İQTİSAD ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

Sh. BAYRAMOV

Sustainable Economic Development: Main Concept, Measurement Methods and Case of Azerbaijan

5

S.M.NIKONOROV

Towards Sustainable Finance Through Environmental and Social Responsibility of Business

11

C.TANRIÖVEN, A.NADİROVA

D-8 (Gelişme-8) uluslararasi ekonomik entegrasyon yaklaşimi çerçevesinde ekonomik işbirliği teşkilati ve uluslararasi ilişkilerin geliştirilmesi

17

N.A.NƏRİMANOV

Birbaşa xarici investisiya qoyuluşlarının ixraca təsiri

26

A.C.ƏZİMZADƏ

Dünya iqtisadiyyatında formalaşan yeni reallıqlar çərçivəsində Azərbaycan ilə Çin arasında ticarət intensivliyi 

32

G.M.ŞƏFAQƏTOV

İqtisadiyyatın tədrici tərəqqisinin dövriliyinin təməl xüsusiyyətləri

37

M.A.KƏRİMOVA

Korporasiyalarda maliyyə anlayışı və maliyyə sistemi

43

A.Q.KƏLƏŞOV, Y.Z.MƏMMƏDLİ

Azərbaycanda əhalinin sosial müdafiəsi və sosial sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

50

M.R.MƏMMƏDOV

Logistik metodologiyadan istifadənin obyektiv şərtləri

56

N.ALIYEVA

Innovative Strategies for Enterprise Diversification: The Marketing Perspective

62

A.O.MƏMMƏDOVA

Azərbaycan əhalisinin gəlir və xərclərinin dünya ölkələri ilə müqayisəli təhlili

67
TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

V.S.MUSTAFAYEV, R.P.MUSTAFAYEV, O.M.MƏMMƏDOV, A.M.ABBASOV, İ.Q.MƏMMƏDOV

Assur qruplarının sintezinə dair

76

M.S.MEHDİYEV, V.İ.SARIYEV

Çoxnüvəli kondensləşmiş aromatik karbohidrogenlərin ürək-damar və hepatobiliar sistemlərə təsiri

82

N.T.AĞAMƏMMƏDOV

Təbiət fənlərinin  tədrisində inteqrativ yanaşmanın elmi-pedaqoji aspektləri

87

М.Ф.ИСМАИЛОВА

О решении операторно-дифференциальных уравнений высокого порядка на весовых пространствах

91

M.Z.ƏHMƏDOV

Qeyri-səlis məntiq və K-orta klasterləşdirmə texnikasının tətbiqi ilə elektrik enerjisi istehsalının proqnozlaşdırılması

97

M.İ.ƏLİYEV, G.N.İSGƏNDƏROVA, S.İ.ALLAHVERDİYEVA

Cırlaşan elliptik tənliklərin müsbət həllərinin araşdırılması

106

V.Ş.ABDULLAYEV, S.N.BABUŞOV

Vektorların skalyar hasilinin bəzi olimpiada tipli çalışmalara tətbiqi

111

M.Ə.PAŞAYEV

İdarəetmə sistemlərində elektron sənəd sisteminin tətbiqi üstünlükləri və perspektivləri

115

S.V.MAHMUDOVA

Metrologiyanın müasir inkişaf perspektivləri

123
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ 

M.RAHIMOV

Some Notes on Classification of English New Vocabulary

130

R.M.MƏMMƏDOVA

Ədəbiyyat dərslərində şagirdlərin nitq fəaliyyətinin motivasiyası və xüsusiyyətləri

135

R.MAMMADLI

Azerbaijan in the Middle of the 18th Century in the Occupation Policy of the Russian Empire (Based on the Materials of the Russian State Military History Archive)

143

M.M.İSMAYILOVA

Tərcüməçi beynəlxalq kommunikasiyaların əsas elementi kimi: tarix və müasirlik

152

C.E.VƏLİYEVA

Poeziyada təbiət və cəmiyyət arasındakı ziddiyyətlər

160

A.X.KƏRİMOV

Vətən müharibəsi dövründən etibarən öz aktuallığını artıran dezinformasiya anlayışının nəzəri-psixoloji təhlili və ona qarşı müdafiə mexanizmlərinin formalaşdırılması

166

A.TANRIVERDIYEVA

New approaches in the study of stylistic phenomena

170
MƏQALƏLƏRƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR 174
MAKALELERDE YER ALAN GEREKSİNİMLER 175
REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES 176
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 177