DAYANIQLI İNKİŞAF (CİLD 2, № 1, 2022)

DAYANIQLI İNKİŞAF (CİLD 2, № 1, 2022)

  
İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ 

Ş.V.Bayramov

Azərbaycanda əmək bazarının xarici ticarətlə qarşılıqlı təsirinin qiymətləndirilməsi ………………………………………………………

5

M.G.Gülalıyev

Qloballaşmanın iqtisadi inkişafa təsirləri ……………………………………………………………………………………………………………………………….

16

V.Ə.Məmmədli

Vergi potensialı və ona təsir edən amillər ………………………………………………………………………………………………………………………………

24

E.R.Mustafayev

İqtisadiyyatın diversifikasiyası, onun drayverləri və qiymətləndirilməsi metodları …………………………………………………………..

29

С.А.Абасова

Модели функции спроса на импорт и ее зависимость от уровня защиты внутреннего рынка …………………………

36

R.T.Cəfərova

İqtisadi artım nəzəriyyələrinə müqayisəli yanaşma ………………………………………………………………………………………………………………

43

Z.Y.Rəsulov

Azərbaycanda karyera yüksəlişinin gender aspektləri ………………………………………………………………………………………………………….

51

A.M.Namazova

İnvestisiya fəaliyyətinin nəzəri-metodoloji və iqtisadi məzmunu ………………………………………………………………………………………..

61

X.Q.Xəlilova

Kooperasiya əlaqələri aqrar sektorun inkişafının əsası kimi ………………………………………………………………………………………………..

70

M.A.Kərimova

Kommersiya banklarının gəlirliliyində investisiya və ssuda əməliyyatlarının rolu ……………………………………………………………..

74

K.H.Cabbarova

Tərbiyədə ümumbəşəri və fərdi dəyərlərin qarşılıqlı əlaqəsi və iyerarxiyası ……………………………………………………………………….

84
TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

Р.Ф.Келбалиев, К.С.Эйюбова

Возможность на ТЭС рекуперации части энергии, затрачиваемой насосами, посредством использования гидравлической энергии потока сбросной воды …………………………………………………………………………………………………………….

85

M.B.Rəsulov

Müstəqil öyrənmədə və özünüqiymətləndirmədə kodlaşdırmanın tətbiqi …………………………………………………………………………

93

M.S.Mehdiyev

Polixlordibenzo-p-dioksinlərin “struktur-xassə” qarşılıqlı əlaqəsini ifadə edən proqnozlaşdırıcı modellərin qurulması ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

97

R.Y.Bağırov, M.S.Məmmədova

Məktəb riyaziyyat kursunda “Sadə və mürəkkəb ədədlər” mövzusunun tədrisinə dair …………………………………………………….

105

M.T.Rzayev, C.B.Əlizadə

Məktəb riyaziyyat təlimində anlayışlara tərifvermə üsulları ………………………………………………………………………………………………….

109

A.Z.Sadigov, Kh.E.Huseynzadeh

Analytical description of the shape of the photo response in avalanche photodiodes …………………………………………………….

112

V.Ş.Abdullayev, S.N.Babuşov

Törəmə və ibtidai funksiyanın ifadələrin çevrilmələrinə tətbiqi …………………………………………………………………………………………….

117

M.N.Məmmədov, S.İ.Yusifova

Riyazi induksiya metodunun bəzi tətbiqləri …………………………………………………………………………………………………………………………….

123
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ 

M.P.Qasımlı, S.A.Ağakişiyeva

Aşıq yaradıcılığının Gəncə ədəbi mühitinə təsiri (Əhməd Cavad və Bahadur Fərman yaradıcılığı əsasında) ……………….

127

B.B.Əhmədov, A.Ç.Babazadə

Azərbaycan və Türkiyə ədəbiyyatında Şah İsmayıl obrazı (Əzizə Cəfərzadənın “Bakı1501” romanı və İskəndər Palanın
“Şah və Sultan” əsəri əsasında) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

132

G.K.Yunusova

Divan şairi Baki …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

138

B.İ.Ələsgərov, Y.A.Səmədov, Z.Y.Səmədova

Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poemasının təlim-tərbiyəvi əhəmiyyəti ……………………………………………………………………..

145

N.E.Kerimova

The origin of english phraseological units ……………………………………………………………………………………………………………………………..

149

 L.Z.Məmmədova

Fransız dilinin tarixi və linqvistik xüsusiyyətləri ……………………………………………………………………………………………………………………..

153
  

İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ

 

Ş.V.Bayramov

Azərbaycanda əmək bazarının xarici ticarətlə qarşılıqlı təsirinin qiymətləndirilməsi

5

M.G.Gülalıyev

Qloballaşmanın iqtisadi inkişafa təsirləri

16

V.Ə.Məmmədli

Vergi potensialı və ona təsir edən amillər

24

E.R.Mustafayev

İqtisadiyyatın diversifikasiyası, onun drayverləri və qiymətləndirilməsi metodları

29

С.А.Абасова

Модели функции спроса на импорт и ее зависимость от уровня защиты внутреннего рынка

36

R.T.Cəfərova

İqtisadi artım nəzəriyyələrinə müqayisəli yanaşma

43

Z.Y.Rəsulov

Azərbaycanda karyera yüksəlişinin gender aspektləri

51

A.M.Namazova

İnvestisiya fəaliyyətinin nəzəri-metodoloji və iqtisadi məzmunu

61

X.Q.Xəlilova

Kooperasiya əlaqələri aqrar sektorun inkişafının əsası kimi

70

M.A.Kərimova

Kommersiya banklarının gəlirliliyində investisiya və ssuda əməliyyatlarının rolu

74

K.H.Cabbarova

Tərbiyədə ümumbəşəri və fərdi dəyərlərin qarşılıqlı əlaqəsi və iyerarxiyası

84

TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ

 

Р.Ф.Келбалиев, К.С.Эйюбова

Возможность на ТЭС рекуперации части энергии, затрачиваемой насосами, посредством использования гидравлической энергии потока сбросной воды

85

M.B.Rəsulov

Müstəqil öyrənmədə və özünüqiymətləndirmədə kodlaşdırmanın tətbiqi

93

M.S.Mehdiyev

Polixlordibenzo-p-dioksinlərin “struktur-xassə” qarşılıqlı əlaqəsini ifadə edən proqnozlaşdırıcı modellərin qurulması

97

R.Y.Bağırov, M.S.Məmmədova

Məktəb riyaziyyat kursunda “Sadə və mürəkkəb ədədlər” mövzusunun tədrisinə dair

105

M.T.Rzayev, C.B.Əlizadə

Məktəb riyaziyyat təlimində anlayışlara tərifvermə üsulları

109

A.Z.Sadigov, Kh.E.Huseynzadeh

Analytical description of the shape of the photo response in avalanche photodiodes ………

112

V.Ş.Abdullayev, S.N.Babuşov

Törəmə və ibtidai funksiyanın ifadələrin çevrilmələrinə tətbiqi

117

M.N.Məmmədov, S.İ.Yusifova

Riyazi induksiya metodunun bəzi tətbiqləri

123

HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ

 

M.P.Qasımlı, S.A.Ağakişiyeva

Aşıq yaradıcılığının Gəncə ədəbi mühitinə təsiri (Əhməd Cavad və Bahadur Fərman yaradıcılığı əsasında)

127

B.B.Əhmədov, A.Ç.Babazadə

Azərbaycan və Türkiyə ədəbiyyatında Şah İsmayıl obrazı (Əzizə Cəfərzadənın “Bakı1501” romanı və İskəndər Palanın
“Şah və Sultan” əsəri əsasında)

132

G.K.Yunusova

Divan şairi Baki

138

B.İ.Ələsgərov, Y.A.Səmədov, Z.Y.Səmədova

Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poemasının təlim-tərbiyəvi əhəmiyyəti

145

N.E.Kerimova

The origin of english phraseological units 

149

 L.Z.Məmmədova

Fransız dilinin tarixi və linqvistik xüsusiyyətləri

153