DAYANIQLI İNKİŞAF (CİLD 2, № 2, 2022)

DAYANIQLI İNKİŞAF (CİLD 2, № 2, 2022)

  
İQTİSAD ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

Ş.V.Bayramov

Azərbaycanda investisiya mühitinin birbaşa xarici investisiyalara təsirinin qiymətləndirilməsi ………………………………………………………

5

C.C.Qasımov

Aqrar sahədə rəqabət mühiti, investisiya siyasəti və infrastrukturun inkişafı ……………………………………………………………………………………..

15

A.M.Tağıyev

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası istiqamətində dövlətin regional siyasətinin yeni hədəfləri …………………………………………….

20

A.İ.Nadirova

İqtisadi təhlükəsizlik: elektron ticarətin asanlaşdırılması və mühafizəsi aspektləri …………………………………………………………………………..

27

A.R.İlyasov

Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinin əmək bazarının tələblərinə uyğun tələbə hazırlığında keyfiyyət təminatı strukturlarının

rolu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

32

E.M.Əliyev

Kənd təsərrüfatında baramaçılığın inkişaf dövrünün təhlili və perspektivləri …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

41

A.V.Tağıyeva

Dayanıqlı inkişafın 13-cü məqsədinin nəzəri metodoloji əsasları və Azərbaycan üzrə qiymətləndirilməsi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

46

E.R.Mustafayev

Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi: yeni yanaşma …………………………………………………………………………………………….

55

R.İ.Umudova, G.Y.Şükürova

Braziliyada illər üzrə əhalinin demoqrafik vəziyyətinin dəyişməsi ………………………………………………………………………………………………………..

62
TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

Ə.H.Tağızadə, N.İ.Tağıyeva

Dairəvi qapalı qabırğalı silindrik örtüklərin sərhəd məsələsinin həlli …………………………………………………………………………………………………..

70

S.M.Mustafayev, T.S.Orucov

Riyaziyyat fənninin məzmunu, metod və yanaşmalarının inteqrasiyasına əsaslanan təlim texnologiyası …………………………………….

74

T.F.Yusibova, Q.B.Abdullayev

Ətraf mühitin akustik səs-küy çirklənməsi və orqanizmə mənfi təsiri ………………………………………………………………………………………………….

81

P.S.Səfərova

Aromatik karbon turşularının keçid metalları ilə kompleksləri əsasında yeni klatrat birləşmlərin sintezi və quruluş-kimyəvi tədqiqi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

89

A.M.Mustafayeva, Z.Ə.Əliyeva, GS.Baxşıyeva, E.A.Muradzadə, L.V.İsmayılzadə

Mobil robotların funksional sxeminə əsasən riyazi modelin təyini ……………………………………………………………………………………………………….

93

Р.Ш.Агаева

Температурная зависимость вольт-амперных характеристик для контактов металл-полупроводник …………………………….

99

O.İ.Məmmədova

Azərbaycan memarlığının həndəsi xüsusiyyətləri ……………………………………………………………………………………………………………………………………

104

S.Ə.Qəhrəmanov, V.S.Mustafayev, S.V.Mahmudova, Q,K.Kərimov

Milin boyuna elastiklik modulunun və eninə deformasiya əmsalının təyini ………………………………………………………………………………………….

109
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ 

С.А.Магеррамова, В.Э.Магеррамова

Колоронимы «белый» и «чёрный» в терминологии (на материалах русского и азербайджанского языков) …………………..

114

E.H.Cəfərova, G.İ.Əjdərzadə

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai-siyasi və iqtisadi vəziyyət ………………………………………………………………………………………………..

122

N.D.Zeynalov

Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinif “Azərbaycan tarixi” dərsliyində bəzi dəqiqləşdirmələrə dair (nəzəri problemlər kontekstində) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

129

M.M.İsmayılova

Ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyətində linqvistik uyğunluğun rolu ………………………………………………………………………………………………………….

136

Y.A.Səmədov, B.İ.Ələsgərov

Azərbaycan tarixində Qarabağ Bəylərbəyliyinin yeri ………………………………………………………………………………………………………………………………..

143

F.E.Məbudova

Kommunikativ metod təlim prosesində motivasiya vasitəsi kimi …………………………………………………………………………………………………………

149

Z.M.Əzizova, T.Ə.Əhmədli

Metakoqnitiv düşüncədən istifadə edərək öyrənmə texnikalarının yenidən formalaşdırılması ………………………………………………………..

154

A.İ.İsmayılova

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailədə tərbiyəsi ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

161
MƏQALƏLƏRƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..167
MAKALELERDE YER ALAN GEREKSİNİMLER ………………………………………………………………………………………………………………………………………….168
REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….169
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….170

.

  
İQTİSAD ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

Ş.V.Bayramov

Azərbaycanda investisiya mühitinin birbaşa xarici investisiyalara təsirinin qiymətləndirilməsi 

5

C.C.Qasımov

Aqrar sahədə rəqabət mühiti, investisiya siyasəti və infrastrukturun inkişafı

15

A.M.Tağıyev

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası istiqamətində dövlətin regional siyasətinin yeni hədəfləri

20

A.İ.Nadirova

İqtisadi təhlükəsizlik: elektron ticarətin asanlaşdırılması və mühafizəsi aspektləri

27

A.R.İlyasov

Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinin əmək bazarının tələblərinə uyğun tələbə hazırlığında keyfiyyət təminatı strukturlarının

rolu

32

E.M.Əliyev

Kənd təsərrüfatında baramaçılığın inkişaf dövrünün təhlili və perspektivləri

41

A.V.Tağıyeva

Dayanıqlı inkişafın 13-cü məqsədinin nəzəri metodoloji əsasları və Azərbaycan üzrə qiymətləndirilməsi

46

E.R.Mustafayev

Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi: yeni yanaşma 

55

R.İ.Umudova, G.Y.Şükürova

Braziliyada illər üzrə əhalinin demoqrafik vəziyyətinin dəyişməsi

62
TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ BÖLMƏSİ 

Ə.H.Tağızadə, N.İ.Tağıyeva

Dairəvi qapalı qabırğalı silindrik örtüklərin sərhəd məsələsinin həlli

70

S.M.Mustafayev, T.S.Orucov

Riyaziyyat fənninin məzmunu, metod və yanaşmalarının inteqrasiyasına əsaslanan təlim texnologiyası

74

T.F.Yusibova, Q.B.Abdullayev

Ətraf mühitin akustik səs-küy çirklənməsi və orqanizmə mənfi təsiri 

81

P.S.Səfərova

Aromatik karbon turşularının keçid metalları ilə kompleksləri əsasında yeni klatrat birləşmlərin sintezi və quruluş-kimyəvi tədqiqi

89

A.M.Mustafayeva, Z.Ə.Əliyeva, GS.Baxşıyeva, E.A.Muradzadə, L.V.İsmayılzadə

Mobil robotların funksional sxeminə əsasən riyazi modelin təyini

93

Р.Ш.Агаева

Температурная зависимость вольт-амперных характеристик для контактов металл-полупроводник

99

O.İ.Məmmədova

Azərbaycan memarlığının həndəsi xüsusiyyətləri

104

S.Ə.Qəhrəmanov, V.S.Mustafayev, S.V.Mahmudova, Q,K.Kərimov

Milin boyuna elastiklik modulunun və eninə deformasiya əmsalının təyini

109
HUMANİTAR ELMLƏR BÖLMƏSİ 

С.А.Магеррамова, В.Э.Магеррамова

Колоронимы «белый» и «чёрный» в терминологии (на материалах русского и азербайджанского языков)

114

E.H.Cəfərova, G.İ.Əjdərzadə

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai-siyasi və iqtisadi vəziyyət

122

N.D.Zeynalov

Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinif “Azərbaycan tarixi” dərsliyində bəzi dəqiqləşdirmələrə dair (nəzəri problemlər kontekstində)

129

M.M.İsmayılova

Ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyətində linqvistik uyğunluğun rolu

136

Y.A.Səmədov, B.İ.Ələsgərov

Azərbaycan tarixində Qarabağ Bəylərbəyliyinin yeri

143

F.E.Məbudova

Kommunikativ metod təlim prosesində motivasiya vasitəsi kimi

149

Z.M.Əzizova, T.Ə.Əhmədli

Metakoqnitiv düşüncədən istifadə edərək öyrənmə texnikalarının yenidən formalaşdırılması

154

A.İ.İsmayılova

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailədə tərbiyəsi

161
MƏQALƏLƏRƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR167
MAKALELERDE YER ALAN GEREKSİNİMLER168
REQUIREMENTS FOR THE ARTICLES169
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ170

.