Müasir təhsil, doğru seçim, uğurlu karyera

DAYANIQLI İNKİŞAF (CİLD 1, № 1, 2021)

Ön Söz…………………………………………………………………………………….

5

İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ

 

A. F. Musayev

Kölgə iqtisadiyyatının yaranma prosesinin gizlədilmiş rentabellik vasitəsilə modelləşdirilməsi …………………………………………………………………………………………….

6

V. S. Əyyubov, A. M. Tağıyev

Azərbaycan iqtisadiyyatı postkonflikt dövründə: mövcud vəziyyət və strateji prioritetlər ……………………………………………………………………………………………………... 

13

 Ş. V. Bayramov

Sahibkarlıq səviyyəsinin xarici ticarətlə qarşılıqlı təsirinin qiymətləndirilməsi………..

21

S. M. Səbzəliyev, N. A. Qədimli

Sahibkarlıq subyektlərində maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarından istifadə olunması imkanları ……………………………………………………………………………….

30

Y. H. Həsənli, C. Q. Musayeva

COVİD-19 pandemiyasının sosial təsirləri və sosial rifahın dəstəklənməsi istiqamətləri …………………………………………………………………………………………………….

35

O. M. Səmədova, M. F. Rəhimova

İnnovasiya potensialının formalaşması və qiymətləndirilməsinin iqtisadi aspektləri …

42

TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

 

M. M. Hümmətov

Funksiyanın sabitlik əlamətinin cəbri xarakterli bəzi məsələlərin həllinə tətbiqi ……..

48

С. М.Мустафаев, М. Ф.Исмаилова

O некоторых оценках норм операторов операторно-дифференциальных уравнений в частных производных высокого порядка ……………………………………..

53

Э. А.Маммадов, Т. Ф. Юсибова, Ш. С. Нугуева

Исследование закономерности гетерогенно-каталитического распада пероксида водорода в присутствии смеси формальдегида и сахаристых веществ ……………..

59

E. M. Fərhadzadə, S. Y. Şıxəliyeva

Tənzimlənən asinxron mühərrikin dayanıqlı işində optımallaşdırma məsələlərin həll olunması…………………………………………………………………………………………………………..

65

V. S. Mustafayev

Mancanağın sürət dəyişməsi əmsalına görə dirsək-mancanaq mexanizminin sintezi …

69

А. А. Алиева

Исследования качества функционирования мультисервисных телекоммуникационных сетей с учетом свойства самоподобия трафика……………

73

E. N. İsrafilova, A. M. Mustafayeva

Süni neyron şəbəkələrin tətbiqi ilə mexatron qurğularda informasiya emalının funksional sxeminin yaradılması alqoritmi ………………………………………………………….

81

M. B. İsmayılov

İstilik elektrik stansiyalarında qaz və mazut yanacaqların istifadəsi zamanı ekologiyanın çirklənməsi …………………………………………………………………………………..

88

R. Z. Şəmmədov, A. M. Cavadova

Lənkəran-Astara bölgəsində becərilən efir yağlı bitkilərin monitorinqi …………………..

92

HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ

 

N. D. Zeynalov

Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə” poemasında tarixi gerçəkliyin əks olunmasının bəzi problemlərinə dair …………………………………………………………………………………….

97

 E. H. Cəfərova, İ.M. Məmmədov

Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında tolerantlıq, mültikulturalizm və müxtəlifliklərin vəhdəti ideyası…………………………………………………………………………………………………

104

Z. M Əzizova, X. M. Əliyeva

Ali təhsil müəssisələrində ingilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi metodikası

113

S. A. Məhərrəmova, V. E. Məhərrəmova

Layihə metodu və onun ingilis dilinin tədrisi prosesinə tətbiqi…………………………….

120

F. B.Sadıqov, Ü. M. Verdiyeva

Kompetensiyaya əsaslanan təlimin əhəmiyyəti …………………………………………………….

128

 N. R. Manafov

Fridrix Şillerin “Turandot – Çin sahzadəsi” əsərində antroponimlər ……………………….

132

S.H.Əliyev, S.R.Səmədova

Məktəbəqədər müəssisələrdə valideynlərin maarifləndirilməsi yolları………………….

137