KONFRANS MATERİALLARI

  • Post category:MDU xəbərləri

DAVAMLI İNKİŞAF STRATEGİYASI: QLOBAL TRENDLƏR, MİLLİ TƏCRÜBƏLƏR VƏ YENİ HƏDƏFLƏR – 2021(BEYNƏLXALQ – CİLD_1)

DAVAMLI İNKİŞAF STRATEGİYASI: QLOBAL TRENDLƏR, MİLLİ TƏCRÜBƏLƏR VƏ YENİ HƏDƏFLƏR – 2021(BEYNƏLXALQ – CİLD_2)

REGİONAL İNKİŞAFIN TƏMİN OLUNMASINDA İNNOVATİV TENDENSİYALAR: REALLIQLAR VƏ MÜASİR ÇAĞIRIŞLAR – 2020

ŞƏXSİYYƏT, CƏMİYYƏT, DÖVLƏT: QARŞILIQLI MÜNASİBƏTLƏRƏ MÜASİR YANAŞMALAR – 2019

QLOBAL TENDENSİYALAR VƏ MÜASİR AZƏRBAYCAN – 2018

MİLLİ-MƏDƏNİ İRS VƏ ONUN QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ TƏBLİĞİ MƏSƏLƏLƏRİ – 2016 (1)

QLOBALLAŞMA VƏ REGİONAL İNTEQRASİYA – 2016 (2)

DAVAMLI İNKİŞAFIN MİLLİ MODELİ VƏ STRATEGİYASI – 2015