İMTAHAN CƏDVƏLİ – MÜHƏNDİSLİK FAKÜLTƏSİ

Fənlər

Fənn müəllimi

Create Date

Tələbə sayı

I kurs ixtisas 050608 “Energetika mühəndisliyi” – qrup ENM20

1

Kimya

Aslanov A.D.

08.06.2021

15

2

Mühəndis-kompüter qrafikası

Məmmədova O.İ.

11.06.2021

15

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

Məbudova F.E. Nəsirova G.B.

17.06.2021

15

4

Riyazi analiz-1

Əhmədov V.U.

22.06.2021

15

5

Fizika-2

Ağayeva R.Ş.

25.06.2021

15

I kurs ixtisas 050632 “Nəqliyyat mühəndisliyi”- qrup NM20

1

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Hüseynova P.A

08.06.2021

4

2

İstilik texnikası və hidravlika

İsmayılov M.B.

11.06.2021

4

3

Kompüter qrafikası

Məmmədova O.İ.

17.06.2021

4

4

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

Məhərrəmova V.E. Mehdiyeva Ü.M.

22.06.2021

4

5

Riyazi analiz-1

Məmmədov M.N.

25.06.2021

4

6

Politologiya

Qədirova A.R.

30.06.2021

4

I kurs ixtisas 050638 “Sənaye mühəndisliyi ”- qrup SM20

1

Riyazi analiz-1

Məmmədova M.S

08.06.2021

6

2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

Məbudova F.E.

11.06.2021

6

3

Fizika

Yusibova T.F.

17.06.2021

6

4

Sənaye təhlükəsizliyi

Mahmudova S.V.

22.06.2021

6

5

Mühəndis və kompüter qrafikası

Məmmədova O.İ.

25.06.2021

6

I kurs ixtisas 050616 “İnformasiya texnologiyaları”- qrup İT20

1

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

Mehdiyeva Ü.M. Nəsirova G.B.

08.06.2021

28

2

Azərbaycan tarixi

Quliyeva T.Ə.

11.06.2021

28

3

Riyazi analiz

Allahverdiyeva S.İ.

17.06.2021

28

4

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Vəliyeva G.A.

22.06.2021

28

5

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər

Abdurrahmanova A.M

25.06.2021

28

I kurs ixtisas 050606 “Ekologiya mühəndisliyi”- qrup EM20

1

Azərbaycan tarixi

Quliyeva T.Ə.

08.06.2021

22

2

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Vəliyeva G.A.

11.06.2021

22

3

Ümumi kimya-2

Aslanov A.D.

17.06.2021

22

4

Riyaziyyat-2

Məmmədov M.N.

22.06.2021

22

5

İqlim dəyişmələri və qlobal istiləşmə

Əhmədova L.B.

25.06.2021

22

6

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

Məbudova F.E. İsmayılova M.M.

30.06.2021

22

I kurs ixtisas 050504“Ekologiya” – qrup E20

1

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Vəliyeva G.A.

08.06.2021

15

2

Ali riyaziyyat

Məmmədov M.N.

11.06.2021

15

3

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2

Əhmədova S.F.

17.06.2021

15

4

Ümumi ekologiya

Mustafayeva V.S.

22.06.2021

15

5

Biosfer və onun mühafizəsi

Cavadova A.M.

25.06.2021

15

II kurs ixtisas 050608 “Elektroenergetika mühəndisliyi” – qrup EE19

1

Kommunikasiya və Bussistemin əsasları

Əliyev B.S.

07.06.2021

7

2

Kommutasiya aparatları və qurğuları

Şıxəliyeva S.Y.

10.06.2021

7

3

Politologiya

Quliyeva Ş.R.

16.06.2021

7

4

Elektronikanın əsasları

Əliyev B.S.

21.06.2021

7

5

Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması

Şıxəliyeva S.Y.

24.06.2021

7

6

Texniki mexanika

Mustafayev R.P.

29.06.2021

7

7

Elektrotexnikanın əsasları – 2

Süleymanova L.Ç.

05.07.2021

8

II kurs ixtisas 050609 “İstilik energetikası mühəndisliyi” – qrup İE19

1

Materialşünaslıq

Əliyeva Ş.H.

07.06.2021

3

2

Mülki müdafiə

Məmmədov İ.Q.

10.06.2021

3

3

Su emalı qurğularının texnoloji sxemləri və layihələndirilməsi

Bəkirova S.X.

16.06.2021

3

4

İstilik texnikasının nəzəri əsasları -2

Aşurova Ü.İ.

21.06.2021

3

5

Enerji daşıyıcılarının istilik fizikası

Qocayeva G.Ə.

24.06.2021

3

6

Politologiya

Quliyeva Ş.R.

29.06.2021

3

7

Qazodinamika

İsmayılov M.B.

05.07.2021

3

II kurs ixtisas 050622 “Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi” – qrup YN19

1

Materiallar müqaviməti

Mustafayev R.P.

07.06.2021

10

2

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

Mustafayev V.S.

10.06.2021

10

3

Nəqliyyatda xüsusiləşdirilmiş hərəkət tərkibi

Kərimov Q.K.

16.06.2021

10

4

Hidravlika və hidravlik maşınlar

Məmmədov O.M

21.06.2021

10

5

Avtomobil nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasının əsasları

Qəhrəmanov S.Ə.

24.06.2021

11

II kurs ixtisas 050643 “Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”- qrup ÇM19.1

1

Marketing

Namazova A.M.

07.06.2021

21

2

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

Məmmədov O.M

10.06.2021

21

3

Standartlaşdırma və sertifikasiya

Mahmudova S.V.

16.06.2021

21

4

Economy

Rəhimova M.F

21.06.2021

21

5

Trikotaj məmulatları

Əliyeva Ş.H.

24.06.2021

21

6

Elektrotexnika

Süleymanova L.Ç.

29.06.2021

21

II kurs ixtisas 050643 “Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”- qrup ÇM19.2

1

Economy

Rəhimova M.F

07.06.2021

20

2

Elektrotexnika

Süleymanova L.Ç.

10.06.2021

20

3

Marketing

Namazova A.M.

16.06.2021

20

4

Trikotaj məmulatları

Əliyeva Ş.H.

21.06.2021

20

5

Standartlaşdırma və sertifikasiya

Mahmudova S.V.

24.06.2021

20

6

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

Məmmədov O.M

29.06.2021

20

II kurs ixtisas 050655 “İnformasiya texnologiyaları” – qrup İT19

1

Verilənlər bazasının əsasları

Mustafayeva A.M.

10.06.2021

12

2

Kompüter şəbəkələrinə giriş

Tağıyev E.N

16.06.2021

12

3

İnformasiya texnologiyalarının riyazi elementləri

Əhmədov M.Z.

21.06.2021

12

4

Multikulturalizmə giriş

Quliyeva Ş.R.

24.06.2021

12

5

Multimediya texnologiyaları

Əlizadə C.B.

29.06.2021

12

6

Politologiya

Quliyeva Ş.R.

05.07.2021

12

II kurs ixtisas 050649 “Ekologiya mühəndisliyi” – qrup EM19

1

Tullantısız istehsal prosesləri, tullantıların təkrar emalı

Aslanov A.D.

07.06.2021

5

2

Ekoloji nəzarətin üsul və vasitələri

Məmmədova G.A.

10.06.2021

5

3

Ekologiya mühəndisliyinə giriş

Mehdiyev M.S.

16.06.2021

5

4

Ətraf mühitin kimyası

Mehdiyev M.S.

21.06.2021

5

5

Analitik kimya

Aslanov A.D.

24.06.2021

5

I kurs ixtisas 050510 “Ekologiya” – qrup E19

1

Goğrafi ekologiyanın əsasları

Abdullayev Q.B.

07.06.2021

16

2

Multikulturalizmə giriş

Quliyeva Ş.R.

10.06.2021

16

3

Politologiya

Qədirova A.R.

16.06.2021

16

4

Biosferin ekolojı xüsusiyyətləri və mühafizəsi

Cavadova A.M.

21.06.2021

16

5

Radioekologiya

Məmmədova G.A.

24.06.2021

16

6

Meşəçilik və meşə ekologiyası

Əhmədova L.B.

29.06.2021

16

7

Bitkilərin mühafizəsi və ekolojı problemlər

Mustafayeva V.S.

05.07.2021

16

III kurs ixtisas 050608 “Elektroenergetika mühəndisliyi” – qrup EE18

1

Elektrik sistemlərində keçid prosesləri

Nəcəfov A.V.

08.06.2021

15

2

Alternativ enerji mənbələri

Şəfiyeva A.B.

11.06.2021

15

3

Yüksək gərginlik texnikası

Süleymanova L.Ç.

17.06.2021

15

4

Elektroenergetikada diaqnostika

Nəcəfov A.V.

22.06.2021

15

5

Elektrik şəbəkələrinin və avadanlıqlarının mühafizəsi

Şıxəliyeva S.Y.

25.06.2021

15

6

Güc elektronikası və intiqalın idarəedilməsi

Süleymanova L.Ç.

30.06.2021

15

III kurs ixtisas 050609 “İstilik energetikası mühəndisliyi” – qrup İE18

1

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Şəfiyeva A.B.

08.06.2021

7

2

Politologiya

Cəfərova E.H

11.06.2021

7

3

İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurğuları

Ədilov Ə.H.

17.06.2021

7

4

İstilik elektrik stansiyalarının qazan qurğuları

Bəkirova S.X.

22.06.2021

7

5

İstilik elektrik stansiyalarının buxar və qaz turbinləri

Eyyubova K.S.

25.06.2021

7

6

Mülki müdafiə

Abbasov A.M.

30.06.2021

7

III kurs ixtisas 050643 “Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”- qrup ÇM18

1

Xammal, mal və məhsulun keyfiyyətinə nəzarət

Mahmudova S.V.

08.06.2021

24

2

Toxuculuq materiallarının texnologiyası

Əliyeva Ş.H.

11.06.2021

24

3

Ecology

Mustafayeva V.S.

17.06.2021

24

4

Mülki müdafiə

Abbasov A.M.

22.06.2021

24

5

Sosiologiya

Zeynalov Ü.Ə.

25.06.2021

24

6

Əməyin mühafizəsi

Mahmudova S.V.

30.06.2021

24

7

Tikiş məmulatlarının texnologiyası-1

Əliyeva Ş.H.

05.07.2021

24

III kurs ixtisas 050622 “Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi” – qrup YN18

1

Avtomobillərin nəzəriyyəsi və hesabının əsasları

Tağızadə Ə.H.

08.06.2021

27

2

Metrologiya, standartlaşdırma və sertfikasiya

Mahmudova S.V.

11.06.2021

26

3

Avtomobil yolları

Məmmədov İ.Q.

17.06.2021

27

4

Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarının əsasları

Məmmədov İ.Q.

22.06.2021

26

5

Nəqliyyatda iqtisadiyyat və menecment

Xəlilova X.Q.

25.06.2021

26

III kurs ixtisas 050655 “İnformasiya texnologiyaları” – qrup İT18

1

İnternet texnologiyaları

Abdurrahmanova A.M.

08.06.2021

18

2

Korporativ informasiya sistemləri

Əlizadə C.B.

11.06.2021

18

3

Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə

Mustafayeva A.M.

17.06.2021

18

4

Obyekt-yönlü proqramlaşdırma

Paşayev M.Ə

22.06.2021

18

5

İdarəetmədə informasiya texnologiyaları

Xəlilov E.O.

25.06.2021

18

6

Sistem mühəndisliyi

İsrafilova E.N.

30.06.2021

18

III kurs ixtisas 050649 “Ekologiya mühəndisliyi” – qrup EM18

1

Radioekologiya

Mehdiyev M.S.

08.06.2021

11

2

Meliorasiya və rekultativ işin ekoloji əsasları

Mustafayeva V.S.

11.06.2021

11

3

Ətraf mühitin mühafizəsinin nəzəri əsasları

Abdullayev Q.B.

17.06.2021

11

4

Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi

Səfərova P.S.

22.06.2021

11

5

Məsafədən zontlamanın fiziki əsasları

Sarıyev V.İ.

25.06.2021

11

 

 

Fənlər

Fənn müəllimi

Create Date

Tələbə sayı

I kurs ixtisas 050608 “Energetika mühəndisliyi” – qrup ENM20 (Q)

1

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya – 2

Əzizova A.M.

08.06.2021

19

2

Riyazi analiz – 1

Məmmədov N.S.

11.06.2021

19

3

Azərbaycan tarixi

Cavadov M.C.

17.06.2021

19

4

Fizika – 2

Sarıyev V.İ.

22.06.2021

19

I kurs ixtisas 050632 “Nəqliyyat mühəndisliyi”- qrup NM20 (Q)

1

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası

Məmmədova O.İ.

08.06.2021

31

2

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Allahverdiyev E.İ.

11.06.2021

31

3

Riyazi analiz-1

Məmmədov M.N.

17.06.2021

31

4

İstilik texnikası və hidravlika

İsmayılov M.B.

22.06.2021

31

II kurs ixtisas 050608 “Elektroenergetika mühəndisliyi” – qrup EE19 (Q)

1

Elektrotexnikanın əsasları -2

Süleymanova L.Ç.

07.06.2021

12

2

Texniki informatika

Paşayev M.Ə.

10.06.2021

12

3

Elektrotexniki materiallar

Şıxəlıiyeva S.Y.

16.06.2021

12

4

Elektroenergetikanın əsasları

Şıxəlıiyeva S.Y.

21.06.2021

12

5

Elektronikanın əsasları

Əliyev B.S.

24.06.2021

12

II kurs ixtisas 050609 “İstilik energetikası mühəndisliyi” – qrup İE19 (Q)

1

İstilk energetikasında su hazırlığı texnologiyası və su təchizatı

Bəkirova S.X.

07.06.2021

2

2

İstilik texnikasının nəzəri əsasları – 2

Aşurova Ü.İ.

10.06.2021

2

3

Tətbiqi mexanika

Mustafayev V.S.

16.06.2021

2

4

Hidravlika

İsmayılov M.B.

21.06.2021

2

5

Energetika və enerji resursları

Şəfiyeva A.B.

24.06.2021

2

II kurs ixtisas 050622 “Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi”- qrup YN19 (Q)

1

Politologiya

Yusifova M.R.

07.06.2021

12

2

Multikulturalizmə giriş

Məmmədov İ.M.

10.06.2021

12

3

Materiallar müqaviməti

Mustafayev R.P.

16.06.2021

12

4

Hidravlika və hidravlik maşınlar

Mustafayev R.P.

21.06.2021

12

5

Nəqliyyat mühərrikləri

Məmmədov M.Ə.

24.06.2021

12

II kurs ixtisas 050655 “İnformasiya texnologiyaları” – qrup İT19 (Q)

1

İnformasiya sistemləri

Nuriyeva V.A.

07.06.2021

7

2

Kompüterlərin arxitekturası

Baxşiyeva G.S.

10.06.2021

7

3

Menecmentin əsasları

Xəlilova X.Q.

16.06.2021

7

4

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları

Quliyeva Ş.R.

21.06.2021

7

5

Multimediya texnologiyaları

Baxşiyeva G.S.

24.06.2021

7