DAYANIQLI İNKİŞAF (CİLD 1, № 2, 2021)

DAYANIQLI İNKİŞAF (CİLD 1, № 2, 2021)

  

İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ

 

A. F. Musayev

İqtisadi fəaliyyətin rentabelliyinə əsasən kölgə iqtisadiyyatının kəmiyyətinin qiymətləndirilməsi

5

Ş. V. Bayramov

Dövlət idarəetməsinin xarici iqtisadi əlaqələrlə qarşılıqlı təsirinə müxtəlif yanaşmalar 

13

V. S. Əyyubov, Y. Z. Məmmədli

Aqrar sahənin modernləşdirilməsində dövlətin dəstək və stimullaşdırıcı tədbirlərinin prioritetləri

22

E. M. Sadıqov

Qiymətli kağızlar bazarında investisiya fəaliyyəti

28

E. Y. Hüseynova,  A. A. Ağayarova

COVİD-19 pandemiyasının miqrasiya proseslərinə təsiri

33

V. M. Nəzərov,  C. A. Bağırov

Azərbaycanda turizm sahəsində sahibkarlıq strukturlarının maliyyələşdirilməsinin regional aspektləri

39

M. M. Hüseynov

Təsərrüfat subyektlərində uçot siyasəti: problemlər və həll yolları

46
G. Y. Mehdiyeva
Bərpa olunabilən enerji mənbələrinin iqlim dəyişmələrinə zəifliyinin əsas fərqləndirici     cəhətləri
50

R. T. Cəfərova

Azərbaycan iqtisadiyyatında tikinti sektorunun yeri 

58

С. А. Абасова 

Роль либерализации в торговых отношениях Азербайджана с некоторыми странами

67

G. V. Məmmədova

Təbii monopoliya və ya bazar şəraitində elektrik enerjisi sektorunda qiymətəmələgəlmə mexanizmlərinə müxtəlif yanaşmalar

74

E. Ç. Gülalıyev

Minimum əmək haqqının iqtisadi artıma təsirlərinin qiymətləndirilməsi

82

F. E. Hətəmov

Neft qiymətlərinin dəyişməsinin neft ixrac edən ölkələrdə dövlət maliyyəsinə təsirlərinin qiymətləndirilməsi

90 

S. Y. Məmmədov

COVİD-19 pandemiyası dövründə turizm sahəsinin davamlı inkişaf problemləri və ilkin iqtisadi nəticələri

97 
  

TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

 

A. M. Nəcəfov, R. F. Babayev

Ümumiləşmiş Nikolski-Morri fəzalarında Riss-Torin tipli teoremlər

103

A. H. Rzayev, A. M. Abdurrahmanova

Quyu boyu temperatur paylanmasına görə neftin debitinin təyin edilməsi

112

Ə. H. Tağızadə,  Q. K. Kərimov

Avtomobolin barabanlı tormozlarında tormozlama zamanı temperaturun hesablanma metodu

117

V. Ə. Qasımov, M. Y. Əsədova

Dünyada və Azərbaycanda ağıllı şəhərlərdə tətbiq olunan ağıllı həllər

122

J. T. Safarov, U. I. Ashurova

Alcohols as an additive to diesel fuel

127

V. S. Mustafayev

Həyəcanlandırıcı amillərin fluktuasiyası nəzərə alınmaqla sıxac birləşmələrinin sistemli ehtimal hesabı

131

Q. T. Kələşov, N. H. Kələşova

Ümumtəhsil məktəblərində “Üstlü tənliklər sisteminin həll üsulları”nın tədrisi metodikası

137

M. Z. Əhmədov

İntervala düşmə tezliyi ilə qeyri-səlis zaman sıraları əsasında enerji istehsalının proqnozlaşdırılması

143

  

HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ

 

İ. B. Kazımov, R. M. Məmmədova

Şagirdlərdə nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması yolları

150

Ç. M. Qaraşarlı, G. Q. Qurbanova

İngilis dilində slənqlərin sosiolinqvistik xüsusiyyətlərinin araşdırılmasının əhəmiyyəti

157

F. K. Namazova

İsmayıl Şıxlının “Dəli Kür” romanında Azərbaycan milli xarakterinin təsviri

162

M. Y. İsmayılov

Nizami və Avropa şərqşünaslığında yeni elmi epoxanın banisi Ser Uilyam Cons

167

M. N. Manafova

“Tibbnamə” və Azərbaycan dilinin tarixi fonetikası

171

M. T. Rzayev, S. C. İsmayılova

Şagirdlərdə məsələ tərtibetmə bacarıqlarının formalaşması və inkişaf etdirilməsi

176

F. A. Yusifov, S. B. Novruzova

İbtidai siniflərdə atalar sözlərinin tədrisinin tərbiyəvi əhəmiyyəti

180
 
  

İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ

 

A. F. Musayev

İqtisadi fəaliyyətin rentabelliyinə əsasən kölgə iqtisadiyyatının kəmiyyətinin qiymətləndirilməsi

5

Ş. V. Bayramov

Dövlət idarəetməsinin xarici iqtisadi əlaqələrlə qarşılıqlı təsirinə müxtəlif yanaşmalar 

13

V. S. Əyyubov, Y. Z. Məmmədli

Aqrar sahənin modernləşdirilməsində dövlətin dəstək və stimullaşdırıcı tədbirlərinin prioritetləri

22

E. M. Sadıqov

Qiymətli kağızlar bazarında investisiya fəaliyyəti

28

E. Y. Hüseynova,  A. A. Ağayarova

COVİD-19 pandemiyasının miqrasiya proseslərinə təsiri

33

V. M. Nəzərov,  C. A. Bağırov

Azərbaycanda turizm sahəsində sahibkarlıq strukturlarının maliyyələşdirilməsinin regional aspektləri

39

M. M. Hüseynov

Təsərrüfat subyektlərində uçot siyasəti: problemlər və həll yolları

46
G. Y. Mehdiyeva
Bərpa olunabilən enerji mənbələrinin iqlim dəyişmələrinə zəifliyinin əsas fərqləndirici cəhətləri
50

R. T. Cəfərova

Azərbaycan iqtisadiyyatında tikinti sektorunun yeri 

58

С. А. Абасова 

Роль либерализации в торговых отношениях Азербайджана с некоторыми странами

67

G. V. Məmmədova

Təbii monopoliya və ya bazar şəraitində elektrik enerjisi sektorunda qiymətəmələgəlmə mexanizmlərinə müxtəlif yanaşmalar

74

E. Ç. Gülalıyev

Minimum əmək haqqının iqtisadi artıma təsirlərinin qiymətləndirilməsi

82

F. E. Hətəmov

Neft qiymətlərinin dəyişməsinin neft ixrac edən ölkələrdə dövlət maliyyəsinə təsirlərinin qiymətləndirilməsi

90 

S. Y. Məmmədov

COVİD-19 pandemiyası dövründə turizm sahəsinin davamlı inkişaf problemləri və ilkin iqtisadi nəticələri

97 
  

TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

 

A. M. Nəcəfov, R. F. Babayev

Ümumiləşmiş Nikolski-Morri fəzalarında Riss-Torin tipli teoremlər

103

A. H. Rzayev, A. M. Abdurrahmanova

Quyu boyu temperatur paylanmasına görə neftin debitinin təyin edilməsi

112

Ə. H. Tağızadə,  Q. K. Kərimov

Avtomobolin barabanlı tormozlarında tormozlama zamanı temperaturun hesablanma metodu

117

V. Ə. Qasımov, M. Y. Əsədova

Dünyada və Azərbaycanda ağıllı şəhərlərdə tətbiq olunan ağıllı həllər

122

J. T. Safarov, U. I. Ashurova

Alcohols as an additive to diesel fuel

127

V. S. Mustafayev

Həyəcanlandırıcı amillərin fluktuasiyası nəzərə alınmaqla sıxac birləşmələrinin sistemli ehtimal hesabı

131

Q. T. Kələşov, N. H. Kələşova

Ümumtəhsil məktəblərində “Üstlü tənliklər sisteminin həll üsulları”nın tədrisi metodikası

137

M. Z. Əhmədov

İntervala düşmə tezliyi ilə qeyri-səlis zaman sıraları əsasında enerji istehsalının proqnozlaşdırılması

143

  

HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ

 

İ. B. Kazımov, R. M. Məmmədova

Şagirdlərdə nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması yolları

150

Ç. M. Qaraşarlı, G. Q. Qurbanova

İngilis dilində slənqlərin sosiolinqvistik xüsusiyyətlərinin araşdırılmasının əhəmiyyəti

157

F. K. Namazova

İsmayıl Şıxlının “Dəli Kür” romanında Azərbaycan milli xarakterinin təsviri

162

M. Y. İsmayılov

Nizami və Avropa şərqşünaslığında yeni elmi epoxanın banisi Ser Uilyam Cons

167

M. N. Manafova

“Tibbnamə” və Azərbaycan dilinin tarixi fonetikası

171

M. T. Rzayev, S. C. İsmayılova

Şagirdlərdə məsələ tərtibetmə bacarıqlarının formalaşması və inkişaf etdirilməsi

176

F. A. Yusifov, S. B. Novruzova

İbtidai siniflərdə atalar sözlərinin tədrisinin tərbiyəvi əhəmiyyəti

180
 
  
İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ 

A. F. Musayev

İqtisadi fəaliyyətin rentabelliyinə əsasən kölgə iqtisadiyyatının kəmiyyətinin qiymətləndirilməsi

5

Ş. V. Bayramov

Dövlət idarəetməsinin xarici iqtisadi əlaqələrlə qarşılıqlı təsirinə müxtəlif yanaşmalar

13

V. S. Əyyubov, Y. Z. Məmmədli

Aqrar sahənin modernləşdirilməsində dövlətin dəstək və stimullaşdırıcı tədbirlərinin prioritetləri

22

E. M. Sadıqov

Qiymətli kağızlar bazarında investisiya fəaliyyəti

28

E. Y. Hüseynova,  A. A. Ağayarova

COVİD-19 pandemiyasının miqrasiya proseslərinə təsiri

33

V. M. Nəzərov,  C. A. Bağırov

Azərbaycanda turizm sahəsində sahibkarlıq strukturlarının maliyyələşdirilməsinin regional aspektləri

39

M. M. Hüseynov

Təsərrüfat subyektlərində uçot siyasəti: problemlər və həll yolları

46
G. Y. Mehdiyeva
Bərpa olunabilən enerji mənbələrinin iqlim dəyişmələrinə zəifliyinin əsas fərqləndirici  cəhətləri
50

R. T. Cəfərova

Azərbaycan iqtisadiyyatında tikinti sektorunun yeri

58

С. А. Абасова 

Роль либерализации в торговых отношениях Азербайджана с некоторыми странами

67

G. V. Məmmədova

Təbii monopoliya və ya bazar şəraitində elektrik enerjisi sektorunda qiymətəmələgəlmə mexanizmlərinə müxtəlif yanaşmalar

74

E. Ç. Gülalıyev

Minimum əmək haqqının iqtisadi artıma təsirlərinin qiymətləndirilməsi

82

F. E. Hətəmov

Neft qiymətlərinin dəyişməsinin neft ixrac edən ölkələrdə dövlət maliyyəsinə təsirlərinin qiymətləndirilməsi

90

S. Y. Məmmədov

COVİD-19 pandemiyası dövründə turizm sahəsinin davamlı inkişaf problemləri və ilkin iqtisadi nəticələri

97
  
TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

A. M. Nəcəfov, R. F. Babayev

Ümumiləşmiş Nikolski-Morri fəzalarında Riss-Torin tipli teoremlər

103

A. H. Rzayev, A. M. Abdurrahmanova

Quyu boyu temperatur paylanmasına görə neftin debitinin təyin edilməsi

112

Ə. H. Tağızadə,  Q. K. Kərimov

Avtomobolin barabanlı tormozlarında tormozlama zamanı temperaturun hesablanma metodu

117

V. Ə. Qasımov, M. Y. Əsədova

Dünyada və Azərbaycanda ağıllı şəhərlərdə tətbiq olunan ağıllı həllər

122

J. T. Safarov, U. I. Ashurova

Alcohols as an additive to diesel fuel

127

V. S. Mustafayev

Həyəcanlandırıcı amillərin fluktuasiyası nəzərə alınmaqla sıxac birləşmələrinin sistemli ehtimal hesabı

131

Q. T. Kələşov, N. H. Kələşova

Ümumtəhsil məktəblərində “Üstlü tənliklər sisteminin həll üsulları”nın tədrisi metodikası

137

M. Z. Əhmədov

İntervala düşmə tezliyi ilə qeyri-səlis zaman sıraları əsasında enerji istehsalının proqnozlaşdırılması

143
  
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ 

İ. B. Kazımov, R. M. Məmmədova

Şagirdlərdə nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması yolları

150

Ç. M. Qaraşarlı, G. Q. Qurbanova

İngilis dilində slənqlərin sosiolinqvistik xüsusiyyətlərinin araşdırılmasının əhəmiyyəti

157

F. K. Namazova

İsmayıl Şıxlının “Dəli Kür” romanında Azərbaycan milli xarakterinin təsviri

162

M. Y. İsmayılov

Nizami və Avropa şərqşünaslığında yeni elmi epoxanın banisi Ser Uilyam Cons

167

M. N. Manafova

“Tibbnamə” və Azərbaycan dilinin tarixi fonetikası

171

M. T. Rzayev, S. C. İsmayılova

Şagirdlərdə məsələ tərtibetmə bacarıqlarının formalaşması və inkişaf etdirilməsi

176

F. A. Yusifov, S. B. Novruzova

İbtidai siniflərdə atalar sözlərinin tədrisinin tərbiyəvi əhəmiyyəti

180