Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

Energetika kafedrası

“Energetika” kafedrası 1995-ci ildə “İstilik texnikası və energetikası” adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. 2010-cu il tarixdən tədrisin yeni standartlarının tətbiqi ilə əlaqədar olaraq kafedranın adında dəyişiklik aparılaraq “Elektroenergetika və istilik energetikası” adlandırılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24.07.2015-ci il tarixli müvafiq sərəncamı ilə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun bazasında Mingəçevir Dövlət Universiteti yaradılmışdır. Buna uyğun olaraq, yenidən formalaşan “Elektroenergetika və istilik energetikası” kafedrası 2016-cı ildən “Energetika” kafedrası adı ilə fəaliyyət göstərir.

Fəaliyyət göstərdiyi bütün dövrlərdə kafedra Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Ali məktəblərin kafedraları haqqında əsasnamə”ni rəhbər tutmuş və işini bu əsasnamənin müddəalarına əsasən qurmuşdur.

Kafedra yarandığı dövrdən 2007-ci ilədək “İstilik elektrik stansiyaları” ixtisası üzrə tədris aparılırdı. 2007/2008-ci tədris ilindən T030200 -“Elektroenergetika şəbəkələri və sistemləri” və T040100 - “İstilik elektrik stansiyaları” ixtisasları üzrə tədris aparılmağa başladı.

Kafedrada 2009/2010-cu tədris ilindən yeni standartlara uyğun olaraq 050608 -“Elektroenergetika mühəndisliyi” və 050609 -“İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisasları, 2020/2021-ci tədris ilindən isə 060608 -“Energetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir.

050608 -“Elektroenergetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 30.09.2013-cü il tarixli 829 №li əmri ilə, 050609 -“İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisası üzrə isə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 22.08.2014-cu il tarixli 913 № li əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Bakalavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır. 060608 -“Energetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə isə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 13.08.2020-ci il tarixli F-370 № li əmri ilə “Bakalavriat səviyyəsinin ixtisas üzrə Təhsil Proqramı”na uyğun aparılır.

Bakalavr təhsil pillə­si üzrə tədris həm əyani, həm də qiyabi formada aparılır.

2016/2017-ci tədris ilindən kafedrada ali təhsilin bakalavr pilləsi ilə yanaşı magistratura səviyyəsi üzrə Azərbaycan  Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 yanvar 2009-cu il tarixli 08 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş 060608 -“Elektroenergetika mühəndisliyi” və 060609 -“İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisasları da fəaliyyət göstərir. Hər iki ixtisasda tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 31.08.2012-ci il tarixli 1463 № li əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Magistr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır.

Kafedraya bakalavr hazırlığı üçün “Elektroenergetika mühəndisliyi” və “İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisasları, 2020/2021-ci tədris ilindən isə “Energetika mühəndisliyi” ixtisası təhkim olunub.

“050608 Elektroenergetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 30.09.2013-cü il tarixli 829 № li əmri ilə təsdiq edilmiş  “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Bakalavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır.

“050609 İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisası üzrə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 22.08.2014-cu il tarixli 913 № li əmri ilə təsdiq edilmiş  “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Bakalavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır.

“060608 Energetika mühəndisliyi” ixtisası üzrə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 13.08.2020-ci il tarixli F-370 № li əmri ilə “Bakalavriat səviyyəsinin ixtisas üzrə Təhsil Proqramı”na uyğun aparılır.

Kafedraya magistr hazırlığı üçün “060608 Elektroenergetika mühəndisliyi” və “060609 İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisasları təhkim olunub. Hər iki ixtisas üzrə tədris Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 31.08.2012-ci il tarixli 1463 № li əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali ixtisas təhsilinin Dövlət Standartı”na (Magistr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan məcburi minimum tələblər) uyğun aparılır.

Cemal Yılmaz

professor

cemal.yilmaz@mdu.edu.az

cemal@gazi.edu.tr

Təhmasib Hüseynov

dosent

tahmasib.huseynov@mdu.edu.az

huseynov.tahmasib@mail.ru

Kəmalə Eyyubova 

dosent

kamala.eyyubova@mdu.edu.az

kemale.eyyubova.77@mail.ru

Liliya Süleymanova

müəllim

liliya.suleymanova@mdu.edu.az

suleymanovalc@mail.ru

Səadət Şıxəliyeva 

müəllim

saadat.shixaliyeva@mdu.edu.az

saadaasmar@mail.ru

Alim Nəcəfov

müəllim

alim.nacafov@mdu.edu.az

alimnecefov50@gmail.com

Əbülfət Ədilov

müəllim

abulfat.adilov@mdu.edu.az

abulfathesenoqlu@gmail.com

Gülər Qocayeva 

müəllim

gular.qocayeva@mdu.edu.az

guler_qocayeva@mail.ru

Aybəniz Şəfiyeva

böyük laborant

aybaniz.shafiyeva@mdu.edu.az

aybenizsefiyeva56@gmail.com

Sveta Bəkirova

laborant

sveta.bakirova@mdu.edu.az

sveta.bekirova@inbox.ru

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

 

Elektroenergetika mühəndisliyi ixtisası

1.

Elektrotexnikanın əsasları

2.

Ölçmə texnikasının əsasları

3.

Elektroenergetikanın əsasları

4.

Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması

5.

Elektrik enerjisinin istehsalı

6.

Elektrotexniki materiallar

7.

Kommutasiya aparatları və qurğuları

8.

Tənzimləmə texnikası

9.

Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları

10.

Еlektrik maşınlarının əsasları

11.

Güc elektronikası və inteqalın idarə edilməsi

12.

Yüksək gərginlik texnikası

13.

Elektrik şəbəkələrinin və avadanlıqlarının mühafizəsi

14.

Elektroenergetikada diaqnostika

15.

Elektrik işıqlandırılmasının əsasları

16.

Alternativ enerji mənbələri

17.

Elektrik sistemlərində keçid prosesləri

18.

Sənaye elektrik təchizatı

19.

Elektrik sistemlərinin dayanıqlığı

20.

Еlektrik sistemlərinin rejimləri və istismarı

21.

Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissələri

 

İstilik energetikası mühəndisliyi ixtisası

1.

Energetika və enerji resursları

2.

İstilik texnikasının nəzəri əsasları

3.

İstilik energetikasında su hazırlığı texnologiyası və su təchizatı

4.

Su emalı qurğularının texnoloji sxemləri və layihələndirilməsi

5.

Enerji daşıyıcılarının istilik fizikası

6.

İstilik energetik qurğuların yanacaqları, yanma nəzəriyyəsi və təsərrüfatı

7.

Avtomatlaşdırmanınn əsasları

8.

Energetikada idarəetmə, sertifikasiya və innovasiya

9.

Elektrotexnika

10.

İstiləşdirmə və istilik şəbəkələri

11.

Energetika və ətraf mühit

12.

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

13.

Elektrik və istilik enerjisinin istehsal sistemləri

14.

İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurğuları

15.

İstilik elektrik stansiyalarının qazan qurğuları

16.

İstilik elektrik stansiyalarının buxar və qaz turbinləri

17.

İstilik elektrik stansiyaları və köməkçi avadanlığı

18.

İstilik elektrik stansiyalarının su rejimi və kimyəvi nəzarət

19.

Havanın kondisiyalaşdırılması

20.

Еnergetik qurğuların elektrik avadanlığı

 

Energetika mühəndisliyi ixtisası

1.

Elektrik dövrələri nəzəriyyəsi

2.

Energetik materiallar

3.

Elektrik maşınları

4.

Energetikanın əsasları

5.

Enerji istehsalı texnologiyaları

6.

Texniki termodinamika və istilikötürmə

7.

Elektrik sistemlərinin və avadanlıqlarının mühafizəsi

8.

Elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və paylanması

 

Magistratura səviyyəsi üzrə:

 

Elektroenergetika mühəndisliyi ixtisası

1.

Elektroenergetika mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası

2.

Elektroenergetika mühəndisliyinin müasir problemləri

3.

Alternativ elektrik enerji mənbələri

4.

Energetik sistemlər

5.

Elektrik şəbəkələri və sistemləri

6.

Elektroenergetika sistemlərində elektromaqnit keçid prosesləri

7.

Elektroenergetika sistemlərində elektromexaniki keçid prosesləri

8.

Elektroenergetika sistemlərinin rejimləri və istismarı

9.

Kabel və izolyasiya texnikasının yeni növləri

10.

Elektroenergetika sistemlərinin etibarlığı

11.

Uzaq elektrik ötürməsi

12.

Elektroenergetika sistemlərinin optimal inkişaf modeli

 

İstilik energetikası mühəndisliyi ixtisası

1.

İstilik elektrik stansiyasının iş və istismar rejimləri

2.

İstilik energetikası mühəndisliyinin tarixi və metodologiyası

3.

İstilik energetikası mühəndisliyinin müasir problemləri

4.

Enerji resursları və onların qorunması

5.

Buxar turbinli və buxar-qaz qurğulu İES-lər və AES-lər

6.

İES və AES turbinləri

7.

Su emalı qurğularının istismarı

8.

Turbin qurğusunun tsiklinin mükəmməlləşdirilməsi

9.

Turbinlərin tənzimlənməsi

10.

İES-in hesablama parametrlərinin və sxeminin texniki-iqtisadi əsaslandırılması

11.

Buxar və buxar-qaz turbinli İES-lərin istilik sxemlərinin hesablama metodları

12.

Energetikanın ekoloji problemləri

 

 

  1. Aşurov İ.T., Əliyev N.C., Mustafayev F.M., Aşurova Ü.İ. İES-in hava hövzəsinin zərərli qazlarla çirklənməsinin və istilik elektrik stansiyasının tüstü borusunun hündürlüyünün seçilməsi. Metodik göstəriş. 1999, 20 səh.
  2. Hüseynov T.Ə. “İstilik texnikasının əsaslarından laboratoriya işlərinə rəhbərlik”. Metodik vəsait. Bakı, 2004, 37 səh.
  3. İsayev H.İ., Eyyubova K.S., Zeynalova S.C. İstilik texnikasının nəzəri əsaslarından suallar və cavablar. Metodik vəsait. Bakı, 2007, 91 səh.
  4. İsayev H.İ., Tağıyeva Z.N., Eyyubova K.S. İstilikkeçirmə. Dərs vəsaiti. Bakı, 2008, 75 səh.
  5. Hüseynov T.Ə., Eyyubova K.S. Konvektiv istilik mübadiləsi və aqreqat halı dəyişdikdə istilikvermə. Dərs vəsaiti. Bakı, 2009, 95 səh.
  6. Əfəndiyev M.L. Yanacaqlar və yanma nəzəriyyəsi. Dərs vəsaiti. Bakı, 2014.

 

Kafedranın əməkdaşları tərəfindən son bir ildə 6 elmi məqalə (3-ü xaricdə) və 8 tezis (2-si xaricdə) çap olunub.

Kafdera əməkdaşlarından Ü.Aşurova, K.Eyyubova, S.Şıxəliyeva, L.Süleymanova, G.Qocayeva, A.Şəfiyeva, Scholar.google və Scopus axtarış bazalarında (saytlarında) qeydiyyatdan keçiblər.

Clarivate Analytics şirkətinin onlayn seminarlarında kafedranın müəllimləri fəal iştirak edirlər və 30-a yaxın sertifikat alıblar.

 

15 aprel 2021-ci il tarixdə kafedranın müəllimi Səadət Şıxəliyevanın Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində 3340.01-“Elektrotexniki sistemlər və komplekslər” ixtisası üzrə keçirilən elmi seminarda texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Tənzim olunan asinxron mühərrikin konstruksiyasının işlənməsi və tədqiqi” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işinin müzakirəsi olub.

16 aprel 2021-ci il tarixdə kafedranın müəllimi Liliya Süleymanovanın Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda “Polimer dielektriklərdə struktur dəyişmələrinə müvafiq elektrofiziki xüsusiyyətlərin fərqlənməsinin fiziki anlayışları” mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi olub.

 

Kafedrada tələbələrin elmi-yaradıcılıq işlərinə cəlb olunmasına xüsusi diqqət yetirilir. Mütəmadi olaraq tələbələr Tələbə Elmi Cəmiyyətinin konfranslarında məruzələrlə çıxış edirlər. 28 noyabr 2020-ci il tarixdə “İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisası üzrə İE17 saylı qrup tələbəsi Babayeva Salatın TEC-in elmi konfransında “Üzən atom elektrik stansiyaları” (rəhbər S.Şıxəliyeva) və 30 mart 2021-ci il tarixdə “İstilik energetikası mühəndisliyi” ixtisası üzrə İE18 saylı qrup tələbəsi İsgəndərova Alyona “Elm Günü”nə və Lütfi Zadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş konfransda “Qeyri-səlis məntiqin enerji sənayesində tətbiqinə ümumi baxış” adlı məruzə ilə çıxış edib (rəhbər dos. Ü.Aşurova).