasiyanın yaradılması, tələbələrdə seçilən peşəyə yaradıcı münasibətin formalaşdırılması, tələbələrə elmi-texniki və iqtisadi məsələlərin müstəqil həlli yollarının üsul və vasitələrinin öyrədilməsi, digər ali təhsil müəssisələrinin TEC-ləri ilə əməkdaşlığın həyata keçirilməsi, müxtəlif səviyyəli tədbirlərin – elmi seminar və konfranslar, tələbə elmi işlərinə, habelə kurs, buraxılış, dissertasiya işlərinə baxış müsabiqələri, müxtəlif ixtisas və fənnlər üzrə olimpiadalar, diskussiya klubları, simpoziumlar, tanınmış alimlərin seminar və mühazirələrinin dinlənilməsi və sair tədbirlərin təşkili və keçirilməsində tələbələrin iştirakının təmin edilməsi, tələbələrin innovasiya fəaliyyətinə cəlb edilməsinə köməklik göstərilməsi, tələbələrin elmi mərkəzlər, texnoparklar, ideya inkubatoru və sair müəssisələrdə aparılan işlərə (o cümlədən ödənişli) cəlb edilməsi univesitetdaxili və univesitetdənkənar elmi tədbirlər haqqında məlumatların toplanılması, yayılması və ali təhsil müəssisəsinin internet səhifəsində yerləşdirilməsinin təşkil edilməsi və sairədir.

 • Mingəçevir Dövlət Universtetinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin strukturuna daxildir: kafedra nəzdində fəaliyyət göstərən tələbə elmi dərnəkləri; elmi dərnəkləri profil üzrə birləşdirən gənc alimlər birliyi (bölmələri); hər kursda (potokda) təhsilalanların elmi işinə cavabdeh olan TEC-in kurs (potok) bölmələri; TEC-in fakültə bölmələri: “İqtisadiyyat və idarəetmə”, “Təhsil” və “Mühəndisli” fakultələri.

 • Əsasnəmənin tələblərinə uyğun olaraq tədris ilinin hər bir semestrində Universitetin və onun hər bir fakultəsində Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmin, tədrisin və cəmiyyətin aktual problemlərinə aid konfranslar təşkil edilir.

 • Hazırda Mingəçevir Dövlət Universitetinin Tələbə Elmi Cəmiyyəti fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2015-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” və 2 fevral 2021-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”i və Fəaliyyət Planının icrası istiqamətində davam etdirilir.