Mingəçevir Dövlət Universiteti Mühəndislik fakültəsinin əyani şöbəsi üzrə 2019/2020-ci tədris ilinin YAZ semestrinin imtahan sessiyasının CƏDVƏLİ

  • Post category:Xəbərlər (AZ)
Mingəçevir Dövlət Universiteti

              Mühəndislik fakültəsinin əyani şöbəsi üzrə                    2019/2020-ci tədris ilinin
YAZ semestrinin imtahan sessiyasının

 C Ə D V Ə L İ
(bütün imtahanlar “Microsoft Teams” platforması üzərindən saat 16-00-da  başlanacaq)

Fənlər

Fənn müəllimi

Tarix

I kurs ixtisas 050608 “Elektroenergetika mühəndisliyi” – qrup EE19

1

Fizika -2 (Tətbiqi fizizka)

Ağayeva R.Ş

09.06.2020

2

Xarici dil -2

Nəsirova G.B.

12.06.2020

3

Texniki informatika

Paşayev M.Ə.

17.06.2020

4

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

İsayeva F.N.

22.06.2020

5

Elektrotexniki materiallar

Süleymanova L.Ç.

25.06.2020

6

Riyaziyyat -2 (Mühəndis riyaziyyatı)

Əhmədov V.U.

30.06.2020

I kurs ixtisas 050609 “İstilik energetikası mühəndisliyi” – qrup İE19

1

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

İsayeva F.N.

11.06.2020

2

Riyaziyyat -2

Məmmədov M.N.

16.06.2020

3

Fizika

Sarıyev V.İ.

19.06.2020

4

Xarici dil -2

İsmayılova M.M.

24.06.2020

5

Kimya

Aslanov A.D.

29.06.2020

I kurs ixtisas 050622 “Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi”- qrup YN19

1

İnformatika

Paşayev M.Ə.

09.06.2020

2

Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası – 2

Məmmədova O.İ.

12.06.2020

3

Kimya

Aslanov A.D.

17.06.2020

4

Xarici dil – 1

Məhərrəmova V.E.

22.06.2020

5

Riyaziyyat -2

Məmmədov M.N.

25.06.2020

6

Politologiya

Quliyeva Ş.T

30.06.2020

I kurs ixtisas 050643 “Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”- qrup ÇM19.1

1

Fizika – 2

Ağayeva R.Ş

12.06.2020

2

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

İsayeva F.N.

17.06.2020

3

Kimya – 2

Səfərova P.S.

22.06.2020

4

Xarici dil – 1

Məhərrəmova V.E       Qurbanova G.Q

25.06.2020

5

Riyaziyyat – 2

Məmmədova M.S.

02.07.2020

I kurs ixtisas 050643 “Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”- qrup ÇM19.2

1

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

Ağakişiyeva S.A.

12.06.2020

2

Xarici dil – 1

Məhərrəmova V.E Allahverdiyev E.İ

17.06.2020

3

Riyaziyyat – 2

Məmmədova M.S.

22.06.2020

4

Kimya – 2

Səfərova P.S.

25.06.2020

5

Fizika – 2

Ağayeva R.Ş

02.07.2020

I kurs ixtisas 050655 “İnformasiya texnologiyaları” – qrup İT19

1

İnformasiya texnologiyalarına giriş

İsrafilova E.N.

12.06.2020

2

Azərbaycan tarixi

Məmmədov İ.M.

17.06.2020

3

Riyaziyyat –2

Əhmədov V.U.

22.06.2020

4

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

İsayeva F.N.

25.06.2020

5

Xarici dil -2

Məhərrəmova V.E.

30.06.2020

I kurs ixtisas 050649 “Ekologiya mühəndisliyi” – qrup EM19

1

Ümumi ekologiya

Mustafayeva V.S.

09.06.2020

2

Fizika

Sarıyev V.İ.

12.06.2020

3

Politologiya

Quliyeva Ş.T

17.06.2020

4

Xarici dil -2

Əhmədova S.F.

22.06.2020

5

Multikulturalizmə giriş

Məmmədov İ.M

25.06.2020

6

Ali riyaziyyat -2

Məmmədov M.N.

30.06.2020

I kurs ixtisas 050510 “Ekologiya” – qrup E19

1

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

İsayeva S.M.

08.06.2020

2

Xarici dil – 2

İsmayılova M.M.

11.06.2020

3

Fiziki kimya/üzvi kimya

Aslanov A.D.

16.06.2020

4

Heyvanlar aləmi

Mustafayeva V.S.

19.06.2020

5

Mülki müdafiə

Məmmədov İ.Q

24.06.2020

6

Ümumi ekologiya

Mustafayeva V.S.

29.06.2020

II kurs ixtisas 050608 “Elektroenergetika mühəndisliyi” – qrup EE18

1

Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması

Şıxəliyeva S.Y.

08.06.2020

2

Elektrotexnikanın əsasları – 2

Süleymanova L.Ç.

11.06.2020

3

Kommunikasiya və Bussistemin əsasları

Əliyev B.S.

16.06.2020

4

Texniki mexanika

Gumayev M.H.

19.06.2020

5

Elektronikanın əsasları

Əliyev B.S.

24.06.2020

6

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları

Cavadov M.C.

29.06.2020

7

Mülki müdafiə

Abbasov A.M

02.07.2020

II kurs ixtisas 050609 “İstilik energetikası mühəndisliyi” – qrup İE18

1

Su emalı qurğularının texnoloji sxemləri və layihələndirilməsi

Əsgərova H.A

08.06.2020

2

Enerji daşıyıcılarının istilik fizikası

Qocayeva G.Ə

11.06.2020

3

İstilik energetik qurğuların yanacaqları, yanma nəzəriyyəsi və təsərrüfatı

Məmmədov Ə.H.

16.06.2020

4

İstilik texnikasının nəzəri əsasları -2

Aşurova Ü.İ.

19.06.2020

5

Hidravlika

İsmayılov M.B

24.06.2020

6

Avtomatlaşdırmanın əsasları

Ədilov Ə.H.

29.06.2020

II kurs ixtisas 050622 “Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi” –   qrup YN18

1

Hidravlika və hidravlik maşınlar

Mustafayev R.P

08.06.2020

2

Avtomobil nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyasının əsasları

Əliyev Q.Ə.

11.06.2020

3

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

Mustafayev V.S.

16.06.2020

4

Nəqliyyatda xüsusiləşdirilmiş hərəkət tərkibi

Məmmədov İ.Q

19.06.2020

5

Materiallar müqaviməti

Gumayev M.H.

24.06.2020

II kurs ixtisas 050643 “Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”- qrup ÇM18

1

İqtisadiyyat

Rzazadə M.E.

08.06.2020

2

Standartlaşdırma və sertifikasiya

Mahmudova S.V.

11.06.2020

3

Elektrotexnika

Süleymanova L.Ç.

16.06.2020

4

Marketinq

Namazova A.M.

19.06.2020

5

Konstruksiya materiallarının texnologiyası

Məmmədov O.M.

24.06.2020

6

Trikotaj məmulatlar

Əliyeva Ş.H.

29.06.2020

II kurs ixtisas 050655 “İnformasiya texnologiyaları” – qrup İT18

1

İnformasiya texnologiyalarının riyazi elementləri

İsmayılova M.F.

08.06.2020

2

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Mustafayev R.P

11.06.2020

3

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları

Cavadov M.C.

16.06.2020

4

Kompüterlərin arxitekturası

Nəsirova Ş.S.

19.06.2020

5

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər

Abdurrahmanova A.M

24.06.2020

6

Hesablama təcrübələri

Abdurrahmanova A.M

29.06.2020

II kurs ixtisas 050649 “Ekologiya mühəndisliyi” – qrup EM18

1

Tullantısız istehsal prosesləri, tullantıların təkrar emalı

Aslanov A.D.

08.06.2020

2

Ekoloji nəzarətin üsul və vasitələri

Məmmədova G.M

11.06.2020

3

Ekologiya mühəndisliyinə giriş

Mehdiyev M.S.

16.06.2020

4

Analitik kimya

Aslanov A.D.

19.06.2020

5

Ətraf mühitin kimyası

Mehdiyev M.S.

24.06.2020

III kurs ixtisas 050608 “Elektroenergetika mühəndisliyi” – qrup EE17

1

Elektrik sistemlərində keçid prosesləri

Nəcəfov A.V.

09.06.2020

2

Güc elektronikası və intiqalın idarəedilməsi

Süleymanova L.Ç.

12.06.2020

3

Elektroenergetikada diaqnostika

Nəcəfov A.V.

17.06.2020

4

Elektrik şəbəkələrinin və avadanlıqlarının mühafizəsi

Məmmədov Ə.H.

22.06.2020

5

Alternativ enerji mənbələri

Əsgərova H.A

25.06.2020

6

Yüksək gərginlik texnikası

Süleymanova L.Ç.

02.07.2020

III kurs ixtisas 050609 “İstilik energetikası mühəndisliyi” – qrup İE17

1

Multikulturalizmə giriş

Məmmədov İ.M.

09.06.2020

2

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

Şəfiyeva A.B.

12.06.2020

3

Mülki müdafiə

Məmmədov İ.Q.

17.06.2020

4

İstilik elektrik stansiyalarının qazan qurğuları

Aşurova Ü.İ.

22.06.2020

5

İstilik elektrik stansiyalarının buxar və qaz turbinləri

İsmayılov M.B

25.06.2020

6

İstilik kütlə mübadilə aparatları və qurğuları

Ədilov Ə.H.

30.06.2020

III kurs ixtisas 050622 “Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi” –   qrup YN17

1

Nəqliyyatda iqtisadiyyat və menecment

Xəlilova X.Q.

09.06.2020

2

Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarının əsasları

Əliyev Q.Ə.

12.06.2020

3

Avtomobil yolları

Məmmədov M.Ə.

17.06.2020

4

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya

Mahmudova S.V.

22.06.2020

5

Avtomobillərin nəzəriyyəsi və hesabının əsasları

Heydərov Ş.Ə.

25.06.2020

III kurs ixtisas 050655 “İnformasiya texnologiyaları” – qrup İT17

1

Sistem mühəndisliyi

İsrafilova E.N.

09.06.2020

2

İdarəetmədə informasiya texnologiyalartı

Abdurrahmanova A.M

12.06.2020

3

Korporativ informasiya sistemləri

Əlizadə C.B.

17.06.2020

4

Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə

Abdurrahmanova A.M

22.06.2020

5

Hesablama təcrübəsi

Əliyeva Z.Ə

25.06.2020

6

İnformasiya təhlükəsizliyi texnologiyaları

Xəlilov E.O.

30.06.2020

III kurs ixtisas 050649 “Ekologiya mühəndisliyi” – qrup EM17

1

Məsafədən zondlamanın fiziki əsasları

Sarıyev V.İ.

09.06.2020

2

Radioekologiya

Mehdiyev M.S.

12.06.2020

3

Su ehtiyatlarının kompleks istifadəsi və mühafizəsi

Səfərova P.S.

17.06.2020

4

Meliorasiya və rekultativ işin ekoloji əsasları

Mustafayeva V.S.

22.06.2020

5

Ətraf mühitin mühafizəsinin nəzəri əsasları

Abdullayev Q.B.

25.06.2020