DAYANIQLI İNKİŞAF (CİLD 1, № 1, 2021)

DAYANIQLI İNKİŞAF (CİLD 1, № 1, 2021)

Ön Söz…………………………………………………………………………………….

5

İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ

 

A. F. Musayev

Kölgə iqtisadiyyatının yaranma prosesinin gizlədilmiş rentabellik vasitəsilə modelləşdirilməsi …………………………………………………………………………………………….

6

V. S. Əyyubov, A. M. Tağıyev

Azərbaycan iqtisadiyyatı postkonflikt dövründə: mövcud vəziyyət və strateji prioritetlər ……………………………………………………………………………………………………... 

13

 Ş. V. Bayramov

Sahibkarlıq səviyyəsinin xarici ticarətlə qarşılıqlı təsirinin qiymətləndirilməsi………..

21

S. M. Səbzəliyev, N. A. Qədimli

Sahibkarlıq subyektlərində maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarından istifadə olunması imkanları ……………………………………………………………………………….

30

Y. H. Həsənli, C. Q. Musayeva

COVİD-19 pandemiyasının sosial təsirləri və sosial rifahın dəstəklənməsi istiqamətləri …………………………………………………………………………………………………….

35

O. M. Səmədova, M. F. Rəhimova

İnnovasiya potensialının formalaşması və qiymətləndirilməsinin iqtisadi aspektləri …

42

TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

 

M. M. Hümmətov

Funksiyanın sabitlik əlamətinin cəbri xarakterli bəzi məsələlərin həllinə tətbiqi ……..

48

С. М.Мустафаев, М. Ф.Исмаилова

O некоторых оценках норм операторов операторно-дифференциальных уравнений в частных производных высокого порядка ……………………………………..

53

Э. А.Маммадов, Т. Ф. Юсибова, Ш. С. Нугуева

Исследование закономерности гетерогенно-каталитического распада пероксида водорода в присутствии смеси формальдегида и сахаристых веществ ……………..

59

E. M. Fərhadzadə, S. Y. Şıxəliyeva

Tənzimlənən asinxron mühərrikin dayanıqlı işində optımallaşdırma məsələlərin həll olunması…………………………………………………………………………………………………………..

65

V. S. Mustafayev

Mancanağın sürət dəyişməsi əmsalına görə dirsək-mancanaq mexanizminin sintezi …

69

А. А. Алиева

Исследования качества функционирования мультисервисных телекоммуникационных сетей с учетом свойства самоподобия трафика……………

73

E. N. İsrafilova, A. M. Mustafayeva

Süni neyron şəbəkələrin tətbiqi ilə mexatron qurğularda informasiya emalının funksional sxeminin yaradılması alqoritmi ………………………………………………………….

81

M. B. İsmayılov

İstilik elektrik stansiyalarında qaz və mazut yanacaqların istifadəsi zamanı ekologiyanın çirklənməsi …………………………………………………………………………………..

88

R. Z. Şəmmədov, A. M. Cavadova

Lənkəran-Astara bölgəsində becərilən efir yağlı bitkilərin monitorinqi …………………..

92

HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ

 

N. D. Zeynalov

Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə” poemasında tarixi gerçəkliyin əks olunmasının bəzi problemlərinə dair …………………………………………………………………………………….

97

 E. H. Cəfərova, İ.M. Məmmədov

Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında tolerantlıq, mültikulturalizm və müxtəlifliklərin vəhdəti ideyası…………………………………………………………………………………………………

104

Z. M Əzizova, X. M. Əliyeva

Ali təhsil müəssisələrində ingilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi metodikası

113

S. A. Məhərrəmova, V. E. Məhərrəmova

Layihə metodu və onun ingilis dilinin tədrisi prosesinə tətbiqi…………………………….

120

F. B.Sadıqov, Ü. M. Verdiyeva

Kompetensiyaya əsaslanan təlimin əhəmiyyəti …………………………………………………….

128

 N. R. Manafov

Fridrix Şillerin “Turandot – Çin sahzadəsi” əsərində antroponimlər ……………………….

132

S.H.Əliyev, S.R.Səmədova

Məktəbəqədər müəssisələrdə valideynlərin maarifləndirilməsi yolları………………….

137

Ön Söz 5
İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ
A. F. Musayev Kölgə iqtisadiyyatının yaranma prosesinin gizlədilmiş rentabellik vasitəsilə modelləşdirilməsi 6
V. S. Əyyubov, A. M. Tağıyev Azərbaycan iqtisadiyyatı postkonflikt dövründə: mövcud vəziyyət və strateji prioritetlər 13
 Ş. V. Bayramov Sahibkarlıq səviyyəsinin xarici ticarətlə qarşılıqlı təsirinin qiymətləndirilməsi 21
S. M. Səbzəliyev, N. A. Qədimli Sahibkarlıq subyektlərində maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarından istifadə olunması imkanları 30
Y. H. Həsənli, C. Q. Musayeva COVİD-19 pandemiyasının sosial təsirləri və sosial rifahın dəstəklənməsi istiqamətləri 35
O. M. Səmədova, M. F. Rəhimova İnnovasiya potensialının formalaşması və qiymətləndirilməsinin iqtisadi aspektləri 42
TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
M. M. Hümmətov Funksiyanın sabitlik əlamətinin cəbri xarakterli bəzi məsələlərin həllinə tətbiqi 48
С. М.Мустафаев, М. Ф.Исмаилова O некоторых оценках норм операторов операторно-дифференциальных уравнений в частных производных высокого порядка 53
Э. А.Маммадов, Т. Ф. Юсибова, Ш. С. Нугуева Исследование закономерности гетерогенно-каталитического распада пероксида водорода в присутствии смеси формальдегида и сахаристых веществ 59
E. M. Fərhadzadə, S. Y. Şıxəliyeva Tənzimlənən asinxron mühərrikin dayanıqlı işində optımallaşdırma məsələlərin həll olunması 65
V. S. Mustafayev Mancanağın sürət dəyişməsi əmsalına görə dirsək-mancanaq mexanizminin sintezi 69
А. А. Алиева Исследования качества функционирования мультисервисных телекоммуникационных сетей с учетом свойства самоподобия трафика 73
E. N. İsrafilova, A. M. Mustafayeva Süni neyron şəbəkələrin tətbiqi ilə mexatron qurğularda informasiya emalının funksional sxeminin yaradılması alqoritmi 81
M. B. İsmayılov İstilik elektrik stansiyalarında qaz və mazut yanacaqların istifadəsi zamanı ekologiyanın çirklənməsi  88
R. Z. Şəmmədov, A. M. Cavadova Lənkəran-Astara bölgəsində becərilən efir yağlı bitkilərin monitorinqi 92
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
N. D. Zeynalov Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə” poemasında tarixi gerçəkliyin əks olunmasının bəzi problemlərinə dair  97
 E. H. Cəfərova, İ.M. Məmmədov Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında tolerantlıq, mültikulturalizm və müxtəlifliklərin vəhdəti ideyası 104
Z. M Əzizova, X. M. Əliyeva Ali təhsil müəssisələrində ingilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi metodikası 113
S. A. Məhərrəmova, V. E. Məhərrəmova Layihə metodu və onun ingilis dilinin tədrisi prosesinə tətbiqi 120
F. B.Sadıqov, Ü. M. Verdiyeva Kompetensiyaya əsaslanan təlimin əhəmiyyəti  128
 N. R. Manafov Fridrix Şillerin “Turandot – Çin sahzadəsi” əsərində antroponimlər 132
S.H.Əliyev, S.R.Səmədova Məktəbəqədər müəssisələrdə valideynlərin maarifləndirilməsi yolları 137
Ön Söz 5
İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ
A. F. Musayev Kölgə iqtisadiyyatının yaranma prosesinin gizlədilmiş rentabellik vasitəsilə modelləşdirilməsi 6
V. S. Əyyubov, A. M. Tağıyev Azərbaycan iqtisadiyyatı postkonflikt dövründə: mövcud vəziyyət və strateji prioritetlər 13
 Ş. V. Bayramov Sahibkarlıq səviyyəsinin xarici ticarətlə qarşılıqlı təsirinin qiymətləndirilməsi 21
S. M. Səbzəliyev, N. A. Qədimli Sahibkarlıq subyektlərində maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarından istifadə olunması imkanları 30
Y. H. Həsənli, C. Q. Musayeva COVİD-19 pandemiyasının sosial təsirləri və sosial rifahın dəstəklənməsi istiqamətləri 35
O. M. Səmədova, M. F. Rəhimova İnnovasiya potensialının formalaşması və qiymətləndirilməsinin iqtisadi aspektləri 42
TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ
M. M. Hümmətov Funksiyanın sabitlik əlamətinin cəbri xarakterli bəzi məsələlərin həllinə tətbiqi 48
С. М.Мустафаев, М. Ф.Исмаилова O некоторых оценках норм операторов операторно-дифференциальных уравнений в частных производных высокого порядка 53
Э. А.Маммадов, Т. Ф. Юсибова, Ш. С. Нугуева Исследование закономерности гетерогенно-каталитического распада пероксида водорода в присутствии смеси формальдегида и сахаристых веществ 59
E. M. Fərhadzadə, S. Y. Şıxəliyeva Tənzimlənən asinxron mühərrikin dayanıqlı işində optımallaşdırma məsələlərin həll olunması 65
V. S. Mustafayev Mancanağın sürət dəyişməsi əmsalına görə dirsək-mancanaq mexanizminin sintezi 69
А. А. Алиева Исследования качества функционирования мультисервисных телекоммуникационных сетей с учетом свойства самоподобия трафика 73
E. N. İsrafilova, A. M. Mustafayeva Süni neyron şəbəkələrin tətbiqi ilə mexatron qurğularda informasiya emalının funksional sxeminin yaradılması alqoritmi 81
M. B. İsmayılov İstilik elektrik stansiyalarında qaz və mazut yanacaqların istifadəsi zamanı ekologiyanın çirklənməsi  88
R. Z. Şəmmədov, A. M. Cavadova Lənkəran-Astara bölgəsində becərilən efir yağlı bitkilərin monitorinqi 92
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ
N. D. Zeynalov Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə” poemasında tarixi gerçəkliyin əks olunmasının bəzi problemlərinə dair  97
 E. H. Cəfərova, İ.M. Məmmədov Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında tolerantlıq, mültikulturalizm və müxtəlifliklərin vəhdəti ideyası 104
Z. M Əzizova, X. M. Əliyeva Ali təhsil müəssisələrində ingilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi metodikası 113
S. A. Məhərrəmova, V. E. Məhərrəmova Layihə metodu və onun ingilis dilinin tədrisi prosesinə tətbiqi 120
F. B.Sadıqov, Ü. M. Verdiyeva Kompetensiyaya əsaslanan təlimin əhəmiyyəti  128
 N. R. Manafov Fridrix Şillerin “Turandot – Çin sahzadəsi” əsərində antroponimlər 132
S.H.Əliyev, S.R.Səmədova Məktəbəqədər müəssisələrdə valideynlərin maarifləndirilməsi yolları 137