DAYANIQLI İNKİŞAF (CİLD 3, № 1, 2023)

DAYANIQLI İNKİŞAF (CİLD 2, № 2, 2022)

  
İQTİSAD ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

Ş.V.Bayramov

Azərbaycanda təbii resurslardan istifadənin müasir vəziyyəti və kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi ………………………………………………………

5

V.Babailov, Y.Levchenko

Development of logistics paradigms ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14

K.A.Rəsulov

İnnovasiyalı və dayanıqlı inkişaf meyarları baxımından insan  kapitalının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması imkanlarının qiymətləndirilməsi və onların reallaşdırılması yolları …………………………………………………………………………………………………………………………….

23

N.T.Ağaməmmədov

Prezident İlham Əliyevin sosial layihəsi – ASAN xidmət mərkəzlərinin müasir dövrdə vətəndaş məmnuniyyətinin təmin olunmasında əhəmiyyəti ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32

I.Fedotova, N.Bocharova

The estimation of corporate culture level in the company ………………………………………………………………………………………………………………………..

37

A.M.Tağıyev

Mövcud resurslardan səmərəli istifadənin milli iqtisadiyyatların inkişafında rolu …………………………………………………………………………………

42

T.T.Məmmədzadə

İqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafının təminatında maliyyə mənbələri………………………………………………………………………………………………………

48

M.M.Məmmədli

Azərbaycanda investisya qoyuluşları üzrə hüquqi bazanın gücləndirilməsi …………………………………………………………………………………………….

54

M.F.Rəhimova

Aqrar sahənin innovasiyalı inkişafının iqtisadi əsasları və strategiyasının reallaşdırılması mexanizmi………………………………………………

60

N.F.Niftəliyev

Turizmin davamlı inkişafi və onun sosial proseslərə təsiri…………………………………………………………………………………………………………………….

65

G.F.Kərimli

Milli iqtisadiyyatın sosial-iqtisadi cəhətdən davamlı inkişafının təmin edilməsinin regional aspektləri…………………………………………………..

72

О.Богопольский

Сравнительный анализ международной туристической позиции Азербайджана в допандемийный период…………………………….

80
TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

F.Ş.Cəfərova, K.B.Qurbanov, L.Ç.Süleymanova, Z.A.Tağıyeva, S.A.Hüseynova, S.S.Əhədova, V.M.Hacıyeva

Yüksək gərginlikli impuls qazboşalmasının təsirilərindən istifadə edərək dənli bitkilərin yetişdirilməsində ekoloji təminatlı, iqtisadi səmərəli innovativ üsulların tətbiqi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

93

M.M.Hümmətov

Bəzi sonlu və sonsuz cəmlərin hesablanması …………………………………………………………………………………………………………………………………..

100

M.Z.Əhmədov

Optimallaşdırma üçün təkamül alqoritmləri ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

106

R.İ.Əmiraslanova

İnformasiyanın mühafizəsi sistemində səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi metodikası ……………………………………………………………………………..

110

V.U.Əhmədov

Riyaziyyatda optimallaşdırma məsələlərinin həll alqoritmi ………………………………………………………………………………………………………………….

116

N.H.Kələşova

Ümumtəhsil məktəblərində “Tənliklər sisteminin həll üsulları”nın tədrisi metodikası ………………………………………………………………………………

120

E.Taghiyev

Math packages in teaching of math …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

127
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ 

F.K.Namazova

İlyas Əfəndiyevin ədəbi yaradıcılığında Qarabağ mövzusu və istiqlal motivləri ………………………………………………………………………………………

131

V.S.Mustafayev, L.V.İsmayılzadə

Akademik dürüstlük və sitatgətirmə mədəniyyəti …………………………………………………………………………………………………………………………………

139

R.M.Məmmədova, S.A.Nəsibli

İşgüzar və akademik mühitdə düzgün nitqdən istifadənin əhəmiyyəti ……………………………………………………………………………………………………

144

S.N.Süleymanova

Rusiya mühacirət dünyasinin birinci dalğası: Türkiyə ……………………………………………………………………………………………………………………………..

150

A.M.Əzizova

Mətbuat və jurnalistika bəşər mədəniyyətinin möhtəşəm nailiyyəti kimi ……………………………………………………………………………………………………….

155

T.Elli

Türk masallarının yabancılara türkçe öğretiminde materyal olarak kullanımının önemi ……………………………………………………………………………

164

M.R.Yusifova

Rusiyа-Türkiyə münаsibətlərinin tаrixi və müаsir mərhələsi ………………………………………………………………………………………………………………….

171

T.Ə.Quliyeva

Qarabağ münaqişəsi və tarixi həqiqətlərə elmi baxış …………………………………………………………………………………………………………………………..

178

Z.X.Gülüstani

Cənubi Azərbaycanın toponim əsaslı etnonimlərinin areal xüsusiyyətləri ………………………………………………………………………………………………

186

L.M.Rüstəmova

Fitonim komponentli frazeologizmlərin semantikası ………………………………………………………………………………………………………………………….

191
MƏQALƏLƏRƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..197
MAKALELERDE YER ALAN GEREKSİNİMLER ………………………………………………………………………………………………………………………………………….198
REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….199
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….200

…..

  
İQTİSAD ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

Ş.V.Bayramov

Azərbaycanda investisiya mühitinin birbaşa xarici investisiyalara təsirinin qiymətləndirilməsi 

5

C.C.Qasımov

Aqrar sahədə rəqabət mühiti, investisiya siyasəti və infrastrukturun inkişafı

15

A.M.Tağıyev

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası istiqamətində dövlətin regional siyasətinin yeni hədəfləri

20

A.İ.Nadirova

İqtisadi təhlükəsizlik: elektron ticarətin asanlaşdırılması və mühafizəsi aspektləri

27

A.R.İlyasov

Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinin əmək bazarının tələblərinə uyğun tələbə hazırlığında keyfiyyət təminatı strukturlarının

rolu

32

E.M.Əliyev

Kənd təsərrüfatında baramaçılığın inkişaf dövrünün təhlili və perspektivləri

41

A.V.Tağıyeva

Dayanıqlı inkişafın 13-cü məqsədinin nəzəri metodoloji əsasları və Azərbaycan üzrə qiymətləndirilməsi

46

E.R.Mustafayev

Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi: yeni yanaşma 

55

R.İ.Umudova, G.Y.Şükürova

Braziliyada illər üzrə əhalinin demoqrafik vəziyyətinin dəyişməsi

62
TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

Ə.H.Tağızadə, N.İ.Tağıyeva

Dairəvi qapalı qabırğalı silindrik örtüklərin sərhəd məsələsinin həlli

70

S.M.Mustafayev, T.S.Orucov

Riyaziyyat fənninin məzmunu, metod və yanaşmalarının inteqrasiyasına əsaslanan təlim texnologiyası

74

T.F.Yusibova, Q.B.Abdullayev

Ətraf mühitin akustik səs-küy çirklənməsi və orqanizmə mənfi təsiri 

81

P.S.Səfərova

Aromatik karbon turşularının keçid metalları ilə kompleksləri əsasında yeni klatrat birləşmlərin sintezi və quruluş-kimyəvi tədqiqi

89

A.M.Mustafayeva, Z.Ə.Əliyeva, GS.Baxşıyeva, E.A.Muradzadə, L.V.İsmayılzadə

Mobil robotların funksional sxeminə əsasən riyazi modelin təyini

93

Р.Ш.Агаева

Температурная зависимость вольт-амперных характеристик для контактов металл-полупроводник

99

O.İ.Məmmədova

Azərbaycan memarlığının həndəsi xüsusiyyətləri

104

S.Ə.Qəhrəmanov, V.S.Mustafayev, S.V.Mahmudova, Q,K.Kərimov

Milin boyuna elastiklik modulunun və eninə deformasiya əmsalının təyini

109
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ 

С.А.Магеррамова, В.Э.Магеррамова

Колоронимы «белый» и «чёрный» в терминологии (на материалах русского и азербайджанского языков)

114

E.H.Cəfərova, G.İ.Əjdərzadə

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai-siyasi və iqtisadi vəziyyət

122

N.D.Zeynalov

Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinif “Azərbaycan tarixi” dərsliyində bəzi dəqiqləşdirmələrə dair (nəzəri problemlər kontekstində)

129

M.M.İsmayılova

Ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyətində linqvistik uyğunluğun rolu

136

Y.A.Səmədov, B.İ.Ələsgərov

Azərbaycan tarixində Qarabağ Bəylərbəyliyinin yeri

143

F.E.Məbudova

Kommunikativ metod təlim prosesində motivasiya vasitəsi kimi

149

Z.M.Əzizova, T.Ə.Əhmədli

Metakoqnitiv düşüncədən istifadə edərək öyrənmə texnikalarının yenidən formalaşdırılması

154

A.İ.İsmayılova

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailədə tərbiyəsi

161
MƏQALƏLƏRƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR167
MAKALELERDE YER ALAN GEREKSİNİMLER168
REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES169
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ170

.