Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

DAYANIQLI İNKİŞAF (CİLD 1, № 2, 2021)

  

İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ

 

A. F. Musayev

İqtisadi fəaliyyətin rentabelliyinə əsasən kölgə iqtisadiyyatının kəmiyyətinin qiymətləndirilməsi…………………………………………………………………………………………….

5

Ş. V. Bayramov

Dövlət idarəetməsinin xarici iqtisadi əlaqələrlə qarşılıqlı təsirinə müxtəlif yanaşmalar………………………………………………………………………………………………………. 

13

 V. S. Əyyubov, Y. Z. Məmmədli

Aqrar sahənin modernləşdirilməsində dövlətin dəstək və stimullaşdırıcı tədbirlərinin prioritetləri…………………………………………………………………………………………….………..

22

E. M. Sadıqov

Qiymətli kağızlar bazarında investisiya fəaliyyəti…………………………………………………

28

E. Y. Hüseynova,  A. A. Ağayarova

COVİD-19 pandemiyasının miqrasiya proseslərinə təsiri.………………………………………

33

V. M. Nəzərov,  C. A. Bağırov

Azərbaycanda turizm sahəsində sahibkarlıq strukturlarının maliyyələşdirilməsinin regional aspektləri

39

M. M. Hüseynov

Təsərrüfat subyektlərində uçot siyasəti: problemlər və həll yolları …………………………

46
  G. Y. Mehdiyeva
  Bərpa olunabilən enerji mənbələrinin iqlim dəyişmələrinə zəifliyinin əsas fərqləndirici     cəhətləri…………………………………………………………………………………………………………. 
50

R. T. Cəfərova

Azərbaycan iqtisadiyyatında tikinti sektorunun yeri ……………………………………………..

58

С. А. Абасова

Роль либерализации в тарговых отношениях Азербайджана с некоторыми странами …………………………………………………………………………………………………………

67

G. V. Məmmədova

Təbii monopoliya və ya bazar şəraitində elektrik enerjisi sektorunda qiymətəmələgəlmə mexanizmlərinə müxtəlif yanaşmalar……………………………………….

74

E. Ç. Gülalıyev

Minimum əmək haqqının iqtisadi artıma təsirlərinin qiymətləndirilməsi………………….

82

F. E. Hətəmov

Neft qiymətlərinin dəyişməsinin neft ixrac edən ölkələrdə dövlət maliyyəsinə təsirlərinin qiymətləndirilməsi…………………………………………………………………………….

90 

S. Y. Məmmədov

COVİD-19 pandemiyası dövründə turizm sahəsinin davamlı inkişaf problemləri və ilkin iqtisadi nəticələri……………………………………………………………………………………….

97 
  

TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

 

A. M. Nəcəfov, R. F. Babayev

Ümumiləşmiş Nikolski-Morri fəzalarında Riss-Torin tipli teoremlər……………………….

103

A. H. Rzayev, A. M. Abdurrahmanova

Quyu boyu temperatur paylanmasına görə neftin debitinin təyin edilməsi………………..

112

Ə. H. Tağızadə,  Q. K. Kərimov

Avtomobolin barabanlı tormozlarında tormozlama zamanı temperaturun hesablanma metodu……………………………………………………………………………………………………………

117

V. Ə. Qasımov, M. Y. Əsədova

Dünyada və Azərbaycanda ağıllı şəhərlərdə tətbiq olunan ağıllı həllər……………………..

122

J. T. Safarov, U. I. Ashurova

Alcohols as an additive to diesel fuel…………………………………………………………………..

127

V. S. Mustafayev

Həyəcanlandırıcı amillərin fluktuasiyası nəzərə alınmaqla sıxac birləşmələrinin sistemli ehtimal hesabı……………………………………………………………………………………….

131

Q. T. Kələşov, N. H. Kələşova

Ümumtəhsil məktəblərində “Üstlü tənliklər sisteminin həll üsulları”nın tədrisi metodikası………………………………………………………………………………………………………..

137

M. Z. Əhmədov

İntervala düşmə tezliyi ilə qeyri-səlis zaman sıraları əsasında enerji istehsalının proqnozlaşdırılması…………………………………………………………………………………………..

143

  

HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ

 

İ. B. Kazımov, R. M. Məmmədova

Şagirdlərdə nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması yolları……………………………………..

150

Ç. M. Qaraşarlı, G. Q. Qurbanova

İngilis dilində slənqlərin sosiolinqvistik xüsusiyyətlərinin araşdırılmasının əhəmiyyəti………………………………………………………………………………………………………..

157

F. K. Namazova

İsmayıl Şıxlının “Dəli Kür” romanında Azərbaycan milli xarakterinin təsviri……………

162

M. Y. İsmayılov

Nizami və Avropa şərqşünaslığında yeni elmi epoxanın banisi Ser Uilyam Cons………

167

M. N. Manafova

“Tibbnamə” və Azərbaycan dilinin tarixi fonetikası……………………………………………….

171

M. T. Rzayev, S. C. İsmayılova

Şagirdlərdə məsələ tərtibetmə bacarıqlarının formalaşması və inkişaf etdirilməsi……..

176

F. A. Yusifov, S. B. Novruzova

İbtidai siniflərdə atalar sözlərinin tədrisinin tərbiyəvi əhəmiyyəti…………………………

180