DAYANIQLI İNKİŞAF (CİLD 3, № 1, 2023)

DAYANIQLI İNKİŞAF (CİLD 3, № 1, 2023)

  
İQTİSAD ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

Ş.V.Bayramov 

Azərbaycanda təbii resurslardan istifadənin müasir vəziyyəti və kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi ………………………………………………………

5

V.Babailov, Y.Levchenko

Development of logistics paradigms ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14

K.A.Rəsulov

İnnovasiyalı və dayanıqlı inkişaf meyarları baxımından insan  kapitalının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması imkanlarının qiymətləndirilməsi və onların reallaşdırılması yolları …………………………………………………………………………………………………………………………….

23

N.T.Ağaməmmədov

Prezident İlham Əliyevin sosial layihəsi – ASAN xidmət mərkəzlərinin müasir dövrdə vətəndaş məmnuniyyətinin təmin olunmasında əhəmiyyəti ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32

I.Fedotova, N.Bocharova

The estimation of corporate culture level in the company ………………………………………………………………………………………………………………………..

37

A.M.Tağıyev

Mövcud resurslardan səmərəli istifadənin milli iqtisadiyyatların inkişafında rolu …………………………………………………………………………………

42

T.T.Məmmədzadə

İqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafının təminatında maliyyə mənbələri………………………………………………………………………………………………………

48

M.M.Məmmədli

Azərbaycanda investisya qoyuluşları üzrə hüquqi bazanın gücləndirilməsi …………………………………………………………………………………………….

54

M.F.Rəhimova

Aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının iqtisadi əsasları və strategiyasının reallaşdırılması mexanizmi………………………………………………

60

N.F.Niftəliyev

Turizmin davamlı inkişafi və onun sosial proseslərə təsiri…………………………………………………………………………………………………………………….

65

G.F.Kərimli

Milli iqtisadiyyatın sosial-iqtisadi cəhətdən davamlı inkişafının təmin edilməsinin regional aspektləri…………………………………………………..

72

О.Богопольский

Сравнительный анализ международной туристической позиции Азербайджана в допандемийный период…………………………….

80
TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

F.Ş.Cəfərova, K.B.Qurbanov, L.Ç.Süleymanova, Z.A.Tağıyeva, S.A.Hüseynova, S.S.Əhədova, V.M.Hacıyeva

Yüksək gərginlikli impuls qazboşalmasının təsirilərindən istifadə edərək dənli bitkilərin yetişdirilməsində ekoloji təminatlı, iqtisadi səmərəli innovativ üsulların tətbiqi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

93

M.M.Hümmətov

Bəzi sonlu və sonsuz cəmlərin hesablanması …………………………………………………………………………………………………………………………………..

100

M.Z.Əhmədov

Optimallaşdırma üçün təkamül alqoritmləri ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

106

R.İ.Əmiraslanova

İnformasiyanın mühafizəsi sistemində səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi metodikası ……………………………………………………………………………..

110

V.U.Əhmədov

Riyaziyyatda optimallaşdırma məsələlərinin həll alqoritmi ………………………………………………………………………………………………………………….

116

N.H.Kələşova

Ümumtəhsil məktəblərində “Tənliklər sisteminin həll üsulları”nın tədrisi metodikası ………………………………………………………………………………

120

E.Taghiyev

Math packages in teaching of math …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

127
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ 

F.K.Namazova

İlyas Əfəndiyevin ədəbi yaradıcılığında Qarabağ mövzusu və istiqlal motivləri ………………………………………………………………………………………

131

V.S.Mustafayev, L.V.İsmayılzadə

Akademik dürüstlük və sitatgətirmə mədəniyyəti …………………………………………………………………………………………………………………………………

139

R.M.Məmmədova, S.A.Nəsibli

İşgüzar və akademik mühitdə düzgün nitqdən istifadənin əhəmiyyəti ……………………………………………………………………………………………………

144

S.N.Süleymanova

Rusiya mühacirət dünyasinin birinci dalğası: Türkiyə ……………………………………………………………………………………………………………………………..

150

A.M.Əzizova

Mətbuat və jurnalistika bəşər mədəniyyətinin möhtəşəm nailiyyəti kimi ……………………………………………………………………………………………………….

155

T.Elli

Türk masallarının yabancılara türkçe öğretiminde materyal olarak kullanımının önemi ……………………………………………………………………………

164

M.R.Yusifova

Rusiyа-Türkiyə münаsibətlərinin tаrixi və müаsir mərhələsi ………………………………………………………………………………………………………………….

171

T.Ə.Quliyeva

Qarabağ münaqişəsi və tarixi həqiqətlərə elmi baxış …………………………………………………………………………………………………………………………..

178

Z.X.Gülüstani

Cənubi Azərbaycanın toponim əsaslı etnonimlərinin areal xüsusiyyətləri ………………………………………………………………………………………………

186

L.M.Rüstəmova

Fitonim komponentli frazeologizmlərin semantikası ………………………………………………………………………………………………………………………….

191
MƏQALƏLƏRƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..197
MAKALELERDE YER ALAN GEREKSİNİMLER ………………………………………………………………………………………………………………………………………….198
REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….199
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….200
  
İQTİSAD ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

Ş.V.Bayramov

Azərbaycanda təbii resurslardan istifadənin müasir vəziyyəti və kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi 

5

V.Babailov, Y.Levchenko

Development of logistics paradigms

14

K.A.Rəsulov

İnnovasiyalı və dayanıqlı inkişaf meyarları baxımından insan  kapitalının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması imkanlarının qiymətləndirilməsi və onların reallaşdırılması yolları

23

N.T.Ağaməmmədov

Prezident İlham Əliyevin sosial layihəsi – ASAN xidmət mərkəzlərinin müasir dövrdə vətəndaş məmnuniyyətinin təmin olunmasında əhəmiyyəti

32

I.Fedotova, N.Bocharova

The estimation of corporate culture level in the company 

37

A.M.Tağıyev

Mövcud resurslardan səmərəli istifadənin milli iqtisadiyyatların inkişafında rolu

42

T.T.Məmmədzadə

İqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafının təminatında maliyyə mənbələri

48

M.M.Məmmədli

Azərbaycanda investisya qoyuluşları üzrə hüquqi bazanın gücləndirilməsi

54

M.F.Rəhimova

Aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının iqtisadi əsasları və strategiyasının reallaşdırılması mexanizmi

60

N.F.Niftəliyev

Turizmin davamlı inkişafi və onun sosial proseslərə təsiri

65

G.F.Kərimli

Milli iqtisadiyyatın sosial-iqtisadi cəhətdən davamlı inkişafının təmin edilməsinin regional aspektləri

72

О.Богопольский

Сравнительный анализ международной туристической позиции Азербайджана в допандемийный период

80
TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

F.Ş.Cəfərova, K.B.Qurbanov, L.Ç.Süleymanova, Z.A.Tağıyeva, S.A.Hüseynova, S.S.Əhədova, V.M.Hacıyeva

Yüksək gərginlikli impuls qazboşalmasının təsirilərindən istifadə edərək dənli bitkilərin yetişdirilməsində ekoloji təminatlı, iqtisadi səmərəli innovativ üsulların tətbiqi

93

M.M.Hümmətov

Bəzi sonlu və sonsuz cəmlərin hesablanması

100

M.Z.Əhmədov

Optimallaşdırma üçün təkamül alqoritmləri

106

R.İ.Əmiraslanova

İnformasiyanın mühafizəsi sistemində səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi metodikası

110

V.U.Əhmədov

Riyaziyyatda optimallaşdırma məsələlərinin həll alqoritmi

116

N.H.Kələşova

Ümumtəhsil məktəblərində “Tənliklər sisteminin həll üsulları”nın tədrisi metodikası

120

E.Taghiyev

Math packages in teaching of math

127
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ 

F.K.Namazova

İlyas Əfəndiyevin ədəbi yaradıcılığında Qarabağ mövzusu və istiqlal motivləri

131

V.S.Mustafayev, L.V.İsmayılzadə

Akademik dürüstlük və sitatgətirmə mədəniyyəti

139

R.M.Məmmədova, S.A.Nəsibli

İşgüzar və akademik mühitdə düzgün nitqdən istifadənin əhəmiyyəti

144

S.N.Süleymanova

Rusiya mühacirət dünyasinin birinci dalğası: Türkiyə

150

A.M.Əzizova

Mətbuat və jurnalistika bəşər mədəniyyətinin möhtəşəm nailiyyəti kimi

155

T.Elli

Türk masallarının yabancılara türkçe öğretiminde materyal olarak kullanımının önemi

164

M.R.Yusifova

Rusiyа-Türkiyə münаsibətlərinin tаrixi və müаsir mərhələsi

171

T.Ə.Quliyeva

Qarabağ münaqişəsi və tarixi həqiqətlərə elmi baxış

178

Z.X.Gülüstani

Cənubi Azərbaycanın toponim əsaslı etnonimlərinin areal xüsusiyyətləri

186

L.M.Rüstəmova

Fitonim komponentli frazeologizmlərin semantikası

191
MƏQALƏLƏRƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR197
MAKALELERDE YER ALAN GEREKSİNİMLER198
REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES199
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ200